Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.8.2023 Oikeusuutiset

KHO: Tuulivoimalan rakennusluvasta ei käynyt riittävästi ilmi oliko voimaloilla vaikutuksia naapurustolle – susien osalta selvitys oli riittävä

KHO:2023:73 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennusluvan myöntämisedellytykset – Hankkeen vaikutuksia koskevan selvityksen riittävyys – Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu laji – Susi – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Heikentämis- ja hävittämiskielto – Toteutettavan tuulivoimalan ominaisuuksia koskevat tiedot Kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta oli oikeusvaikutteiseen tuulivoimaosayleiskaavaan ja hankkeelle myönnettyihin poikkeamispäätöksiin perustuen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/kho-tuulivoimalan-rakennusluvasta-ei-kaynyt-riittavasti-ilmi-oliko-voimaloilla-vaikutuksia-paikalliselle-susireviirille-ja-naapurustolle/
3.7.2023 Oikeusuutiset

Tuulivoimayleiskaava ei ollut perustunut riittäviin ja ajantasaisiin selvityksiin sen toteuttamisen vaikutuksista susille

KHO:2023:70 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Tuulivoima – Vaikutusten arviointi – Selvitysten riittävyys – Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu laji – Susi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko seitsemän tuulivoimalan rakentamisen mahdollistanut yleiskaava perustunut kaavan merkittävät vaikutukset arvioiviin riittäviin ja ajantasaisiin selvityksiin sen toteuttamisen vaikutuksista susille. Kaavan luontoselvitysten riittävyys ratkaistiin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/tuulivoimayleiskaava-ei-ollut-perustunut-riittaviin-ja-ajantasaisiin-selvityksiin-sen-toteuttamisen-vaikutuksista-susille/
6.6.2023 Oikeusuutiset

Ei-lainvoimaisen kaavan määräykseen ei voitu myöntää poikkeamislupaa

KHO:2023:59 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Poikkeaminen lainvoimaa vailla olevasta yleiskaavasta – Poikkeamisen oikeudelliset edellytykset – Tuulivoima Kunnan rakennusvalvontaviranomainen oli myöntänyt A Oy:lle luvan poiketa kunnanvaltuuston hyväksymästä tuulivoimaosayleiskaavasta yhteensä 40 tuulivoimalan osalta osayleiskaavassa osoitetun tuulivoimalan alueen rajan osalta. Poikkeamispäätökset oli tehty osayleiskaavasta tehtyjen valitusten ollessa vireillä hallinto-oikeudessa, ja siten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/ei-lainvoimaisen-kaavan-maaraykseen-ei-voitu-myontaa-poikkeamislupaa/
5.6.2023 Oikeusuutiset

Tuulivoimaloita voitiin sijoittaa yleiskaavassa myös muualle kuin maakuntakaavassa oli osoitettu

KHO:2023:57 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Tuulivoima – Maakuntakaavan ohjausvaikutus – Selvitysten riittävyys Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt tuulivoimaosayleiskaavan, jossa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille oli mahdollista sijoittaa yhteensä 42 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan enimmäiskorkeus maanpinnasta sai olla enintään 280 metriä. Osayleiskaava-alue sijoittui osin tuulivoimarakentamista ohjaavassa vaihemaakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle, mutta osa kaava-alueesta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/tuulivoimaloita-voitiin-sijoittaa-yleiskaavassa-myos-muualle-kuin-maakuntakaavassa-oli-osoitettu/
29.6.2023 Oikeusuutiset

Rakennustarkastaja oli voinut antaa suostumuksen tuulivoimaloiden rakennuslupapäätöksistä poikeamiseen

KHO:2023:67 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupapäätöksestä poikkeaminen – Tuulivoimalat – Rakennustarkastajan suostumus – Vaikutus naapurin asemaan – Muutosten hyväksymistä koskevan ratkaisun valituskelpoisuus Rakennustarkastaja oli aloituskokouksen yhteydessä antanut suostumuksen tuulivoimaloiden rakennuslupapäätösten yhteydessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeamiseen. Suunnitelmista poikkeamiset koskivat tuulivoimaloiden roottorin halkaisijan kokoa, vähäisiä sijaintimuutoksia osayleiskaavoissa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden sisällä sekä voimalatyypin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/rakennustarkastaja-oli-voinut-antaa-suostumuksen-tuulivoimaloiden-rakennuslupapaatoksista-poikeamiseen/
31.5.2021 Oikeusuutiset

Kunnan omistaman energiayhtiön hallituksen jäsen esteellinen osallistumaan kaava-asian käsittelyyn kaupunginhallituksessa

KHO:2021:69 Maankäyttö ja rakentaminen – Tuulivoima – Yleiskaava – Esteellisyys – Yhteisöjäävi – Kuntalain poikkeussäännös – Asian tasapuolinen käsittely Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt tuulivoimaosayleiskaavan, joka mahdollisti yhteensä 14 tuulivoimalan rakentamisen tuulivoimaloiden alueiksi (tv) varatuille alueille. X, joka oli kaupungin kokonaan omistaman energiayhtiön hallituksen jäsen, oli osallistunut kaava-asian valmisteluun kaupunginhallituksen kokouksissa vuosina…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/kunnan-omistaman-energiayhtion-hallituksen-jasen-esteellinen-osallistumaan-kaava-asian-kasittelyyn-kaupunginhallituksessa/
12.11.2019 Oikeusuutiset

Irlannille 5 miljoonan euron kiinteä ja päivittäinen 15.000 euron juokseva sakko tuomion täytäntöönpanon laiminlyönnistä

Irlanti velvoitettiin maksamaan rahamääräisiä seuraamuksia unionin tuomioistuimen aikaisemman tuomion täytäntöönpanon laiminlyönnistä. Irlanti oli määrätty erityisesti toteuttamaan tuulivoimalan ympäristöarviointi. Unionin tuomioistuin on ottanut huomioon jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen vakavuuden ja keston, koska yli 11 vuotta on kulunut vuoden 2008 tuomiosta ilman että sen noudattamiseksi olisi toteutettu tarvittavat toimenpiteet, ja Irlannin maksukyvyn ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/irlannille-5-miljoonan-euron-kiintea-ja-paivittainen-15-000-euron-juokseva-sakko-tuomion-taytantoonpanon-laiminlyonnista/