Osayleiskaavassa oli riittävästi selvitetty kaivostoiminnan vaikutuksia

25.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:87 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Kaivostoiminta – Ympäristövaikutukset – Selvitysten riittävyys – Yleiskaavan sisältövaatimusten täyttyminen

Osayleiskaavassa oli osoitettu mineraaliesiintymän hyödyntämistä varten kaivosalue (EK) ja annettu aluevaraukseen liittyviä kaavamääräyksiä.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko osayleiskaava perustunut riittäviin selvityksiin kaavan toteuttamisesta aiheutuvien vesistövaikutusten arvioimiseksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että osayleiskaavalla ratkaistiin maankäytölliset edellytykset sijoittaa kaivostoimintaa kysymyksessä olevalle alueelle. Osayleiskaavaa laadittaessa oli tullut selvittää suunnitellun maankäytön merkittävät vaikutukset sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin se yleiskaavan suunnittelutarkkuus huomioon ottaen oli tarpeen ja mahdollista. Laadittujen selvitysten perusteella oli voitava varmistua siitä, että yleiskaavalle maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut sisältövaatimukset täyttyvät.

Kaavoitukseen nähden erillisissä lupamenettelyissä tuli kuitenkin lopullisesti ratkaistavaksi edellytykset harjoittaa suunniteltua kaivostoimintaa alueella. Näissä menettelyissä tuli yksityiskohtaisesti selvitettäväksi toiminnan tekniset vaatimukset ja ympäristökuormituksen sallittavuus sekä tarpeellisten määräysten antaminen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vastaavia selvityksiä ei voitu edellyttää sen arvioimiseksi, täyttikö puheena oleva osayleiskaava maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut yleiskaavan sisältövaatimukset.

Asiassa oli kysymys myös sen arvioimisesta, aiheutuiko osayleiskaavasta maanomistajille ja elinkeinonharjoittajille kohtuutonta haittaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 § ja 39 §

Ks. ja vrt. KHO 2018:10

KHO:2023:87

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments