Luvanvaraista toimintaa harjoittaneelle voitiin asettaa ympäristölupamääräykset toiminnan lopettamiseen liittyen

19.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:33 Ympäristölupa – Toiminnan lopettaminen – Jätevedenpuhdistamo – Lupamääräykset – Allasrakenteiden purkamismääräys – Pilaantumisen vaara – Määräyksen kohdistaminen

Asiassa oli kysymys laitoksen osatoiminnon eli jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvien ympäristölupamääräysten antamisesta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko lupamääräyksessä voitu edellyttää alueella sijaitsevien allasrakenteiden purkamista ja oliko määräys voitu kohdistaa puhdistamotoimintaa harjoittaneeseen yhtiöön.

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten tarkoitus oli saattaa toiminta sellaiseen tilaan, ettei siitä aiheutunut enää ympäristön pilaantumisen vaaraa ja että toiminta-alueen jätehuollosta oli huolehdittu. Lupamääräyksessä oli määrätty poistamaan altaiden betonirakenteet sekä vettä pidättävät pohjarakenteet siten, ettei sade- ja sulamisvesiä kerry altaisiin. Koska yhtiö oli ottanut altaat käyttöön puhdistamotoiminnassaan, tapauskohtaisesti myös altaiden rakenteiden purkamiseen tai peittämiseen voitiin velvoittaa ottaen huomioon altaiden täyttymisestä ja rapautumisesta pitkän ajan kuluessa aiheutuva riski ympäristölle. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että altaista saattoi niiden täyttyessä pitkällä aikavälillä aiheutua ympäristöä kuormittava vaikutus, joka saattoi aiheuttaa pilaantumisen vaaraa allasrakenteiden rapautuessa. Edellä mainitut määräykset oli siten voitu antaa ympäristönsuojelulain nojalla.

Altaat sijaitsivat alueella, jota yhtiö hallitsi tai oli aiemmin hallinnut ja jolla se oli harjoittanut toimintaa sille myönnetyn ympäristöluvan nojalla. Näin ollen myös toiminnan lopettamiseen ja alueen kunnostamiseen liittyvät velvoitteet kuuluivat kyseisen luvanvaraisen toiminnan harjoittajalle. Se, että yhtiö ei enää vuokrasopimuksen perusteella hallinnut kaikkia niitä alueita, joilla altaita ja rakenteita sijaitsi, ei estänyt antamasta yhtiölle luvanvaraiseen toimintaan liittyvää jälkihoitomääräystä myös kyseisten alueiden osalta.

KHO:2024:33

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments