KHO: Rakennuslupapäätösestä ei seurannut, että samaa rakennuspaikkaa koskeva uusi lupapäätös korvaisi aiemman lupapäätöksen

20.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:123 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Tuulivoimalat – Useampi myönnetty rakennuslupa koskien samoja rakennuspaikkoja – Valitusoikeus – Rakennuslupien myöntämisedellytykset – Lupien väliset suhteet

Muutoksenhaku koski yhtiölle 19.11.2020 myönnettyjä rakennuslupia kahdeksan tuulivoiman rakentamiseen. Tuulivoimalat sijoittuivat oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaisille tuulivoimaloiden alueille (tv-1). Osayleiskaava mahdollisti enintään yhdeksän tuulivoimalan rakentamisen.

Yhtiölle oli aiemmin myönnetty rakennusluvat saman osayleiskaavan tuulivoimaloiden alueille sijoittuville yhdeksälle tuulivoimalalle. Kunnan rakennuslupaviranomainen pidensi näiden aiemmin myönnettyjen rakennuslupien voimassaoloaikaa 19.11.2020 tehdyllä päätöksellä siten, että rakennustyöt oli aloitettava 23.2.2022 mennessä.

Samoille rakennuspaikoille oli lisäksi 25.5.2021 myönnetty uudet poikkeamispäätöksiin perustuvat rakennusluvat seitsemälle aikaisempaa korkeammalle tuulivoimalalle. Nämä 25.5.2021 myönnetyt rakennusluvat eivät olleet tulleet muutoksenhaun vuoksi lainvoimaisiksi eivätkä voimaan ennen kuin hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa 19.11.2020 myönnettyjä rakennuslupia koskevaan valitukseen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että 25.5.2021 tehdyissä rakennuslupapäätöksissä ei ollut määrätty, että rakennusluvat korvaisivat voimaan tulleessaan samoille rakennuspaikoille aiemmin myönnetyt rakennusluvat. Rakennuslupapäätösten oikeudellisesta luonteesta ei maankäyttö- ja rakennuslain nojalla eikä muutoinkaan seurannut, että samaa rakennuspaikkaa koskeva uusi lupapäätös korvaisi aiemman lupapäätöksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi näin ollen, että hallinto-oikeus ei ollut voinut jättää sille tehtyä valitusta tutkimatta sillä perusteella, että muutoksenhakijoilla ei ollut enää oikeussuojan tarvetta lupien korvautuessa uusilla luvilla. Muutoksenhakijoiden valitusoikeus määräytyi tässä tilanteessa edelleenkin maankäyttö- ja rakennuslain valitusoikeutta koskevien säännösten perusteella.

Selvitys rakennuspaikan rakentamistilanteesta ja rakennuspaikalle myönnetyistä voimassa olevista rakennusluvista oli keskeinen osa rakennuslupahakemuksen ratkaisemisen edellytyksenä olevaa selvitysaineistoa. Muutoksenhaun kohteena olleista rakennuslupapäätöksistä ei käynyt ilmi, millä tavoin samoille rakennuspaikoille myönnetyt rakennusluvat oli otettu päätösharkinnassa huomioon. Rakennuslupapäätöksiin ei ollut myöskään sisällytetty lupamääräystä, jonka perusteella myöhemmin myönnetyt rakennusluvat korvaisivat voimaan tullessaan aiemmat rakennusluvat, tai muutakaan lupamääräystä, joka määrittäisi rakennuslupien välistä suhdetta.

Koska muutoksenhaun kohteena olevissa rakennusluvissa tarkoitettua rakentamista ei ollut mahdollista toteuttaa samanaikaisesti aikaisempiin rakennuslupiin perustuvan rakentamisen kanssa, rakennuslupien myöntämisedellytyksistä ei ollut voitu varmistua ilman, että lupien suhde voimassa oleviin aiempiin lupiin määritettiin. Muutoksenhaun kohteena olleet rakennuslupapäätökset kumottiin siltä osin kuin muutoksenhakijoilla katsottiin olleen asiassa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla valitusoikeus.

KHO:2023:123

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments