Rakennustarkastaja oli voinut antaa suostumuksen tuulivoimaloiden rakennuslupapäätöksistä poikeamiseen

29.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:67 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupapäätöksestä poikkeaminen – Tuulivoimalat – Rakennustarkastajan suostumus – Vaikutus naapurin asemaan – Muutosten hyväksymistä koskevan ratkaisun valituskelpoisuus

Rakennustarkastaja oli aloituskokouksen yhteydessä antanut suostumuksen tuulivoimaloiden rakennuslupapäätösten yhteydessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeamiseen. Suunnitelmista poikkeamiset koskivat tuulivoimaloiden roottorin halkaisijan kokoa, vähäisiä sijaintimuutoksia osayleiskaavoissa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden sisällä sekä voimalatyypin päivittymistä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus säilyi ennallaan 220 metrissä.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko aloituskokouksen yhteydessä käsitellyt suunnitelmista poikkeamiset voitu hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 150 e §:n 1 momentissa tarkoitetulla rakennustarkastajan antamalla suostumuksella vai oliko kysymys sellaisista olennaisista tai naapureiden asemaan vaikuttavista muutoksista, jotka edellyttivät rakennuslupaa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että rakennustarkastaja voi maankäyttö- ja rakennuslain 150 e §:n 1 momentin perusteella antaa rakennustyön aikana suostumuksen poiketa lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista. Suostumusmenettely oli tarkoitettu varsinaista rakennuslupakäsittelyä kevyemmäksi menettelyksi, johon ei liittynyt naapureiden kuulemista eikä muutoksenhakumahdollisuutta. Suostumus ei voinut lainkohdan sanamuodon mukaan kuitenkaan koskea rakennusluvan merkittävää muuttamista eikä sellaisia muutoksia, jotka vaikuttivat naapurien asemaan. Sellaiselle suunnitelmasta poikkeamiselle, joka merkitsi rakennusluvan olennaista muuttamista tai vaikutti naapurien asemaan, oli haettava rakennuslupaa ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen oli ratkaistava asia muutoksenhakukelpoisella päätöksellä.

Korkein hallinto-oikeus kiinnitti suunnitelmista poikkeamisen merkittävyyttä arvioidessaan huomiota muutosten kaavanmukaisuuteen, voimalatyypin muuttumisesta aiheutuviin maisemavaikutuksiin, sijaintimuutoksista naapureille aiheutuviin vaikutuksiin sekä siihen, lisäsikö suunnitelmista poikkeaminen lähialueen asukkaille aiheutuvaa melu- tai välkehaittaa rakennuslupavaiheessa tehtyihin selvityksiin verrattuna.

Suunnitelmista poikkeamiset olivat tässä tapauksessa tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavien osayleiskaavojen määräysten mukaisia, eikä tuulivoimaloiden toteuttaminen muutettujen suunnitelmien mukaisesti merkinnyt voimaloille myönnettyjen rakennuslupien merkittävää muuttamista. Suunnitelmista poikkeamisen maisemalliset vaikutukset samoin kuin sijaintimuutosten vaikutukset arvioitiin merkitykseltään vähäisiksi. Lähialueen asukkaille aiheutuva melu- ja välkehaitta ei laadittujen mallinnusten perusteella lisääntynyt voimalatyypin vaihtumisen johdosta. Suunnitelmista poikkeamisten ei siten katsottu myöskään vaikuttavan naapureiden asemaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että aloituskokouksessa käsitellyt poikkeamiset lupapäätöksissä hyväksytyistä suunnitelmista olivat näin ollen sellaisia, että rakennustarkastaja oli voinut antaa niihin suostumuksen maankäyttö- ja rakennuslain 150 e §:n 1 momentin perusteella. Hallinto-oikeudelle valituksen tehneiden henkilöiden valitukset jätettiin tutkimatta.

KHO:2023:67

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments