Generic filters
Exact matches only
22.1.2024 Oikeusuutiset

KHO edellytti selvittämään toimia rikastamon vesikierron saattamiseksi pääosin suljetuksi – korvausten osalta edellytti selvitystä mahdollisesta pilaantumisesta

KHO:2024:6 Ympäristölupa – Rikastamo – Toiminnan olennainen muuttaminen – Kaivannaisjätteen jätealue – Suljettu vesikierto – Suotovesi – Jätevesien johtaminen vesistöön – Pintavesi- ja pohjavesivaikutukset – Pitkäaikaisvaikutukset – Varovaisuusperiaate – Korvaukset vesistön pilaantumisesta Malmin rikastusta harjoittavalle toiminnanharjoittajalle oli myönnetty ympäristölupa toiminnan olennaiseen muuttamiseen, jolla muun ohella lisättiin huomattavasti rikastamon tuotantoa. Toiminnan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kho-edellytti-selvittamaan-toimia-rikastamon-vesikierron-saattamiseksi-paaosin-suljetuksi-korvausten-osalta-edellytti-selvitysta-mahdollisesta-pilaantumisesta/
20.12.2023 Oikeusuutiset

Konkursseja eniten 25 vuoteen

Viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin on haettu 3 293 yritystä, mikä on suurin määrä 25 vuoteen. Marraskuussa 2023 pantiin vireille 345 konkurssia, mikä on 112 konkurssia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa, ilmenee Tilastokeskuksen konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilastosta. “Konkurssihakemusten määrä on kasvanut suuremmaksi kuin finanssikriisin aikaan vuonna 2009. Toisin sanoen konkurssien…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/konkursseja-eniten-25-vuoteen/
27.10.2023 Oikeusuutiset

KHO:ta kaksi Kittilän kultakaivosten ympäristölupiin littyvää vuosikirjaratkaisua

KHO saattoi Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan määräaikaisena voimaan Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä saat­ta­nut Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­van ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van pää­osin mää­rä­ai­kai­se­na voi­maan. Lupa on voi­mas­sa seit­se­män vuot­ta. Jos toi­min­nan­har­joit­ta­ja ai­koo jat­kaa toi­min­taan­sa mää­rä­ajan jäl­keen, sen on en­nen mää­rä­ajan päät­ty­mis­tä haet­ta­va alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta uut­ta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/khota-kaksi-kittilan-kultakaivosten-ymparistolupiin-littyvaa-vuosikirjaratkaisua/
25.9.2023 Oikeusuutiset

Osayleiskaavassa oli riittävästi selvitetty kaivostoiminnan vaikutuksia

KHO:2023:87 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Kaivostoiminta – Ympäristövaikutukset – Selvitysten riittävyys – Yleiskaavan sisältövaatimusten täyttyminen Osayleiskaavassa oli osoitettu mineraaliesiintymän hyödyntämistä varten kaivosalue (EK) ja annettu aluevaraukseen liittyviä kaavamääräyksiä. Asiassa oli ratkaistavana, oliko osayleiskaava perustunut riittäviin selvityksiin kaavan toteuttamisesta aiheutuvien vesistövaikutusten arvioimiseksi. Korkein hallinto-oikeus totesi, että osayleiskaavalla ratkaistiin maankäytölliset…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/osayleiskaavassa-oli-riittavasti-selvitetty-kaivostoiminnan-vaikutuksia/
9.1.2020 Oikeusuutiset

Oka: Kaivoslainsäädännön muutostarpeita koskevan selvityksen tilaaminen kaivosyhtiöitä edustaneelta asianajotoimistolta ongelmallista

Oikeuskansleri pitää työ- ja elinkeinoministeriön menettelyä hankkia kaivosyhtiöitä edustaneelta asianajotoimistolta selvitys kaivoslainsäädännön muutostarpeista ongelmallisena. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan ministeriön menettely on ollut omiaan synnyttämään ulkopuolissa epäilyksen virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan. Hallitus oli antanut eduskunnalle esityksen Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA-sopimus) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Vastauksessaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/oka-kaivoslainsaadannon-muutostarpeita-koskevan-selvityksen-tilaaminen-kaivosyhtioita-edustaneelta-asianajotoimistolta-ongelmallista/
23.5.2019 Oikeusuutiset

KHO: Yleiskaavassa ei voida kieltää kaivostoimintaa tietyllä alueella

KHO:2019:67 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Yleiskaavamääräys – Kaivostoiminnan kieltäminen Yleiskaavan kehittämismerkintöihin sisältyi sanamuodoiltaan ehdottomia kaavamääräyksiä, joissa oli kielletty kaivostoiminnan harjoittaminen tietyillä alueilla. Kaivostoiminnan harjoittamisen edellytykset ratkaistiin kaivoslain ja tarvittaessa ympäristönsuojelulain mukaisissa lupamenettelyissä, joissa tuli arvioitavaksi muun ohella se, oliko kaivostoiminnalla sellaisia maankäytöllisiä vaikutuksia ja ympäristövaikutuksia, että sen sijoittaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/kho-yleiskaavassa-ei-voida-kieltaa-kaivostoimintaa-tietylla-alueella/
1.10.2015 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Hallitus esittää muutoksia verolakeihin

Hallitus esitti eduskunnalle 28. syyskuuta muutoksia muun muassa tuloverotukseen, valmisteverotukseen, jäte- ja energiaverotukseen sekä autovero- ja ajoneuvoveroon talousarvioehdotuksen yhteydessä Tuloverotusta koskevia muutoksia Asteikon tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi noin 1,2 prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä alaraja alennettaisiin nykyisestä 90 000 eurosta 72 300 euroon. Tuloveroasteikko vuodelle 2016 Verotettava ansiotulo, euroa   Vero alarajan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/valtiovarainministerio-hallitus-esittaa-muutoksia-verolakeihin/