Maa-ainesten otto- ja ympäristölupahakemusten yhteiskäsittely oli menettelyllinen edellytys, jonka lainmukaisuus oli ratkaistava ennen luvan myöntämisedellytysten arviointia

17.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:74 Maa-aineslupa – Ympäristölupa – Yhteiskäsittely – Toiminnallinen yhteys – Menettely lupaviranomaisessa – Menettelyvirhe

Yhtiölle oli myönnetty samana päivänä tehdyillä päätöksillä erillinen lupa maa-ainesten ottamiseen ja erillinen ympäristölupa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, olisiko hallinto-oikeuden tullut kumota maa-aineslupapäätös sillä menettelyllisellä perusteella, että asiassa ei ollut sovellettu maa-aineslain 4 a §:n mukaista yhteiskäsittelyä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiset samaa asiaa koskevat lupa-asiat tuli maa-aineslain mukaan käsitellä yhdessä ja ratkaista samalla päätöksellä, jollei tätä ollut erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhteiskäsittely oli menettelyllinen edellytys, jonka lainmukaisuus oli ratkaistava ennen luvanmyöntämisedellytysten arviointia.

Samalle alueelle sijoittuvilla ja samaa kiviaineista hyödyntävillä louhinnalla ja murskauksella oli toiminnallinen yhteys, joten maa-aineslupa ja ympäristölupa koskivat samaa hanketta. Lupia oli haettu samaan aikaan vireillä olleilla hakemuksilla ja hakemusasiakirjat olivat osin yhteisiä. Toimintoja oli tarkoitus harjoittaa samanaikaisesti 20 vuoden ajan. Toiminnoilla oli siten ajallinen yhteys, vaikka osaa ympäristöluvanvaraisista toiminnoista oli tarkoitus jatkaa maa-aineisten ottotoiminnan päättymisen jälkeen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lupa-asioiden käsittelemiseen ja ratkaisemiseen eri päätöksillä ei ole ollut laissa tarkoitettua erityistä syytä. Näin ollen hallinto-oikeuden olisi tullut menettelyvirheen johdosta kumota maa-aineslupa ja palauttaa asia lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2022:74

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments