Lausunto valtioneuvoston asetuksesta mikroyhdistysten tilinpidosta

19.4.2023 | Lausunnot

Oikeusministeriölle

Dnro L2023-13

Lausuntopyyntönne: VN/4163/2023, 14.3.2023
VALTIONEUVOSTON ASETUS MIKROYHDISTYSTEN TILINPIDOSTA

Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.

Oikeusministeriö on valmistellut valtioneuvoston asetusta mikroyhdistysten tilinpidosta (jäljempänä “Asetus”), jonka on tarkoitus tulla voimaan 30.6.2023.

Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että kaikenkokoisten yhdistysten toimintaedellytyksiä kehitetään. On toistaiseksi kuitenkin epäselvää, kuinka käyttökelpoiseksi mikroyhdistysten tilinpito muodostuu. Asetuksessa mainittujen avustusten antajien lisäksi esimerkiksi yhdistysten muut rahoittajat ja yhteistyökumppanit saattavat edellyttää Asetuksessa tarkoitettua tilinpitoa pidemmälle menevää raportointia ja kirjanpitolain mukaista kaksinkertaista suoriteperusteista kirjanpitoa. Tällaisille vaatimuksille voi olla myös lainsäädännölliset perusteet.

Asianajajaliiton näkemyksen mukaan ehdotetun Asetuksen merkitys on todennäköisesti vähäinen sellaisille pienille yhdistyksille, jotka ovat jo tottuneet kirjanpitolain mukaiseen kirjanpitoon. Toisaalta jos yhdistys pitää mahdollisena, että se jatkossa esimerkiksi kasvaa, harjoittaa liiketoimintaa, hakee julkisia tukia tai järjestää luvanvaraisen rahankeräyksen, sen ei välttämättä myöskään kannata siirtyä kevyempään malliin. On siten mahdollista, että Asetuksen tarkoittamaa mikroyhdistysten tilinpitoa päätyy hyödyntämään vain rajallinen määrä toimijoita.

Ottaen huomioon, että mikroyhdistyksen tilinpito on jo asiallisesti hyväksytty yhdistyslain muuttamisen yhteydessä, ja Asetuksen tarkoituksena on antaa ainoastaan tarkemmat säännökset tilinpidon järjestelyistä ja sisällöstä sekä tilinpidon kaavoista ja vuosilaskelmasta, Asianajajaliitto ei näe tarkoituksenmukaiseksi kommentoida Asetusta tarkemmin. Asetuksen säännösten tulisi kuitenkin olla selkeät ja ymmärrettävät, jotta Asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla toimijoilla olisi halutessaan edellytykset toimia niiden mukaisesti.

Helsingissä 19. päivänä huhtikuuta 2023

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

LAATI
Asianajaja Hanna-Mari Manninen, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu yhtiöoikeuden asiantuntijaryhmässä.