Generic filters
Exact matches only
22.3.2024 Oikeusuutiset

Raskaan liikenteen päästöjä oli tullut tarkastella osana louhintatoiminnan ympäristölupaharkintaa

KHO:2024:39 Ympäristölupa – Kallion louhinta ja murskaus – Murskeen kuljetus – Liikenne – Melu – Kohtuuton rasitus – Lupaharkinta – Lupamääräysten asettaminen Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko louhinta- ja murskaustoimintaan liittyvän kuljetusliikenteen päästöt tullut ottaa huomioon osana toiminnan ympäristölupaharkintaa ja oliko lupahakemus voitu hylätä sillä perusteella, että lupaharkinnassa ei…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/raskaan-liikenteen-paastoja-oli-tullut-tarkastella-osana-louhintatoiminnan-ymparistolupaharkintaa/
19.3.2024 Oikeusuutiset

Luvanvaraista toimintaa harjoittaneelle voitiin asettaa ympäristölupamääräykset toiminnan lopettamiseen liittyen

KHO:2024:33 Ympäristölupa – Toiminnan lopettaminen – Jätevedenpuhdistamo – Lupamääräykset – Allasrakenteiden purkamismääräys – Pilaantumisen vaara – Määräyksen kohdistaminen Asiassa oli kysymys laitoksen osatoiminnon eli jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvien ympäristölupamääräysten antamisesta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko lupamääräyksessä voitu edellyttää alueella sijaitsevien allasrakenteiden purkamista ja oliko määräys voitu kohdistaa puhdistamotoimintaa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/luvanvaraista-toimintaa-harjoittaneelle-voitiin-asettaa-ymparistolupamaaraykset-toiminnan-lopettamiseen-liittyen/
15.3.2024 Oikeusuutiset

Maa-aineslupa ja louhinnan ja murskauksen ympäristölupa oli voitu hakea ja käsitellä erillään maankaatopaikkatoiminnasta

KHO:2024:30 Ympäristölupa – Maa-aineslupa – Kallion louhinta ja kivenmurskaamo – Maankaatopaikka – Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta – Tekninen ja toiminnallinen yhteys – Toimivaltainen lupaviranomainen Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli myöntänyt hakijalle maa-ainesluvan ja ympäristöluvan maa-ainesten ottamiseen, kallion louhintaan ja kivenmurskaamon toimintaan. Lupahakemuksesta ilmeni, että samalla hankealueella tullaan harjoittamaan osittain samanaikaisesti myös…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/maa-aineslupa-ja-louhinnan-ja-murskauksen-ymparistolupa-oli-voitu-hakea-ja-kasitella-erillaan-maankaatopaikkatoiminnasta/
14.2.2024 Oikeusuutiset

Puuraaka-aineen hankintaa ei ollut pidettävä ympäristöluvanvaraisena toimintana

KHO:2024:16 Ympäristöluvan tarve – Laitokseen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvä toiminta – Biotuotetehdas – Puuraaka-aineen hankinta Puuraaka-aineen hankintaa ei ollut pidettävä biotuotetehtaaseen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvänä ympäristöluvanvaraisena toimintana. Biotuotetehtaan ympäristöluvassa ei siten voitu arvioida toiminnan vaatiman puuraaka-aineen hankinnan välillisiä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin ja hiilinieluihin eikä antaa puunhankintaa koskevia lupamääräyksiä. Ympäristöluvassa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/puuraaka-aineen-hankintaa-ei-ollut-pidettava-ymparistoluvanvaraisena-toimintana/
7.2.2024 Oikeusuutiset

ELY-keskuksella oli oikeus valittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä, ettei tuulivoimala edellyttänyt ympäristölupaa

KHO:2024:12 Ympäristönsuojelu – Hallintopakko – Ympäristöluvan tarve – ELY-keskuksen valitusoikeus – Tuulivoimala – Naapuruussuhdehaitta – Yleinen ympäristönsuojeluetu Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli hylännyt haitankärsijöiden hallintopakkohakemuksen, jossa he olivat vaatineet tuulivoimayhtiötä hakemaan ympäristölupaa tuulivoimaloille. Asiassa oli ratkaistavana, oliko ELY-keskuksella oikeus valittaa ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä hallinto-oikeudelle. Korkein hallinto-oikeus totesi, että tuulivoimaloiden ympäristönsuojelulain mukainen luvanvaraisuus arvioidaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/ely-keskuksella-oli-oikeus-valittaa-kunnan-ymparistonsuojeluviranomaisen-paatoksesta-ettei-tuulivoimala-edellyttanyt-ymparistolupaa/
22.1.2024 Oikeusuutiset

KHO edellytti selvittämään toimia rikastamon vesikierron saattamiseksi pääosin suljetuksi – korvausten osalta edellytti selvitystä mahdollisesta pilaantumisesta

KHO:2024:6 Ympäristölupa – Rikastamo – Toiminnan olennainen muuttaminen – Kaivannaisjätteen jätealue – Suljettu vesikierto – Suotovesi – Jätevesien johtaminen vesistöön – Pintavesi- ja pohjavesivaikutukset – Pitkäaikaisvaikutukset – Varovaisuusperiaate – Korvaukset vesistön pilaantumisesta Malmin rikastusta harjoittavalle toiminnanharjoittajalle oli myönnetty ympäristölupa toiminnan olennaiseen muuttamiseen, jolla muun ohella lisättiin huomattavasti rikastamon tuotantoa. Toiminnan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kho-edellytti-selvittamaan-toimia-rikastamon-vesikierron-saattamiseksi-paaosin-suljetuksi-korvausten-osalta-edellytti-selvitysta-mahdollisesta-pilaantumisesta/
2.11.2023 Oikeusuutiset

Maa-ainesten ottamista ei voitu keskeyttää uuden tiedon perusteella kun toimintaa harjoitettiin myönnetyn luvan mukaisesti

KHO:2023:102 Maa-ainesasia – Luvan mukaisesti harjoitettu maa-ainesten ottaminen – Toiminnasta aiheutuvat vaikutukset pohjaveteen – Ottamisen keskeyttämisen edellytykset ELY-keskuksen mukaan tutkimukset osoittivat, että A Oy:n harjoittamasta maa-ainesten ottamisesta voi aiheutua muutoksia alueen pohjaveden laatuun. ELY-keskus oli tällä perusteella keskeyttänyt A Oy:n harjoittaman maa-ainesten ottotoiminnan maa-aineslain 15 §:n 2 momentin nojalla. A…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/maa-ainesten-ottamista-ei-voitu-keskeyttaa-uuden-tiedon-perusteella-kun-toimintaa-harjoitettiin-myonnetyn-luvan-mukaisesti/
27.10.2023 Oikeusuutiset

KHO:ta kaksi Kittilän kultakaivosten ympäristölupiin littyvää vuosikirjaratkaisua

KHO saattoi Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan määräaikaisena voimaan Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä saat­ta­nut Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­van ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van pää­osin mää­rä­ai­kai­se­na voi­maan. Lupa on voi­mas­sa seit­se­män vuot­ta. Jos toi­min­nan­har­joit­ta­ja ai­koo jat­kaa toi­min­taan­sa mää­rä­ajan jäl­keen, sen on en­nen mää­rä­ajan päät­ty­mis­tä haet­ta­va alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta uut­ta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/khota-kaksi-kittilan-kultakaivosten-ymparistolupiin-littyvaa-vuosikirjaratkaisua/
5.10.2023 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös rikosvastuun kohdentumisesta ympäristön turmelemisen tapahtuessa yhdistyksen toiminnassa

KKO:2023:71 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Vastuun kohdentuminen A ja B olivat työntekijöinä yhdistyksessä, jolle oli myönnetty ympäristölupa muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittely-, kunnostamis- ja kierrätystoimintaan. Yhdistys oli säilyttänyt hallinnoimillaan kiinteistöillä vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa lyijylasia enemmän kuin lupaehdot olivat sallineet. Korkein oikeus katsoi, että A:lla oli asemansa puolesta ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/ennakkopaatos-rikosvastuun-kohdentumisesta-ympariston-turmelemisen-tapahtuessa-yhdistyksen-toiminnassa/
17.6.2022 Oikeusuutiset

Maa-ainesten otto- ja ympäristölupahakemusten yhteiskäsittely oli menettelyllinen edellytys, jonka lainmukaisuus oli ratkaistava ennen luvan myöntämisedellytysten arviointia

KHO:2022:74 Maa-aineslupa – Ympäristölupa – Yhteiskäsittely – Toiminnallinen yhteys – Menettely lupaviranomaisessa – Menettelyvirhe Yhtiölle oli myönnetty samana päivänä tehdyillä päätöksillä erillinen lupa maa-ainesten ottamiseen ja erillinen ympäristölupa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, olisiko hallinto-oikeuden tullut kumota maa-aineslupapäätös sillä menettelyllisellä perusteella, että asiassa ei ollut sovellettu maa-aineslain 4 a §:n mukaista…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/maa-ainesten-otto-ja-ymparistolupahakemusten-yhteiskasittely-oli-menettelyllinen-edellytys-jonka-lainmukaisuus-oli-ratkaistava-ennen-luvan-myontamisedellytysten-arviointia/