KHO:ta kaksi Kittilän kultakaivosten ympäristölupiin littyvää vuosikirjaratkaisua

27.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO saattoi Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan määräaikaisena voimaan

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä saat­ta­nut Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­van ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van pää­osin mää­rä­ai­kai­se­na voi­maan. Lupa on voi­mas­sa seit­se­män vuot­ta. Jos toi­min­nan­har­joit­ta­ja ai­koo jat­kaa toi­min­taan­sa mää­rä­ajan jäl­keen, sen on en­nen mää­rä­ajan päät­ty­mis­tä haet­ta­va alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta uut­ta lu­paa ja esi­tet­tä­vä kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­ses­sään edel­lyt­tä­mät sel­vi­tyk­set.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli myöntänyt toiminnanharjoittajalle ympäristö- ja vesitalousluvan kaivoksen tuotannon laajentamiseen, käsiteltyjen jätevesien purkupaikan siirtämiseen Seurujoesta virtaamaltaan suurempaan Loukiseen sekä muihin näihin liittyviin toimintoihin.

Vaasan hallinto-oikeus oli kumonnut aluehallintoviraston lupapäätöksen muun ohella lupaharkinnan puutteellisuuteen, päätöksen epäselvyyteen, kaivannaisjätehuollon järjestämiseen ja toiminnan vesistövaikutusten epävarmuuteen liittyvillä syillä sekä palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei lupapäätöksen kumoamiseen ja asian palauttamiseen uudelleen käsiteltäväksi ollut perusteita. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että toiminnan pitkäaikaisten haitallisten vesistövaikutusten arvioinnin vaikeus haetulla ja luvan mukaisella tuotantomäärällä ja uudessa jätevesien purkupaikassa oli ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu painava syy, jonka perusteella lupa voitiin muuttaa määräaikaiseksi. Toiminnanharjoittaja oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa toissijaisesti vaatinut luvan muuttamista määräaikaiseksi.

Korkein hallinto-oikeus edellytti päätöksessään, että uudessa lupahakemuksessaan toiminnanharjoittajan tulee esittää selvitykset maanalaisen kaivoksen kuivatusvesien määrästä ja laadusta ja niiden kehittymisestä kaivoksen arvioidun toiminta-ajan aikana sekä vesistöön purettavien jätevesipäästöjen pitkäaikaisvaikutuksista Loukisessa ja Ounasjoessa, johon Loukinen laskee. Korkein hallinto-oikeus edellytti myös tekemään riskinarvion läheisen pohjavesialueen vaarantumisesta Loukisen tulvatilanteissa sekä päivittämään kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman ja kaivoksen sulkemissuunnitelman nykyistä ja hakemuksen mukaista toimintaa vastaavaksi.

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksen myös toisesta Kittilän kultakaivoksen toimintaan liittyvästä asiasta, joka koski käytössä olevan rikastushiekka-altaan korottamista. Tältä osin korkein hallinto-oikeus saattoi ympäristöluvan voimaan toistaiseksi voimassa olevana.

Korkein hallinto-oikeus julkaisi päätökset vuosikirjapäätöksinä (KHO 2023:97 ja KHO 2023:98). Vuosikirjojen tiivistelmissä on lausuttu muun ohella ympäristölupaharkinnan laajuudesta toiminnan olennaisessa muutostilanteessa, kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman merkityksestä ympäristölupaharkinnassa sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta.

Korkein hallinto-oikeus järjesti katselmuksen Kittilän kultakaivoksen alueella kesällä 2023.

Tiedote

KHO:2023:98 Ympäristölupa – Kaivannaisjätealue – Toiminnan olennainen muuttaminen – Rikastushiekka-altaan laajentaminen – Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve

KHO:2023:97 Ympäristölupa – Vesitalouslupa – Kaivostoiminnan harjoittaminen – Toiminnan olennainen muuttaminen – Lupaharkinnan laajuus – Lupamääräykset – Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments