Vesitalouslupaa koskeva hakemus sisälsi virheellisiä olosuhdetietoja, joiden johdosta myönnetty lupa oli kumottava

22.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:108 Vesitalouslupa – Ponttonisilta – Luvan myöntämisen edellytykset – Lupahakemuksen sisältövaatimukset – Selvitysten puutteellisuus – Intressivertailu – Asema- ja rakennepiirustukset – Sillan sijainti – Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen

Aluehallintovirasto oli myöntänyt hakijalle vesilain mukaisen luvan kelluvan ponttonisillan rakentamiseen paikkaan, joka ilmeni hakemusasiakirjoissa esitetystä pääpiirustuksesta. Silta tuli lupamääräyksen mukaan rakentaa pääpiirustuksen mukaisesti.

Asiassa oli arvioitava, oliko hakemuksessa esitetty asian ratkaisemisen kannalta riittävä selvitys sillan rakentamisedellytyksistä hakemuksen mukaiselle paikalle ja olivatko asiassa tehdyt intressivertailu ja päätös perustuneet riittävään selvitykseen siten, että lupa hankkeelle oli voitu myöntää.

Asiassa saadun selvityksen perusteella pääpiirustuksen mukaisen sillan pituus, sen sijainti ja sillan edellyttämä maatuki eivät vastanneet alueen todellisia olosuhteita. Asiassa oli jäänyt siten epäselväksi, miten silta olisi mahdollista rakentaa hakemuksessa esitetyllä tavalla lupamääräysten mukaisesti. Korkein hallinto-oikeus totesi, että vesilain mukaisen hankkeen rakenne- ja asemapiirustusten oli oltava riittävän yksityiskohtaisia ja yksiselitteisiä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi, käyttöoikeuden määrittämiseksi ja hankkeen toteuttamisen valvomiseksi. Tähän nähden korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei lupahakemus täyttänyt kaikkia vesilaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, eikä hakemusasiakirjojen virheitä ja puutteita voitu pitää vähäisinä tai teknisluonteisina. Hakemuksen perusteella ei siten ollut mahdollista tehdä intressivertailua ja ratkaista asiaa. Tässä tilanteessa myöskään hakijalle myönnetylle pysyvälle käyttöoikeudelle yhteiseen vesialueeseen ei ollut vesilain mukaisia edellytyksiä. Hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätökset oli näin ollen kumottava ja asia palautettava aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2023:108

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments