Generic filters
Exact matches only
20.6.2024 Oikeusuutiset

Maa-aineksen ottolupa purettiin, koska vedenottotoimintaa alueella harjoittavaa vesiosuuskuntaa ei ollut kuultu lupaa harkittaessa

KHO:2024:91 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Maa-aineslupa – Pohjavesialue – Vedenottotoiminta – Asianosainen – Lupahakemuksesta kuuleminen Kunnan lupaviranomainen oli myöntänyt A Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen. Ottoalue sijaitsi pohjavesialueella, jolla vesiosuuskunta B harjoitti vedenottotoimintaa. Vesiosuuskunta haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupapäätöksen purkamista sillä perusteella, että sitä ei ollut erikseen kuultu lupahakemuksesta. Korkein hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/maa-aineksen-ottolupa-purettiin-koska-vedenottotoimintaa-alueella-harjoittavaa-vesiosuuskuntaa-ei-ollut-kuultu-lupaa-harkittaessa/
15.3.2024 Oikeusuutiset

Maa-aineslupa ja louhinnan ja murskauksen ympäristölupa oli voitu hakea ja käsitellä erillään maankaatopaikkatoiminnasta

KHO:2024:30 Ympäristölupa – Maa-aineslupa – Kallion louhinta ja kivenmurskaamo – Maankaatopaikka – Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta – Tekninen ja toiminnallinen yhteys – Toimivaltainen lupaviranomainen Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli myöntänyt hakijalle maa-ainesluvan ja ympäristöluvan maa-ainesten ottamiseen, kallion louhintaan ja kivenmurskaamon toimintaan. Lupahakemuksesta ilmeni, että samalla hankealueella tullaan harjoittamaan osittain samanaikaisesti myös…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/maa-aineslupa-ja-louhinnan-ja-murskauksen-ymparistolupa-oli-voitu-hakea-ja-kasitella-erillaan-maankaatopaikkatoiminnasta/
2.11.2023 Oikeusuutiset

Maa-ainesten ottamista ei voitu keskeyttää uuden tiedon perusteella kun toimintaa harjoitettiin myönnetyn luvan mukaisesti

KHO:2023:102 Maa-ainesasia – Luvan mukaisesti harjoitettu maa-ainesten ottaminen – Toiminnasta aiheutuvat vaikutukset pohjaveteen – Ottamisen keskeyttämisen edellytykset ELY-keskuksen mukaan tutkimukset osoittivat, että A Oy:n harjoittamasta maa-ainesten ottamisesta voi aiheutua muutoksia alueen pohjaveden laatuun. ELY-keskus oli tällä perusteella keskeyttänyt A Oy:n harjoittaman maa-ainesten ottotoiminnan maa-aineslain 15 §:n 2 momentin nojalla. A…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/maa-ainesten-ottamista-ei-voitu-keskeyttaa-uuden-tiedon-perusteella-kun-toimintaa-harjoitettiin-myonnetyn-luvan-mukaisesti/
16.10.2023 Oikeusuutiset

Määräalojen lunastamiseen oli lainmukaiset perusteet – maa-ainesten otto-oikeuksien kohtalo ratkaistaan lunastusta täyttäntöönpantaessa

KHO:2023:90 Maankäyttö ja rakentaminen – Lunastus – Lunastusperusteet – Yleinen tarve – Lunastuksen kohde – Erityiset oikeudet Ympäristöministeriö oli myöntänyt kunnalle luvan 14,9 ja 23,6 hehtaarin suuruisten määräalojen lunastamiseen. Kysymyksessä olevat alueet oli oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu pääosin teollisuus- ja varastoalueeksi, joka oli tarkoitettu tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille. Asiassa oli ratkaistavana, oliko…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/maaraalojen-lunastamiselle-oli-ollut-lainmukaiset-perusteet-maa-ainesten-otto-oikeuksien-kohtalo-ratkaistaan-lunastusta-tayttantoonpantaessa/