Ennakkopäätös rikosvastuun kohdentumisesta ympäristön turmelemisen tapahtuessa yhdistyksen toiminnassa

5.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:71 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Vastuun kohdentuminen

A ja B olivat työntekijöinä yhdistyksessä, jolle oli myönnetty ympäristölupa muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittely-, kunnostamis- ja kierrätystoimintaan. Yhdistys oli säilyttänyt hallinnoimillaan kiinteistöillä vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa lyijylasia enemmän kuin lupaehdot olivat sallineet.

Korkein oikeus katsoi, että A:lla oli asemansa puolesta ollut velvollisuus huolehtia lupaehtojen noudattamisesta. Kun A oli kuitenkin toimivaltansa rajoissa pyrkinyt käytettävissään olevin keinoin estämään lupaehtojen vastaisen toiminnan, hän ei ollut vastuussa lupaehtojen rikkomisesta, ja syyte ympäristön turmelemisesta hylättiin.

Korkein oikeus katsoi, että B:llä ei ollut asemansa puolesta ollut velvollisuutta huolehtia lupaehtojen noudattamisesta, koska yhdistys ei ollut osoittanut hänelle tällaista tehtävää riittävän selvästi. B:llä ei myöskään ollut toimivaltaa puuttua lupaehtojen vastaiseen toimintaan. Näin ollen B ei ollut vastuussa lupaehtojen rikkomisesta, ja syyte ympäristön turmelemisesta hylättiin.

2. Hovioikeus on lukenut yhdistyksen hallintojohtajana 4.9.2012 lukien toimineen A:n syyksi kaksi ympäristön turmelemista, jotka on tehty 4.9.2012—10.2.2014 ja 1.1.—30.9.2013. Hovioikeus on katsonut, että A oli tahallaan saattanut ja jättänyt ympäristöön vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa lyijylasia lain tai sen nojalla annetun säännöksen ja lupaehtojen vastaisesti siten, että teot olivat olleet omiaan aiheuttamaan ympäristön roskaantumista.
3. Hovioikeuden mukaan A oli asemansa, tehtäviensä ja toimintansa perusteella vastannut toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja lupaehtojen noudattamisesta. Hän oli laiminlyönyt nämä velvollisuudet. – – –
5. Hovioikeuden mukaan yhdistyksen työntekijänä toiminut B oli yhdistyksen tosiasiallisena toimijana ja käytännön toiminnasta vastaavana henkilönä vastannut toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja lupaehtojen noudattamisesta asemansa, tehtäviensä ja toimintansa perusteella ja laiminlyönyt omalta osaltaan velvollisuutensa ja siten oleellisesti vaikuttanut ympäristöluvan vastaisen tilan syntyyn ja sen ylläpitämiseen. – – –
22. Kohdissa 17–18 todetun perusteella yhdistyksen hallituksella on lähtökohtaisesti keskeinen rooli yhdistyksen asianmukaisen hallinnon yleisessä järjestämisessä. Kun tässä asiassa ei ole tullut esiin sellaisia yhdistyksen sääntöihin tai päätöksiin liittyviä seikkoja, jotka antaisivat aihetta poiketa tästä lähtökohdasta, X ry:n hallituksella on ollut velvollisuus huolehtia siitä, että ympäristöasioiden hoitaminen ja muun muassa ympäristölupien noudattamisen valvonta on yhdistyksessä asianmukaisesti järjestetty. Hallitus on tässä tarkoituksessa voinut päättää yhdistyksen toiminnan organisoimisesta siten, että ympäristöasioiden hoitamiseen ja valvontaan kuuluvia tehtäviä ja toimivaltuuksia osoitetaan yhdistyksen työntekijöille. Rikosoikeudellinen vastuu yhdistyksen toiminnassa näiltä osin tapahtuneista laiminlyönneistä ja teoista voi siten kohdistua A:han tai B:hen, jos he ovat rikkoneet heille yhdistyksen organisaatiossa riittävän selkeästi määriteltyyn tehtävään perustuvan velvollisuutensa. Lisäksi rikosoikeudellinen vastuu edellyttää sitä, että heillä on ollut toimivalta ja muutenkin mahdollisuudet tämän velvollisuuden täyttämiseen.

KKO:2023:71

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments