Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.11.2019 Oikeusuutiset

KKO määritti käsitteen lupaehto, jonka rikkominen voi olla rangaistavaa

KKO:2019:102 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Laillisuusperiaate Kaivosyhtiön jätevesipäästöissä oli ollut eräitä ympäristölle haitallisia aineita huomattavasti suurempia määriä kuin yhtiön ympäristölupahakemuksessa oli arvioitu. Yhtiölle myönnetyssä ympäristöluvassa ei ollut annettu määräyksiä kyseisten aineiden päästöraja-arvoista. Korkein oikeus katsoi, että ympäristölupahakemuksessa esitetyt ja ympäristölupapäätöksen kertoelmaosaan kirjatut päästöjä koskevat tiedot olivat osa ympäristölupaa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/kko-maaritti-kasitteen-lupaehto-jonka-rikkominen-voi-olla-rangaistavaa/
6.6.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös ympäristön turmelemisesta ja rikoshyödyn menettämisestä

KKO:2019:52 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Törkeä ympäristön turmeleminen – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Liiketoimintakielto A oli vastuussa siitä, että yhtiön toiminnassa oli muun ohella otettu I-luokan pohjavesialueella sijaitsevalta soranottoalueelta maa-ainesta lupamääräysten vastaisesti sekä läjitetty samalle alueelle jätemaata. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/ennakkopaatos-ympariston-turmelemisesta-ja-rikoshyodysta-menettamisesta/
9.9.2016 Oikeusuutiset

Perheyhtiön hallituksen asiantuntijajäsenet tuomittiin ympäristön turmelemisesta

KKO:2016:58 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen Osakeyhtiö – Hallituksen jäsen Perunahiutaleita valmistaneen osakeyhtiön tuotantolaitokselta oli vuosina 2004–2006 päästetty ympäristöön perunamultalietettä, joka oli aiheuttanut ympäristön pilaantumista. Kysymys siitä, olivatko A ja B syyllistyneet ympäristön turmelemiseen laiminlyömällä velvollisuutensa osakeyhtiön hallituksen jäseninä. (Ään.) http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1473321201182.html

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/perheyhtion-hallituksen-asiantuntijajasenet-tuomittiin-ympariston-turmelemisesta/
5.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Luonnonsuojelurikoksia koskevaa sääntelyä aiotaan tarkistaa – törkeä luonnonsuojelurikos lisättäväksi lakiin

Hallitus esittää luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskevien säännösten muuttamista. Tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otettaisiin entistä paremmin huomioon rikosten luonne talousrikoksina ja että niistä määrättävät seuraamukset vastaisivat paremmin rikosten moitittavuutta Eduskunnalle 1.10. annetun lakiesityksen mukaan rikoslakiin lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös. Nykyisin luonnonsuojelurikoksesta ei ole säädetty törkeää tekomuotoa.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-luonnonsuojelurikoksia-koskevaa-saantelya-aiotaan-tarkistaa-torkea-luonnonsuojelurikos-lisattavaksi-lakiin/
28.10.2014 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa säännöstä törkeästä luonnonsuojelurikoksesta

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskevien säännösten muuttamiseksi Tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otettaisiin entistä paremmin huomioon rikosten suunnitelmallisuus ja taloudellisen hyödyn tavoittelu. – Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Törkeän luonnonsuojelurikoksen säätäminen korostaisi näiden rikosten vakavuutta. Ympäristö- ja luonnonsuojelurikosten arvioinnissa on…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/tyoryhma-ehdottaa-saannosta-torkeasta-luonnonsuojelurikoksesta/
4.12.2013 Oikeusuutiset

Hovioikeus arvioi yhtiön vastuuhenkilöiden rikosoikeudellista vastuuta ympäristön turmelemisesta

THO:2013:7 Ympäristön turmeleminen – Eri vastuuhenkilöiden asema – Rangaistuksen mittaaminen Oikeushenkilön rangaistusvastuu – Yhteisösakko Yhtiön kiinteistössä oli säilytetty ympäristöluvan vastaisesti betonijätettä. Kysymys entisen toimitusjohtajan, nykyisen toimitusjohtajan, käyttöpäällikön ja kahden betoniasemanhoitajan syyllistymisestä ympäristön turmelemiseen. Kysymys myös rangaistuksen mittaamisesta ja yhteisösakkoon tuomitsemisen edellytyksistä. THO:2013:7

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/hovioikeus-arvioi-yhtion-vastuuhenkiloiden-rikosoikeudellista-vastuuta-ympariston-turmelemisesta/
27.9.2013 Oikeusuutiset

THO tuomitsi ympäristön turmelemisesta

THO:2013:7 Ympäristön turmeleminen – Eri vastuuhenkilöiden asema – Rangaistuksen mittaaminen Oikeushenkilön rangaistusvastuu – Yhteisösakko Yhtiön kiinteistössä oli säilytetty ympäristöluvan vastaisesti betonijätettä. Kysymys entisen toimitusjohtajan, nykyisen toimitusjohtajan, käyttöpäällikön ja kahden betoniasemanhoitajan syyllistymisestä ympäristön turmelemiseen. Kysymys myös rangaistuksen mittaamisesta ja yhteisösakkoon tuomitsemisen edellytyksistä. THO:2013:7

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/tho-tuomitsi-ympariston-turmelemisesta/