Generic filters
Exact matches only
1.4.2024 Oikeusuutiset

Pohjavesihanektta koskeva selvitys oli puutteellista

KHO:2024:47 Vesitalousasia – Tekopohjavesihanke – Asian ratkaiseminen alueellisesti kahdella eri päätöksellä – Lupaharkinnan jakaminen eri päätöksiin – Intressivertailu – Luontovaikutukset – Pohjavesivaikutusten arviointi mallinnuksella – Mallinnuksen puutteellisuus Aluehallintovirasto oli jakanut yhtiön tekopohjavesihanketta koskevan hakemuksen ratkaistavaksi kahdella eri päätöksellä niin, että kumpikin päätös koski osaa hankkeessa tarvittavista tuotantoalueista. Aluehallintovirasto myönsi luvan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/pohjavesihanektta-koskeva-selvitys-oli-puutteellista/
19.12.2023 Oikeusuutiset

Vuosikirjaratkaisu aiemman lain aikaisen vesitalousluvan muuttamisesta vesilain mukaiseksi

KHO:2023:122 Vesitalouslupa – Vesistön säännöstely – Säännöstelymääräysten muuttaminen – Vesioikeuslaki – Siirtymäsäännökset Lupa vesistön säännöstelyyn oli myönnetty ennen vesilakia voimassa olleen lain nojalla. Vesilain 19 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan sille, joka ennen vesilain voimaantuloa oli saanut luvan vesitaloushankkeeseen, voitiin hakemuksesta myöntää vesilain mukainen lupa. Mainittu säännös ei estänyt…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/vuosikirjaratkaisu-aiemman-lain-aikaisen-vesitalousluvan-muuttamisesta-vesilain-mukaiseksi/
22.11.2023 Oikeusuutiset

Vesitalouslupaa koskeva hakemus sisälsi virheellisiä olosuhdetietoja, joiden johdosta myönnetty lupa oli kumottava

KHO:2023:108 Vesitalouslupa – Ponttonisilta – Luvan myöntämisen edellytykset – Lupahakemuksen sisältövaatimukset – Selvitysten puutteellisuus – Intressivertailu – Asema- ja rakennepiirustukset – Sillan sijainti – Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen Aluehallintovirasto oli myöntänyt hakijalle vesilain mukaisen luvan kelluvan ponttonisillan rakentamiseen paikkaan, joka ilmeni hakemusasiakirjoissa esitetystä pääpiirustuksesta. Silta tuli lupamääräyksen mukaan rakentaa pääpiirustuksen mukaisesti.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/vesitalousluvan-hakemus-sisalsi-virheellisia-olosuhdetietoja-joiden-johdosta-myonnetty-lupa-oli-kumottava/
2.11.2023 Oikeusuutiset

Maa-ainesten ottamista ei voitu keskeyttää uuden tiedon perusteella kun toimintaa harjoitettiin myönnetyn luvan mukaisesti

KHO:2023:102 Maa-ainesasia – Luvan mukaisesti harjoitettu maa-ainesten ottaminen – Toiminnasta aiheutuvat vaikutukset pohjaveteen – Ottamisen keskeyttämisen edellytykset ELY-keskuksen mukaan tutkimukset osoittivat, että A Oy:n harjoittamasta maa-ainesten ottamisesta voi aiheutua muutoksia alueen pohjaveden laatuun. ELY-keskus oli tällä perusteella keskeyttänyt A Oy:n harjoittaman maa-ainesten ottotoiminnan maa-aineslain 15 §:n 2 momentin nojalla. A…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/maa-ainesten-ottamista-ei-voitu-keskeyttaa-uuden-tiedon-perusteella-kun-toimintaa-harjoitettiin-myonnetyn-luvan-mukaisesti/
27.10.2023 Oikeusuutiset

KHO:ta kaksi Kittilän kultakaivosten ympäristölupiin littyvää vuosikirjaratkaisua

KHO saattoi Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan määräaikaisena voimaan Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä saat­ta­nut Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­van ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van pää­osin mää­rä­ai­kai­se­na voi­maan. Lupa on voi­mas­sa seit­se­män vuot­ta. Jos toi­min­nan­har­joit­ta­ja ai­koo jat­kaa toi­min­taan­sa mää­rä­ajan jäl­keen, sen on en­nen mää­rä­ajan päät­ty­mis­tä haet­ta­va alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta uut­ta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/khota-kaksi-kittilan-kultakaivosten-ymparistolupiin-littyvaa-vuosikirjaratkaisua/
5.9.2023 Oikeusuutiset

Sähkölossin vetovaijerien muodostama vaara vesiliikenteelle ei vaarantanut yleistä turvallisuutta vesilaissa tarkoitetulla tavalla

KHO:2023:77 Vesitalousasia – Luvan myöntämisen ehdoton este – Yleisen turvallisuuden vaarantuminen – Vesiliikenne – Lossiväylä Aluehallintovirasto oli myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vesilain mukaisen luvan vetovaijerien ja sähkökaapelin asentamiseen lossiväylälle kahden saaren välille. Hankkeen tarkoituksena oli korvata dieselkäyttöinen lossi uudella sähkökäyttöisellä lossilla. Sähkökäyttöisen lossin ollessa liikkeessä sen vetovaijerit nousivat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/sahkolossin-vetovaijerien-muodostama-vaara-vesiliikenteelle-ei-vaarantanut-yleista-turvallisuutta-vesilaissa-tarkoitetulla-tavalla/
19.1.2023 Oikeusuutiset

Kiinteistönomistajalla oli oikeus hakea oikaisua pohjavedenottamoiden toimintaan liittyvään tarkkailusuunnitelmaan

KHO:2023:4 Ympäristö – Vesitalouslupa – Pohjaveden ottaminen – Tarkkailusuunnitelma – Oikaisuvaatimus – Muutoksenhakuoikeus – Asianosainen ELY-keskus oli hyväksynyt vesihuoltolaitoksen pohjavedenottamoiden toimintaan liittyvän uuden tarkkailusuunnitelman. A haki oikaisua ELY-keskuksen päätökseen aluehallintovirastolta. A:n omistama kiinteistö sijaitsi yhden pohjavedenottamon suoja-alueella. Kiinteistöllä oli myös suunnitelmaan kuuluva pohjavedentarkkailuputki. Aluehallintovirasto oli jättänyt A:n oikaisuvaatimuksen tutkimatta sillä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/kiinteistonomistajalla-oli-oikeus-hakea-oikaisua-pohjavedenottamoiden-toimintaan-liittyvaan-tarkkailusuunnitelmaan/
24.3.2022 Oikeusuutiset

KHO palautti Soklin ympäristö- ja vesitalouslupa-asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä pa­laut­ta­nut Soklin kai­vos­hank­keel­le myön­net­tyä ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­paa kos­ke­van asian alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le ko­ko­nai­suu­des­saan uu­del­leen kä­si­tel­tä­väk­si kai­vok­sen ve­sien­hal­lin­nas­ta ja sii­hen liit­ty­vis­tä ve­sis­tö­vai­ku­tuk­sis­ta joh­tu­vil­la pe­rus­teil­la. Savukoskelle Soklin alueelle suunniteltu kaivos on Suomen oloissa mittakaavaltaan poikkeuksellisen suuri kaivoshanke, joten myös sen toiminnassa johdettavat ja käsiteltävät vesimäärät tulisivat muodostumaan erittäin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kho-palautti-soklin-ymparisto-ja-vesitalouslupa-asian-aluehallintovirastolle-uudelleen-kasiteltavaksi/
11.3.2022 Oikeusuutiset

Vesitalouslupaa täytäntöön pantaessa oli myönnetyistä oikeuksista riippumatta noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa säädettiin

KHO:2022:37 Luonnonsuojelu – Hallintopakko – Pesien tahallinen vahingoittaminen – Lintujen tahallinen häiritseminen – Pesäpuun rauhoittaminen – Vesitalouslupa – Olosuhteiden muutos – Luottamuksensuoja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) oli kieltänyt Rauman kaupunkia ja Rauman Satama Oy:tä jatkamasta harmaahaikaran ja merimetson pesiä vahingoittavia ja hävittäviä sekä näitä lintuja häiritseviä pengertien rakentamistöitä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/vesitalouslupaa-taytantoon-pantaessa-oli-myonnetyista-oikeuksista-riippumatta-noudatettava-mita-luonnonsuojelulaissa-saadettiin/
25.11.2020 Oikeusuutiset

KHO muutti kullankaivuulupaa, jotta porojen kulku laidunalueelta toiselle turvattaisiin

KHO:2020:124 Ympäristönsuojelu – Ympäristö- ja vesitalouslupa – Koneellinen kullankaivu – Saamelaisten kotiseutualue – Poronhoito – Edellytykset harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja – Olennainen heikennys – Yhteisvaikutukset – Pilaantuminen – Lupamääräykset – Suhde kaivoslakiin – Katselmus Aluehallintovirasto oli myöntänyt hakijalle ympäristöluvan koneelliseen kullankaivuun sekä luvan uomien siirtoon kaivun aikana ja veden ottamiseen ojasta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kho-muutti-kullankaivuulupaa-jotta-porojen-kulku-laidunalueelta-toiselle-turvattaisiin/