Maa-aineslupa ja louhinnan ja murskauksen ympäristölupa oli voitu hakea ja käsitellä erillään maankaatopaikkatoiminnasta

15.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:30 Ympäristölupa – Maa-aineslupa – Kallion louhinta ja kivenmurskaamo – Maankaatopaikka – Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta – Tekninen ja toiminnallinen yhteys – Toimivaltainen lupaviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli myöntänyt hakijalle maa-ainesluvan ja ympäristöluvan maa-ainesten ottamiseen, kallion louhintaan ja kivenmurskaamon toimintaan. Lupahakemuksesta ilmeni, että samalla hankealueella tullaan harjoittamaan osittain samanaikaisesti myös maankaatopaikkatoimintaa, jolle haetaan ympäristölupaa valtion ympäristölupaviranomaiselta myöhemmin erikseen.

Asiassa oli arvioitava, oliko lupahakemuksen mukaisella louhinta- ja murskaustoiminnalla sellainen tekninen ja toiminnallinen yhteys alueelle suunniteltuun maankaatopaikkatoimintaan, että sanottujen toimintojen ympäristöluvat olisi tullut hakea sekä käsitellä ja ratkaista yhdessä valtion ympäristölupaviranomaisessa.

Saadun selvityksen perusteella louhinta- ja murskaamotoiminta sekä maankaatopaikkatoiminta olivat pääasiassa ajallisesti erillisiä ja peräkkäisiä hankkeita. Maankaatopaikan toiminta ei edellyttänyt alueen louhintaa, eikä maa-aineksen läjitys ollut edellytys louhinnalle ja murskaamon toiminnalle. Maankaatopaikan lupa-asiaa myöhemmin ratkaistaessa toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia oli arvioitava sekä erikseen että yhdessä louhinnan ja murskaamon toiminnan kanssa. Jos tällöin hyödynnettiin yhteisiä rakenteita esimerkiksi vesienkäsittelyssä, oli mahdollista, että olemassa olevien toimintojen ympäristöluvat oli sovitettava yhteen maankaatopaikan luvan kanssa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että louhinta ja murskaamon toiminta sekä alueelle suunniteltu maankaatopaikkatoiminta olivat erikseen luvanvaraisia toimintoja, joilla ei ollut sellaista teknistä tai toiminnallista kiinteää yhteyttä, että ne yhdessä olisivat muodostaneet yhden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan. Maankaatopaikkatoiminta ei lähtökohtaisesti muodostanut myöskään sellaista toimintakokonaisuutta louhinnan ja murskaamon toiminnan kanssa, että toimintoihin olisi tullut hakea lupaa samanaikaisesti.

Näin ollen maa-aineslupa ja louhinnan ja murskauksen ympäristölupa oli voitu hakea ja käsitellä erillään maankaatopaikkatoiminnasta, jolloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli toimivaltainen lupaviranomainen käsittelemään hakemuksen ja ratkaisemaan asian.

KHO 2004:123, KHO 2007:38, KHO 2007:89

KHO:2024:30

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments