Valtiovarainministeriö: Hallitus esittää muutoksia verolakeihin

1.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esitti eduskunnalle 28. syyskuuta muutoksia muun muassa tuloverotukseen, valmisteverotukseen, jäte- ja energiaverotukseen sekä autovero- ja ajoneuvoveroon talousarvioehdotuksen yhteydessä

Tuloverotusta koskevia muutoksia

Asteikon tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi noin
1,2 prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä
alaraja alennettaisiin nykyisestä 90 000 eurosta 72 300 euroon.

Tuloveroasteikko vuodelle 2016

Verotettava

ansiotulo,

euroa

 

Vero alarajan

kohdalla,

euroa

 

Vero alarajan ylittävästä

tulon osasta,

%

16 700—25 000

8,00

6,50

25 000—40 800

547,50

17,50

40 800—72 300

3 312,50

21,50

72 300—

10 085,00

31,75

Työtulovähennys

Työtulovähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan
korotettavaksi 1 025 eurosta 1 260 euroon. Vähennyksen kertymäprosenttia
korotettaisiin 8,6 prosentista 11,8 prosenttiin ja poistumaprosenttia
korotettaisiin 1,2 prosentista 1,46 prosenttiin

Kunnallisverotuksen perusvähennys

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 2 970 eurosta 3 020 euroon.

Pääomatulon ylempi verokanta

Pääomatulon ylempää verokantaa ehdotetaan korotettavaksi 33 prosentista 34 prosenttiin.

Asuntovelan korkovähennysoikeus

Asuntovelan korkovähennysoikeutta rajoitettaisiin
asteittain siten, että vuonna 2016 vähennyskelpoinen määrä olisi 55
prosenttia, 45 prosenttia vuonna 2017, 35 prosenttia vuonna 2018 ja 25
prosenttia vuonna 2019.

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio olisi
jatkossa vähennyskelpoinen myös muista pääomatuloista. Muutos koskisi
luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotusta.

Luovutustappiot vähennettäisiin edelleen
ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista. Verovuoden
voitoista vähentämättä jäänyt osuus vähennettäisiin verovuoden puhtaan
pääomatulon määrästä ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä.
Jos tappiota ei saisi vähennettyä muistakaan pääomatuloista,
vahvistettaisiin vähentämättä jääneestä osuudesta verovuoden
luovutustappio, joka olisi vähennyskelpoinen viitenä seuraavana vuotena
luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista. Tappiot vähennettäisiin
edelleen siinä järjestyksessä, jossa ne ovat syntyneet. Tappioiden
perusteella ei myönnettäisi jatkossakaan ansiotulojen verosta tehtävää
alijäämähyvitystä.

Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys

Luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille
säädettäisiin oikeus vähentää puhtaasta ansiotulostaan yliopistolle tai
korkeakoululle tekemänsä vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron
suuruinen rahalahjoitus.

Perintö- ja lahjaverolaki

Perintö- ja lahjaverolakia ehdotetaan
muutettavaksi siten, että maksamatta olevalle verolle suoritettavasta
viivekoron vähimmäismäärästä luovuttaisiin.

Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdevero

Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta
annetun lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi vuosille
2016-2019. Henkilöt, jotka tulevat ulkomailta ja joilla on
erityisasiantuntemusta, voivat Suomesta saadun palkkatulonsa
verotuksessa tietyin edellytyksin valita tavallisen tuloverotuksen
asemesta palkkatulon lähdeverotuksen enintään 48 kuukauden ajaksi.
Palkkatulon lähdevero on 35 prosenttia palkan kokonaismäärästä.

Tupakkavero

Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien, piippu- ja
savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan
veroa ehdotetaan korotettavaksi keskimäärin 24 prosenttia. Korotukset
kohdistuisivat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon. Korotukset
toteutettaisiin kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että
ensimmäinen korotus tehtäisiin vuoden 2016 alusta, toinen heinäkuun 2016
alusta, kolmas vuoden 2017 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2017
alusta. Korotukset olisivat senttimääräisesti yhtä suuria kaikissa
vaiheissa.

Korotuksen seurauksena savukkeiden hintojen
arvioidaan nousevan keskimäärin 19,2 prosenttia (9,6 prosenttia vuonna
2016) ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan hintojen
keskimäärin 20,6 prosenttia (10,3 prosenttia vuonna 2016).

Jätevero

Jäteveron tasoa ehdotetaan korotettavaksi 55
eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.
Verotuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla noin viisi miljoonaa euroa.
Lisäksi keräyspaperin siistauslietteen verottomuutta koskeva säännös
kumottaisiin.

Energiaverotus

Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden
hiilidioksidiveroa ehdotetaan korotettavaksi vuoden 2016 alusta. Kevyen
ja raskaan polttoöljyn sekä kivihiilen, maakaasun ja nestekaasun
hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvoa
nostettaisiin siten, että korotus merkitsisi keskimäärin 14 prosentin
suuruista korotusta kokonaisverotasoihin.

Kaivostoiminnassa ja louhinnassa kulutettu sähkö
ehdotetaan siirrettäväksi korkeammin verotetusta sähköluokasta I
takaisin alennettuun teollisuuden sähköveroluokkaan II. Lisäksi
kaivostoiminta palautettaisiin energiaintensiivisen teollisuuden
veronpalautuksen piiriin. Kaivostoiminnan energiaveromuutokset on
tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 alusta.

Autovero ja ajoneuvovero

Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa
ehdotetaan alennettavaksi neljässä vaiheessa vuosina 2016-2019.
Veronalennus painottuisi selvästi pienipäästöisiin autoihin, ja vero
alenisi auton ominaishiilidioksidipäästöstä riippuen vuoteen 2019
mennessä enimmillään 5,4 prosenttiyksikköä. Autojen
ominaishiilidioksidipäästöjen oletettu aleneminen huomioon ottaen
keskipäästöisen auton vero noin puolittuisi vuoteen 2020 mennessä.

Autoverolakiin ehdotetaan tehtäväksi Euroopan
unionin tuomioistuimen ratkaisun edellyttämät muutokset käytettynä
maahan tuotavien ajoneuvojen veron määräämisessä. Verotuksessa
sovellettaisiin vertailuveroa, jolla varmistettaisiin se, että
tuontiautosta ei kanneta veroa enemmän kuin vastaavan Suomessa jo
aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon arvossa on jäljellä autoveroa. Jos
käytettynä maahantuodusta ajoneuvosta on kannettu liikaa veroa ennen
lain voimaantuloa, verotukseen voitaisiin hakea oikaisua. Määräaika
oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta veron määräämistä
seuraavan kalenterivuoden alusta. Vuoden 2012 aikana verotettujen
ajoneuvojen oikaisuaikaa ehdotetaan kuitenkin jatkettavaksi vuoden 2016
loppuun. Lisätietoja veronoikaisusta saa Tullista (www.tulli.fi.).

Ajoneuvoveron perusveroa ehdotetaan korotettavaksi
kaikilta henkilö- ja pakettiautoilta 36,50 euroa vuodessa. Korotusta
sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.1.2017 alkaen.

Kokonaisuutena autoveron ja ajoneuvoveron ehdotetut muutokset keventäisivät liikenteen verotusta vuodesta 2018 lähtien.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments