KHO purki oikeusministeriön hakemuksesta Sinimustaliike ry:n rekisteröinnin puolueeksi

23.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:63 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Yhdistyksen rekisteröinti puolueeksi – Kansanvaltaisten periaatteiden noudattaminen – Yhdistymisvapaus – Euroopan ihmisoikeussopimus

Korkein hallinto-oikeus purki oikeusministeriön hakemuksesta oikeusministeriön päätöksen, jolla yhdistys oli rekisteröity puolueeksi. Yhdistyksen yleisohjelman muuttaminen rekisteröintivaiheessa hyväksyttävään muotoon oli tapahtunut erehdyttämistarkoituksessa puoluerekisteröinnin saamiseksi. Tämän vuoksi ja koska yhdistyksen sääntöjen ei voitu katsoa turvaavan kansanvaltaisten periaatteiden noudattamista yhdistyksen päätöksenteossa ja toiminnassa, yleisen edun oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntökin huomioiden katsottava vaativan päätöksen purkamista.

(7) Oikeusministeriö hakee puolueen rekisteröintiä koskevan päätöksensä purkamista ylimääräisenä muutoksenhakuna. Ministeriö katsoo, että päätös, jolla Sinimusta Liike ry on rekisteröity puolueeksi, perustuu erehdykseen. Päätös on tehty olennaisesti virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella. Yhdistys on erehdyttänyt oikeusministeriötä. Yhdistys on ministeriön korjauskehotusten jälkeen toimittanut ministeriölle puoluelain 2 §:ssä asetetut edellytykset täyttävän yleisohjelman, mutta on rekisteröinnin jälkeen lokakuussa 2022 päättänyt uudesta yleisohjelmasta. Tähän uuteen yleisohjelmaan on jälleen otettu sen kaltaisia yhdenvertaisuuden, syrjintäkiellon ja pakottavan kansainvälisen oikeuden vastaisia kohtia, joita aiemmista ohjelmista oli korjauskehotusten takia poistettu. Ministeriö katsoo, että uusi yleisohjelma ei ole puoluelain 2 §:ssä asetettujen edellytysten mukainen ja että puolueen tarkoituksena on ollut muuttaa yleisohjelmaansa nämä edellytykset täyttäväksi vain väliaikaisesti puolueen rekisteröinnin mahdollistamiseksi. Puolue ei ollut myöskään ilmoittanut yleisohjelmansa muuttamisesta oikeusministeriölle puoluelain 5 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla.

– – –

(33) Oikeusministeriö on 9.2.2022 palauttanut hakemuksen korjattavaksi. Yleisohjelman tulee korjauspyynnön mukaan ilmaista puolueen yleisiä periaatteita ja tavoitteita. Yleisohjelman ja sääntöjen tulee kokonaisuudessaan täyttää Suomen lainsäädännöstä ja Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvat vaatimukset, mukaan lukien perus- ja ihmisoikeusnäkökulmat.
(34) Sinimusta Liike ry on 23.2.2022 toimittanut oikeusministeriölle uuden, suppeamman puolueohjelman.
(35) Oikeusministeriö on 12.4.2022 palauttanut hakemuksen toisen kerran korjattavaksi ja toistanut, etteivät yleisohjelma ja säännöt saa olla kokonaisuutena arvioiden ristiriidassa Suomen lainsäädännöstä ja Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien vaatimusten, mukaan lukien perus- ja ihmisoikeudet, kanssa.
(36) Oikeusministeriö on tässä korjauspyynnössään kiinnittänyt huomiota muun ohella kirjauksiin, joiden nimenomaisena tarkoituksena on estää ennakolta oikeus käyttää sananvapautta. Kirjaukset voidaan oikeusministeriön mukaan tulkita ennakkosensuuriksi, jonka kieltäminen sisältyy sananvapauden ytimeen, eikä niitä näin ollen voida sananvapauden kannalta pitää hyväksyttävinä.
(37) Yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon vastaisina oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota kirjauksiin, joiden mukaan puolue kannattaa etnisen rekisterin käyttöönottoa.
(38) Sinimusta Liike ry:n viimeksi mainitun korjauspyynnön johdosta toimittamassa yleisohjelmassa ei ole enää ollut oikeusministeriön ongelmallisina pitämiä kirjauksia.
– – –
(70) Puolueen edellä kuvatun oman menettelyn perusteella on selvää, ettei sen tarkoituksena ole rekisteröintihetkelläkään ollut täyttää puoluerekisteröinnille säädettyjä vaatimuksia. Yhdistyksen sääntöjen ei voida katsoa turvaavan kansanvaltaisten periaatteiden noudattamista yhdistyksen päätöksenteossa ja toiminnassa. Tämän vuoksi yleisen edun on katsottava vaativan päätöksen purkamista. Rekisteröintipäätöksen purkaminen ei estä puoluetta jatkamasta toimintaansa yhdistyksenä eikä hakemasta puoluerekisteröintiä uudestaan.

KHO:2024:63

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments