Generic filters
Exact matches only
21.2.2024 Oikeusuutiset

Suomen metsäkeskuksella ei ollut viranomaisille kuuluvaa valitusoikeutta kunnan yleiskaavaa koskevasta päätöksestä

KHO:2024:20 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Valitusoikeus – Viranomainen – Suomen metsäkeskus Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Asiassa oli ratkaistavana, oliko Suomen metsäkeskuksella oikeus valittaa mainitun säännöksen nojalla yleiskaavan hyväksymistä koskevasta kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Suomen metsäkeskuksesta annetun lain mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/suomen-metsakeskuksella-ei-ollut-viranomaisille-kuuluvaa-valitusoikeutta-kunnan-yleiskaavaa-koskevasta-paatoksesta/
22.1.2024 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus ei ollut voinut kumota poikkeamispäätöstä yksinomaan maakuntakaavan suunnittelumääräykseen liittyvällä perusteella

KHO:2024:7 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Suunnittelutarve ranta-alueella – Poikkeamisen edellytykset – Maakuntakaavan suunnittelumääräys Hallinto-oikeus oli kumonnut saunarakennukselle ja kokoustilalle myönnetyn poikkeamisen ranta-alueen suunnittelutarpeesta sillä perusteella, että maakuntakaavan loma-asutuksen mitoitusta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan kyseisen lammen rannalle ei ollut laskennallisesti osoitettavissa rantarakennuspaikkaa ja poikkeamisen myöntäminen aiheuttaisi siten haittaa kaavoitukselle ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/hallinto-oikeus-ei-ollut-voinut-kumota-poikkeamispaatosta-yksinomaan-maakuntakaavan-suunnittelumaaraykseen-liittyvalla-perusteella/
20.12.2023 Oikeusuutiset

Tuulivoimaloiden teho ja korkeus oli nostettavissa ilman kaavamuutosta

KHO:2023:124 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen osayleiskaavasta – Tuulivoima – Poikkeamisen oikeudelliset edellytykset – Selvitysten riittävyys – Voimaloiden korottaminen Tuulivoimalakohtaisilla poikkeamispäätöksillä oli myönnetty lupa poiketa osayleiskaavan kaavamääräyksistä tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden nostamiseksi 210 metristä 230 metriin sekä kaava-alueelle sijoittuvien voimaloiden kokonaistehon nostamiseksi 30 megawatista alle 45 megawattiin. Joidenkin tuulivoimaloiden osalta poikkeaminen koski…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/tuulivoimaloiden-teho-ja-korkeus-oli-nostettavissa-ilman-kaavamuutosta/
2.10.2023 Oikeusuutiset

ELY-keskuksella ei ollut oikeutta valittaa asemakaavamuutoksesta

KHO:2023:88 Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – ELY-keskuksen valitusoikeus – Toimistorakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön – Ammoniakkia käyttävä laitos – Onnettomuusvaara – Mehutehdas Asemakaavamuutoksessa ammoniakkia jäähdytykseen käyttävän mehutehtaan läheisyydessä olevan yhden tontin käyttötarkoitus muutettiin toimistorakennuksesta osittain asuinkäyttöön. Asiassa oli ratkaistavana, oliko ELY-keskuksella oikeus valittaa asemakaavamuutoksesta. Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös ei ollut asemakaavan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/ely-keskuksella-ei-ollut-oikeutta-valittaa-asemakaavamuutoksesta/
25.9.2023 Oikeusuutiset

Osayleiskaavassa oli riittävästi selvitetty kaivostoiminnan vaikutuksia

KHO:2023:87 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Kaivostoiminta – Ympäristövaikutukset – Selvitysten riittävyys – Yleiskaavan sisältövaatimusten täyttyminen Osayleiskaavassa oli osoitettu mineraaliesiintymän hyödyntämistä varten kaivosalue (EK) ja annettu aluevaraukseen liittyviä kaavamääräyksiä. Asiassa oli ratkaistavana, oliko osayleiskaava perustunut riittäviin selvityksiin kaavan toteuttamisesta aiheutuvien vesistövaikutusten arvioimiseksi. Korkein hallinto-oikeus totesi, että osayleiskaavalla ratkaistiin maankäytölliset…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/osayleiskaavassa-oli-riittavasti-selvitetty-kaivostoiminnan-vaikutuksia/
3.7.2023 Oikeusuutiset

Tuulivoimayleiskaava ei ollut perustunut riittäviin ja ajantasaisiin selvityksiin sen toteuttamisen vaikutuksista susille

KHO:2023:70 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Tuulivoima – Vaikutusten arviointi – Selvitysten riittävyys – Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu laji – Susi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko seitsemän tuulivoimalan rakentamisen mahdollistanut yleiskaava perustunut kaavan merkittävät vaikutukset arvioiviin riittäviin ja ajantasaisiin selvityksiin sen toteuttamisen vaikutuksista susille. Kaavan luontoselvitysten riittävyys ratkaistiin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/tuulivoimayleiskaava-ei-ollut-perustunut-riittaviin-ja-ajantasaisiin-selvityksiin-sen-toteuttamisen-vaikutuksista-susille/
6.6.2023 Oikeusuutiset

Ei-lainvoimaisen kaavan määräykseen ei voitu myöntää poikkeamislupaa

KHO:2023:59 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Poikkeaminen lainvoimaa vailla olevasta yleiskaavasta – Poikkeamisen oikeudelliset edellytykset – Tuulivoima Kunnan rakennusvalvontaviranomainen oli myöntänyt A Oy:lle luvan poiketa kunnanvaltuuston hyväksymästä tuulivoimaosayleiskaavasta yhteensä 40 tuulivoimalan osalta osayleiskaavassa osoitetun tuulivoimalan alueen rajan osalta. Poikkeamispäätökset oli tehty osayleiskaavasta tehtyjen valitusten ollessa vireillä hallinto-oikeudessa, ja siten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/ei-lainvoimaisen-kaavan-maaraykseen-ei-voitu-myontaa-poikkeamislupaa/
5.6.2023 Oikeusuutiset

Tuulivoimaloita voitiin sijoittaa yleiskaavassa myös muualle kuin maakuntakaavassa oli osoitettu

KHO:2023:57 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Tuulivoima – Maakuntakaavan ohjausvaikutus – Selvitysten riittävyys Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt tuulivoimaosayleiskaavan, jossa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille oli mahdollista sijoittaa yhteensä 42 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan enimmäiskorkeus maanpinnasta sai olla enintään 280 metriä. Osayleiskaava-alue sijoittui osin tuulivoimarakentamista ohjaavassa vaihemaakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle, mutta osa kaava-alueesta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/tuulivoimaloita-voitiin-sijoittaa-yleiskaavassa-myos-muualle-kuin-maakuntakaavassa-oli-osoitettu/
13.3.2023 Oikeusuutiset

Hallintotuomioistuin ei voi kunnallisvalituksen johdosta sisällöllisesti muuttaa muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä

KHO:2023:24 Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Kaavan kumoaminen osittain – Kaavan voimaantulon johdosta kumoutuvien kaavamerkintöjen saattaminen uudelleen voimaan – Kaavan asiallinen muuttaminen – Hallinto-oikeuden toimivalta – Kunnallisvalitus Maakuntavaltuusto oli hyväksynyt Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan, joka tulisi korvaamaan alueella aikaisemmin voimassa olleet maakuntakaavat muun ohella luonnonsuojelualueita ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvia…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/hallintotuomioistuin-ei-voi-kunnallisvalituksen-johdosta-sisallollisesti-muuttaa-muutoksenhaun-kohteena-olevaa-paatosta/
5.1.2023 Oikeusuutiset

Asemakaavasta päättäneet hallintotuomarit eivät olleet esteellisiä käsittelemään kaavan alueella Turun kehätien yleissuunnitelmasta tehtyä valitusta

KHO:2023:1 Maantie – Yleissuunnitelma – Valitusoikeus – E18 – Esteellisyys – Hallinto-oikeustuomarit Hallinto-oikeus oli jättänyt tutkimatta kiinteistönomistajien valituksen Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä hyväksyä E18 Turun kehätien parantamista välillä Naantali–Raisio koskeva yleissuunnitelma. Valitus hallinto-oikeudessa koski yleissuunnitelmaan sisältyvää eritasoliittymän muutosta, johon liittyi lisäksi osittain uuden katuyhteyden rakentaminen ja maantien lakkauttaminen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/asemakaavasta-paattaneet-hallintotuomarit-eivat-olleet-esteellisia-kasittelemaan-kaavan-alueella-turun-kehatien-yleissuunnitelmasta-tehtya-valitusasiaa/