Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.1.2021 Oikeusuutiset

Rakennusluvan hakija sai luottaa poikkeamispäätöksen lainvoimaisuustodistuksessa olleeseen virheelliseen tietoon

KHO:2021:16 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Poikkeamispäätöksen voimassaolo – Virheellinen lainvoimaisuustodistus – Luottamuksensuoja Kaupungin kirjaamon rakennusluvan hakijoille antamassa lainvoimaisuustodistuksessa oli poikkeamispäätöksessä rakennusluvan hakemiselle määrätyn maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n 2 momentin mukaisen kahden vuoden määräajan laskemisen alkamispäivää koskeva virhe. Asiassa oli kysymys siitä, olivatko rakennusluvan hakijat voineet luottaa siihen,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/rakennusluvan-hakija-sai-luottaa-poikkeamispaatoksen-lainvoimaisuustodistuksessa-olleeseen-virheelliseen-tietoon/
6.7.2020 Oikeusuutiset

KHOlta kolme ratkaisua ELY-keskuksen valitusoikeudesta maankäyttöasioissa

KHO:2020:85 Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – ELY-keskuksen valitusoikeus – Vaikutuksiltaan merkittävä maakunnallinen asia – Maakunnallisesti arvokas maisema-alue – Maisema-arvojen vaarantuminen   KHO:2020:84 Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – ELY-keskuksen valitusoikeus – Vesihuollon järjestäminen – Vesien suojelu – Selvitysten riittävyys   KHO:2020:83 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Vähittäiskaupan suuryksikkö…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/kholta-kolme-ratkaisua-ely-keskuksen-valitusoikeudesta-maankayttoasioissa/
9.6.2017 Oikeusuutiset

Saunalautan pitäminen rannassa edellytti rakennuslupaa

KHO:2017:98 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Rakennus – Rakennuslupa – Luvan tarve – Saunalautta Asumiseen käytettävän tilan rannassa pääosan ajasta sijaitsevan saunalautan katsottiin vastaavan käyttötarkoituksensa, kokonsa, ulkonäkönsä, rakenteensa ja pysyvyytensä puolesta tavanomaista rantasaunaa. Se edellytti viranomaisvalvontaa muun ohella maisemaan, turvallisuuteen, jätevesi- ja jätehuoltoon liittyvien seikkojen vuoksi. Saunalautan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/saunalautan-pitaminen-rannassa-edellytti-rakennuslupaa/
12.5.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi

Dnro 17/2017 Lausuntopyyntönne: MMM020:00/2015, 585/01.01/2017, 1.1.2017 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS KIINTEISTÖNMUODOSTAMISLAIN, KIINTEISTÖREKISTERILAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA ASEMAKAAVA-ALUEEN KOLMIULOTTEISESTA KIINTEISTÖNMUODOSTAMISESTA SÄÄTÄMISEKSI Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut 1.1.2017 päivätyn lausuntopyynnön, jonka johdosta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on päättänyt antaa lausuntonsa otsikkoasiasta. Asianajajaliitto lausuu seuraavaa: 1. Esityksen tavoitteet ja lausunnon tausta Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-he-luonnoksesta-kolmiulotteisesta-kiinteistonmuodostamisesta-saatamiseksi/
17.4.2019 Oikeusuutiset

Huoneiston käyttö väärän tarkoitukseen oli vähäinen rikkomus – huoneiston hallintaan otto pätemätön

KKO:2019:38 Kiinteistöosakeyhtiö – Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan huoneiston A käyttötarkoitus oli kokoushuoneisto ja huoneiston I myymälä. Kiinteistöosakeyhtiö oli hakenut rakennuslupaa huoneiston A käyttötarkoituksen muuttamiseksi myyntinäyttelytilaksi. Huoneistoihin oikeuttavat osakkeet omistava yhdistys oli haetun rakennusluvan mukaisesti yhdistänyt huoneistot yhdeksi tilaksi ja vuokrannut ne tiloissa toimivalle askartelutarvikemyymälälle. Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous päätti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/huoneiston-kaytto-vaaran-tarkoitukseen-oli-vahainen-rikkomus-huoneiston-hallintaan-otto-patematon/
19.1.2018 Lausunnot

Lausunto projektinjohtourakan sopimusmalleista

Dnro 72/2017   Lausuntopyyntönne: RTS 17:57–RTS 17:59, 5.12.2017 LAUSUNTO KOSKIEN TAVOITE- JA KATTOHINTAISEN PROJEKTINJOHTOURAKAN JA TAVOITEBUDJETILLA SOVITTAVAN PROJEKTINJOHTOURAKAN MALLEJA SEKÄ NÄIHIN LIITTYVÄÄ TEHTÄVÄLUETTELOA JA TYÖMAAN JOHTO- JA HALLINTORESURSSIEN KORVAUSTAULUKKOA   PROJEKTINJOHTOURAKAN SOPIMUSMALLIT Rakennustietosäätiö (jäljempänä ”RTS”) on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa tavoite- ja kattohintaisen projektinjohtourakan ja tavoitebudjetilla sovittavan projektinjohtourakan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-projektinjohtourakan-sopimusmalleista/
3.12.2017 Oikeusuutiset

Kun kiinteistönkauppa oli peruuntunut, oli ostajalla oikeus saada takaisin myös varainsiirtoveron viivästyskorotus

KHO:2017:183 Varainsiirtovero – Kiinteistö – Lykkäävä ehto – Lainhuutohakemuksen tekemisen laiminlyönti – Kaupan purku – Viivästyskorotuksen palauttaminen A oli 4.2.2014 ostanut kiinteistön perustettavan yhtiön lukuun. Verohallinto oli 11.3.2015 maksuunpannut A:lle varainsiirtoveroa ja viivästyskorotusta, koska A ei ollut hakenut saannolleen lainhuutoa eikä maksanut varainsiirtoveroa. Kauppa oli 29.12.2015 purettu kauppakirjan ehdon perusteella,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kun-kiinteistonkauppa-oli-peruuntunut-oli-ostajalla-oikeus-saada-takaisin-myos-varainsiirtoveron-viivastyskorotus/
12.3.2015 Oikeusuutiset

Sama asia voitiin ottaa uudelleen käsiteltäväksi kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksessa

KKO:2015:19 Osakeyhtiö – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous oli vuonna 2003 valtuuttanut erään osakkaan hakemaan rakennuslupaa hänen tosiasiallisesti hallitsemalleen rakennuspaikalle tietyillä rakennuksen etäisyyttä viereisestä rakennuspaikasta koskevilla ehdoilla. Mainittu päätös ei estänyt yhtiökokousta vuonna 2009 kyseisen osakkaan aloitteesta tekemästä päätöstä, jolla rakennusluvan hakemisen ehtoja muutettiin. KKO:2015:19

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/sama-asia-voitiin-ottaa-uudelleen-kasiteltavaksi-kiinteistoosakeyhtion-yhtiokokouksessa/
23.7.2014 Oikeusuutiset

Finlex: Kotitalouksien on ilmoitettava heinäkuusta lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle

Heinäkuun alusta lähtien myös itse tilatusta osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä on tehtävä ilmoitus verottajalle, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Talkootyönä tehdystä rakentamistyöstä täytyy ilmoittaa rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. Tiedot annetaan aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/finlex-kotitalouksien-on-ilmoitettava-heinakuusta-lahtien-kaikista-rakennusluvan-alaisista-toista-tiedot-verohallinnolle/
3.10.2013 Oikeusuutiset

Ympäristöministeriö: Maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskeva sääntely selkeytyy

Rakennushankkeen toimijoita koskevaa eri säädöstasoilla olevaa hajanaista sääntelyä selkeytetään. Valtioneuvosto antoi 3. lokakuuta eduskunnalle esityksen laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä asuntokauppalain muuttamisesta Lakiehdotus selkeyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennuksen suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa sekä rakentamisen viranomaisvalvontaa koskevaa sääntelyä. Suunnittelijoiden ja työnjohdon kelpoisuusehtoja on täsmennetty muun muassa aikaisempien tutkintojen huomioon ottamisella. Maankäyttö-…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/ymparistoministerio-maankaytto-ja-rakennuslain-rakentamista-koskeva-saantely-selkeytyy/