Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.11.2019 Oikeusuutiset

KKO määritti käsitteen lupaehto, jonka rikkominen voi olla rangaistavaa

KKO:2019:102 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Laillisuusperiaate Kaivosyhtiön jätevesipäästöissä oli ollut eräitä ympäristölle haitallisia aineita huomattavasti suurempia määriä kuin yhtiön ympäristölupahakemuksessa oli arvioitu. Yhtiölle myönnetyssä ympäristöluvassa ei ollut annettu määräyksiä kyseisten aineiden päästöraja-arvoista. Korkein oikeus katsoi, että ympäristölupahakemuksessa esitetyt ja ympäristölupapäätöksen kertoelmaosaan kirjatut päästöjä koskevat tiedot olivat osa ympäristölupaa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/kko-maaritti-kasitteen-lupaehto-jonka-rikkominen-voi-olla-rangaistavaa/
6.6.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös ympäristön turmelemisesta ja rikoshyödyn menettämisestä

KKO:2019:52 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Törkeä ympäristön turmeleminen – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Liiketoimintakielto A oli vastuussa siitä, että yhtiön toiminnassa oli muun ohella otettu I-luokan pohjavesialueella sijaitsevalta soranottoalueelta maa-ainesta lupamääräysten vastaisesti sekä läjitetty samalle alueelle jätemaata. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/ennakkopaatos-ympariston-turmelemisesta-ja-rikoshyodysta-menettamisesta/
9.9.2016 Oikeusuutiset

Perheyhtiön hallituksen asiantuntijajäsenet tuomittiin ympäristön turmelemisesta

KKO:2016:58 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen Osakeyhtiö – Hallituksen jäsen Perunahiutaleita valmistaneen osakeyhtiön tuotantolaitokselta oli vuosina 2004–2006 päästetty ympäristöön perunamultalietettä, joka oli aiheuttanut ympäristön pilaantumista. Kysymys siitä, olivatko A ja B syyllistyneet ympäristön turmelemiseen laiminlyömällä velvollisuutensa osakeyhtiön hallituksen jäseninä. (Ään.) http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1473321201182.html

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/perheyhtion-hallituksen-asiantuntijajasenet-tuomittiin-ympariston-turmelemisesta/
14.8.2018 Lausunnot

Lausunto oikeusapudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta muistiosta

Dnro 35/2018 Lausuntopyyntönne: VN/1730/2018, 23.5.2018 LAUSUNTO OIKEUSAPUDIREKTIIVIN KANSALLISTA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVASTA MUISTIOSTA Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta muistiosta. Asianajajaliitto katsoo, että täytäntöönpantavana oleva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919 oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (jäljempänä ”oikeusapudirektiivi”) edellyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-oikeusapudirektiivin-kansallista-taytantoonpanoa-koskevasta-muistiosta/
26.3.2015 Oikeusuutiset

OM: Luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten tarkistaminen. Lausuntotiivistelmä

Ehdotukseen suhtauduttiin erittäin myönteisesti. Kaikki kantansa ilmoittaneet lausunnonantajat pitivät uudistusta kannatettavana, tarpeellisena tai perusteltuna Lausuntopyynnön kohteena olleessa mietinnössä ehdotetaan, että rikoslain 48 lukuun lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva rangaistussäännös. Törkeää ympäristön turmelemista koskevaan rangaistussäännökseen lisättäisiin kaksi ankaroittamisperustetta ja muutoksen johdosta yksi peruste kumottaisiin. Lisäksi mietinnössä ehdotetaan ympäristön turmelemista ja tuottamuksellisen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/om-luonnonsuojelu-ja-ymparistorikossaannosten-tarkistaminen-lausuntotiivistelma/
22.10.2014 Oikeusuutiset

Ympäristöministeriö ja sisäministeriö: Työryhmä valmistelemaan ympäristörikostorjunnan strategiaa

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ja sisäministeri Päivi Räsänen ovat asettaneet yhteistyöryhmän parantamaan viranomaisten yhteistyötä ympäristörikosten ehkäisemisessä ja torjunnassa Ministeriöiden yhteisen työryhmän tavoitteena on saada kokonaiskuva ympäristörikoksiin liittyvästä kansallisesta yhteistyöstä, tunnistaa yhteistyön ongelmakohdat ja laatia ympäristörikostorjunnan strategia ja toimenpideohjelma. Selvityksen kohteena ovat erityisesti viranomaisyhteistyön toimivuus ja ympäristörikosasioiden koko käsittelyketju sekä tässä kokonaisuudessa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/ymparistoministerio-ja-sisaministerio-tyoryhma-valmistelemaan-ymparistorikostorjunnan-strategiaa/
3.3.2014 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä tarkistamaan luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännöksiä

Tavoitteena on, että säännökset kattaisivat nykyistä paremmin huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelun ja rikosten suunnitelmallisuuden Työryhmä selvittää tarvetta säätää rikoslakiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös. Nykyisin luonnonsuojelurikoksesta ei ole säädetty törkeää tekomuotoa. Yksittäiset rikokset voivat kuitenkin käytännössä kohdistua useisiin eläin- tai kasvilajeihin, osoittaa huomattavaa suunnitelmallisuutta ja olla luonteeltaan kansainvälisiä. Työryhmän tehtävänä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/om-tyoryhma-tarkistamaan-luonnonsuojelu-ja-ymparistorikossaannoksia/