Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.11.2019 Oikeusuutiset

KKO määritti käsitteen lupaehto, jonka rikkominen voi olla rangaistavaa

KKO:2019:102 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Laillisuusperiaate Kaivosyhtiön jätevesipäästöissä oli ollut eräitä ympäristölle haitallisia aineita huomattavasti suurempia määriä kuin yhtiön ympäristölupahakemuksessa oli arvioitu. Yhtiölle myönnetyssä ympäristöluvassa ei ollut annettu määräyksiä kyseisten aineiden päästöraja-arvoista. Korkein oikeus katsoi, että ympäristölupahakemuksessa esitetyt ja ympäristölupapäätöksen kertoelmaosaan kirjatut päästöjä koskevat tiedot olivat osa ympäristölupaa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/kko-maaritti-kasitteen-lupaehto-jonka-rikkominen-voi-olla-rangaistavaa/
25.8.2023 Oikeusuutiset

KHO: Tuulivoimalan rakennusluvasta ei käynyt riittävästi ilmi oliko voimaloilla vaikutuksia naapurustolle – susien osalta selvitys oli riittävä

KHO:2023:73 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennusluvan myöntämisedellytykset – Hankkeen vaikutuksia koskevan selvityksen riittävyys – Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu laji – Susi – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Heikentämis- ja hävittämiskielto – Toteutettavan tuulivoimalan ominaisuuksia koskevat tiedot Kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta oli oikeusvaikutteiseen tuulivoimaosayleiskaavaan ja hankkeelle myönnettyihin poikkeamispäätöksiin perustuen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/kho-tuulivoimalan-rakennusluvasta-ei-kaynyt-riittavasti-ilmi-oliko-voimaloilla-vaikutuksia-paikalliselle-susireviirille-ja-naapurustolle/
9.10.2019 Tiedotteet

Päivityksiä Asianajotoimintaa koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin

Asianajajaliiton hallitus on 4.10.2019 vahvistanut välittömästi voimaan astuvan muutoksen Yleisten lupaehtojen asianajajan toimen harjoittamiseksi osakeyhtiössä (B 11) kohdan 18 mukaisiin velvoitteisiin. Muutoksen myötä asianajotoimistojen ei enää tarvitse toimittaa tilintarkastuskertomusta Asianajajaliittoon, mutta kertomus tulee aina toimistotarkastuksen yhteydessä esittää tarkastajalle sekä toimittaa pyynnöstä Asianajajaliitolle. Asianajotoimintaa koskevat säädökset ja ohjeet ovat keskeinen osa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/paivityksia-asianajotoimintaa-koskeviin-saadoksiin-ja-ohjeisiin/
13.8.2019 Lausunnot

Lausunto ympäristölupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen -hankkeen loppuraportista

Dnro 14/2019 Lausuntopyyntönne: VN/6814/2018, 29.5.2019 LAUSUNTO VESIENHOIDON YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN: YMPÄRISTÖLLISTEN LUPIEN MUUTETTAVUUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMINEN JA SEN VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDELLISET PERUSTEET -HANKKEEN LOPPURAPORTISTA Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet -hankkeen loppuraportista. Loppuraportin mukaan Suomen lainsäädäntöä on syytä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-ymparistolupien-muutettavuutta-koskevan-lainsaadannon-kehittaminen-hankkeen-loppuraportista/
17.4.2014 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä maantietoimituksesta

Kyse huolto-asemien omistajien oikeudesta lunastukseen ja korvauksiin KKO:2014:23 MaantietoimitusLunastuslaki – LunastuskorvausVahingonkorvaus Maantietoimituksen yhteydessä huoltamoyrityksen suora ajoliittymä maantielle poistui ja tilan pinta-ala pieneni. Yritys lopetti toiminnan kiinteistöllä. Liittymälupa oli myönnetty lupaehtojen mukaan tilapäisenä noin 40 vuotta sitten ja liittymä oli ollut siitä lähtien käytössä. Liittymän poistumisella ja kiinteistön pinta-alan pienentymisellä ei…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/kaksi-ennakkopaatosta-maantietoimituksesta/