ELY-keskuksella oli oikeus valittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä, ettei tuulivoimala edellyttänyt ympäristölupaa

7.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:12 Ympäristönsuojelu – Hallintopakko – Ympäristöluvan tarve – ELY-keskuksen valitusoikeus – Tuulivoimala – Naapuruussuhdehaitta – Yleinen ympäristönsuojeluetu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli hylännyt haitankärsijöiden hallintopakkohakemuksen, jossa he olivat vaatineet tuulivoimayhtiötä hakemaan ympäristölupaa tuulivoimaloille.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko ELY-keskuksella oikeus valittaa ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä hallinto-oikeudelle.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että tuulivoimaloiden ympäristönsuojelulain mukainen luvanvaraisuus arvioidaan tapauskohtaisesti sen perusteella, saattaako voimaloista aiheutua naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta. Kysymyksen siitä, arvioidaanko hankkeen luvanvaraisuutta ympäristönsuojelulain mukaisesti, katsottiin kuuluvan ELY-keskuksen tehtäviin yleisen ympäristönsuojeluedun valvojana.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että tuulivoimalat varaavat usein pysyvästi laajoja alueita ja myös niiden melualueet ovat mainitusta syystä laajoja. Lisäksi niistä voi aiheutua välkevaikutusta. Tuulivoimaloiden naapureille mahdollisesti aiheuttaman kohtuuttoman rasituksen osalta ei siten ole kysymys yksinomaan jonkin tarkasti rajatun rasituksen mahdollisesta kohdistumisesta lähinaapureihin, vaan rasitus voi erilaisissa olosuhteissa ulottua ennakoimattomasti laajalle alueelle ja siitä voi myös aiheutua terveyshaittaa. Arvioitaessa ELY-keskuksen valitusoikeutta kunnan ympäristölupaviranomaisen päätöksestä ratkaisevaa merkitystä ei siten voitu antaa sille, että hallintopakkoasian vireillepanijat eivät olleet hakeneet muutosta mainittuun päätökseen.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä oli otettu kantaa siihen, edellyttikö hallintopakkohakemuksessa tarkoitettujen tuulivoimaloiden toteuttaminen ympäristölupaa. Edellä lausuttuun nähden korkein hallinto-oikeus katsoi, että ELY-keskuksella oli yleisen ympäristönsuojeluedun valvojana oikeus valittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen sisältyvästä ympäristöluvan tarvetta koskevasta ratkaisusta hallinto-oikeudelle.

KHO:2024:12

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments