Generic filters
Exact matches only
3.5.2024 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus äänesti: Parin viikkotunnin palkaton työ entisen työnantajajayhdistyksen hyväksi esti työmarkkinatuen

VakO: Työttömyysturva – Palkaton työskentely – Yhdistys A oli työskennellyt IT-tukihenkilönä B ry:ssä ajalla 1.12.2020–30.11.2021. Välittömästi palkkatukijakson päättymisen jälkeen A oli jatkanut samoissa tehtävissä työskennellen tarvittaessa ja vastikkeetta, keskimäärin yksi-kaksi tuntia viikossa. Vakuutusoikeus katsoi ottaen erityisesti huomioon, että A oli aiemmin työskennellyt työsuhteessa samoissa tehtävissä, joissa työskentelyä hän oli jatkanut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/vakuutusoikeus-aanesti-parin-viikkotunnin-palkaton-tyo-entisen-tyonantajajayhdistyksen-hyvaksi-esti-tyomarkkinatuen/
23.4.2024 Oikeusuutiset

KHO purki oikeusministeriön hakemuksesta Sinimustaliike ry:n rekisteröinnin puolueeksi

KHO:2024:63 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Yhdistyksen rekisteröinti puolueeksi – Kansanvaltaisten periaatteiden noudattaminen – Yhdistymisvapaus – Euroopan ihmisoikeussopimus Korkein hallinto-oikeus purki oikeusministeriön hakemuksesta oikeusministeriön päätöksen, jolla yhdistys oli rekisteröity puolueeksi. Yhdistyksen yleisohjelman muuttaminen rekisteröintivaiheessa hyväksyttävään muotoon oli tapahtunut erehdyttämistarkoituksessa puoluerekisteröinnin saamiseksi. Tämän vuoksi ja koska yhdistyksen sääntöjen ei voitu katsoa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kho-purki-oikeusministerion-hakemuksesta-sinimustaliike-ryn-rekisteroinnin-puolueeksi/
19.3.2024 Oikeusuutiset

Tuomion täydentäminen ei tule kyseeseen vain väitetysti puuttuneiden perusteluiden osalta

Työtuomioistuin TT 2024:7 Tuomion täydentäminen Suomen Liikennelentäjäliitto ry on toimittanut 6.3.2024 työtuomioistuimeen kirjelmän, jossa yhdistys on katsonut, ettei työtuomioistuimen tuomiossa H5/2024 ole esitetty tuomion perusteluja seuraavilta osin lainkaan, minkä vuoksi yhdistys on vaatinut saada tietoonsa tuomion perustelut seuraavasti. Työtuomioistuin on katsonut kantajan oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi 3.000 euroa lisättynä oikeudenkäyntimaksulla, missä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/tuomion-taydentaminen-ei-tule-kyseeseen-vain-vaitetysti-puuttuneiden-perusteluiden-osalta/
5.10.2023 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös rikosvastuun kohdentumisesta ympäristön turmelemisen tapahtuessa yhdistyksen toiminnassa

KKO:2023:71 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Vastuun kohdentuminen A ja B olivat työntekijöinä yhdistyksessä, jolle oli myönnetty ympäristölupa muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittely-, kunnostamis- ja kierrätystoimintaan. Yhdistys oli säilyttänyt hallinnoimillaan kiinteistöillä vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa lyijylasia enemmän kuin lupaehdot olivat sallineet. Korkein oikeus katsoi, että A:lla oli asemansa puolesta ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/ennakkopaatos-rikosvastuun-kohdentumisesta-ympariston-turmelemisen-tapahtuessa-yhdistyksen-toiminnassa/
28.6.2023 Oikeusuutiset

Merimiesunionin kanssa saarron aikana tehty aluskohtainen työehtosopimus oli pätevä

TT 2023:37:Saarto – Työehtosopimuksen pätevyys Suomen Merimies-Unioni SMU ry oli solminut suomalaisen varustamoyrityksen kanssa Portugalin lipun alla purjehtivia aluksia koskevat työehtosopimukset sen jälkeen, kun yhdistys oli kohdistanut yhteen näistä aluksista saartotoimia. Kysymys työehtosopimusten pätevyydestä. TT 2023:37

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/merimiesunionin-kanssa-saarron-aikana-tehty-aluskohtainen-tyoehtosopimus-oli-pateva/
19.4.2023 Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta mikroyhdistysten tilinpidosta

Oikeusministeriölle Dnro L2023-13 Lausuntopyyntönne: VN/4163/2023, 14.3.2023 VALTIONEUVOSTON ASETUS MIKROYHDISTYSTEN TILINPIDOSTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Oikeusministeriö on valmistellut valtioneuvoston asetusta mikroyhdistysten tilinpidosta (jäljempänä “Asetus”), jonka on tarkoitus tulla voimaan 30.6.2023. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että kaikenkokoisten yhdistysten toimintaedellytyksiä kehitetään. On toistaiseksi kuitenkin epäselvää, kuinka käyttökelpoiseksi mikroyhdistysten tilinpito muodostuu.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/lausunto-valtioneuvoston-asetuksesta-mikroyhdistysten-tilinpidosta/
3.4.2023 Oikeusuutiset

Uimaopetusta järjestänyt seura oli elinkeinonharjoittaja – kuluttajariitalautakunta suositteli maksun palauttamista

Kuluttajariitalautakunnan toimivalta yhdistyksen järjestämää uintikurssia koskevassa asiassa ja oikeus maksunpalautukseen saamatta jääneistä kurssikerroista Koronavirus Maksunpalautus Kuluttaja on sopinut yhdistyksen kanssa lasten Jatkouimakoulu 1- opetuksesta, jonka hinta oli 235 euroa. Kurssi sisälsi 16 opetuskertaa 17.10.2020–13.2.2021 lauantaisin klo 9.30–10.00. Kuluttaja on maksanut opetuksesta 191 euroa. Opetuspaikkana ollut uimahalli oli suljettuna 28.11.2020–3.2.2021 koronaviruksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/uimaopetusta-jarjestanyt-seura-oli-elinkeinonharjoittaja-kuluttajariitalautakunta-suositteli-maksun-palauttamista/
14.3.2023 Oikeusuutiset

Määräaika yhdistyksestä erottamisen moitekanteelle oli alkanut sähköpostikokouksen pöytäkirjan päiväämisestä – erotetut eivät osoittaneet yhdenvertaisuuden loukkaamista

Hel­HO:2023:2 Yhdistys – Yhdistyksen jäsenen erottaminen – Yhdistyksen päätöksen moittiminen – Moitekanteen määräaika – Määräajan alkamisajankohta – Erottamispäätöksen tiedoksianto – Mitättömyys – Yhdenvertaisuuden loukkaaminen – Todistustaakka A ja B oli erotettu yhdistyksen jäsenyydestä sen hallituksen päätöksellä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan päätöksen jäsenen erottamisesta teki yhdistyksen hallitus, eikä päätöksen tiedoksiantamisesta ollut yhdistyksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/maaraaika-yhdistyksesta-erottamisen-moitekanteelle-oli-alkanut-sahkopostikokouksen-poytakirjan-paivaamisesta-erotetut-eivat-osoittaneet-yhdenvertaisuuden-loukakamista/
14.2.2023 Oikeusuutiset

Kelan olisi tullut kohtuullisena mukautuksena kustantaa kirjoitustulkkaus puhutusta suomesta kirjoitetuksi englanniksi kuulovammaisen osallistuessa vertaistukitapaamiseen

Hel­sin­gin HAO: Yhdenvertaisuuslaki – Vammaisyleissopimus – Syrjintä – Kohtuullinen mukautus – Kuulovamma – Tulkkaus – Kahden kielen välinen kirjoitustulkkaus Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta oli katsonut Kelan syrjineen asianomistajaa, kun se ei ollut järjestänyt asianomistajalle vertaistukitapaamista varten kohtuullisena mukautuksena tulkkia, joka olisi pystynyt tulkkaamaan tarvittaessa puhutusta suomesta kirjoitetulle englannille. Kela valitti yhdenvertaisuus-…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/kelan-olisi-tullut-kohtuullisena-mukautuksena-kustantaa-kirjoitustulkkaus-puhutusta-suomesta-kirjoitetuksi-englanniksi-kuulovammaisen-osallistuessa-vertaistukitapaamiseen/
2.2.2023 Oikeusuutiset

Yhdistysten sääntely kevenee

Yhdistysten toimintamahdollisuudet paranevat, kun yhdistyslaki uudistuu helmikuussa. Uudistuksella kevennetään pienten yhdistysten hallinnollista taakkaa sekä joustavoitetaan kaikkien yhdistysten ja liittojen päätöksentekoa. Tasavallan presidentin on määrä hyväksyä yhdistyslain muutokset huomenna perjantaina. Jatkossa yhdistykset voivat hyödyntää uusia digitaalisia palveluita jäseneksi ottamisessa ja eroilmoituksen vastaanottamisessa sekä lisäksi pienet yhdistykset kirjanpidossaan. Pienten yhdistysten tilinpitovaatimukset ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/yhdistysten-saantely-kevenee/