Generic filters
Exact matches only
26.3.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi

Sisäministeriö   Dnro L2024-19   Lausuntopyyntönne: VN/5349/2024; VN/5349/2024-SM-3, 15.3.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VÄLIAIKAISISTA TOIMENPITEISTÄ VÄLINEELLISTETYN MAAHANTULON TORJUMISEKSI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Koskien kuulemisaikaa Lausuntopyyntö on pyydetty huomattavasti normaalia lyhyemmällä lausuntoajalla. Lausuma on päivätty 15.3.2024 ja mahdollinen lausunto on pyydetty palauttamaan 25.3.2024, joten käytännössä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-valiaikaisista-toimenpiteista-valineellistetyn-maahantulon-torjumiseksi/
15.3.2024 Oikeusuutiset

Suomen riistakeskuksella ei ollut ollut riittäviä tietoja myöntäessään poikkeusluvan kolmen ahman tappamiseksi

KHO:2024:29 Metsästys – Rauhoituksesta poikkeaminen – Ahma – Natura 2000 -kohde – Suojelun perusteena olevaan eläinlajiin kuuluvan yksilön tappaminen – Natura-arviointi – Poikkeusluvan vaikutukset Natura 2000 -kohteen alueella olevaan ahmakantaan Hakemus oli koskenut ahman rauhoituksesta poikkeamista kolmen ahman tappamiseksi tilanteessa, jossa hakemuksen kohteena olevaa aluetta sisältyi sellaiseen Natura 2000 -kohteeseen,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/suomen-riistakeskuksella-ei-ollut-ollut-riittavia-tietoja-myontaessaan-poikkeusluvan-kolmen-ahman-tappamiseksi/
11.3.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kansalaisuuslain muuttamisesta

Sisäministeriö   Dnro L2024-06   Lausuntopyyntönne: VN/23086/2023, 9.2.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE KANSALAISUUSLAIN MUUTTAMISESTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.  Koskien kuulemisaikaa Lausuntopyyntö on pyydetty normaalia lyhyemmällä lausuntoajalla. Asianajajaliitto toteaa yleisesti, että säädösvalmistelun kuulemisoppaan kohdan 1.9 mukaan lausuntoajan tulee olla vähintään kuusi viikkoa ja laajoissa hankkeissa vähintään kahdeksan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-kansalaisuuslain-muuttamisesta/
8.3.2024 Lausunnot

Lausunto ositusvaateen vanhentumista koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriö   Dnro L2024-04   Lausuntopyyntönne: VN/24649/2023, 26.1.2024 OSITUSVAATEEN VANHENTUMINEN; ARVIOMUISTIO   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.  1. Sääntelyn tarpeellisuus Suomen Asianajajaliitto katsoo, että ositusvaateen vanhentumisen sääntelylle on tarve. Erityisesti sääntelyn tarve koskee avioeroon tai avioliiton purkautumisiin liittyviä tilanteita.   Asianajokäytännössä tulee esiin tilanteita, jossa esimerkiksi perunkirjoitusta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-ositusvaateen-vanhentumista-koskevasta-arviomuistiosta/
28.2.2024 Lausunnot

Lausunto HE:stä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihnimskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta

Sisäministeriö   Dnro L2024-07   Lausuntopyyntönne: VN/22620/2023-SM-7, 12.2.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA HAKEVAN VASTAANOTOSTA SEKÄ IHMISKAUPAN UHRIN TUNNISTAMISESTA JA AUTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Lausuntoajasta Lausuntopyyntö on pyydetty normaalia lyhyemmällä lausuntoajalla. Asianajajaliitto toteaa yleisesti, että…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/lausunto-hesta-eduskunnalle-laiksi-ulkomaalaislain-muuttamisesta-ja-laiksi-kansainvalista-suojelua-hakevan-vastaanotosta-seka-ihnimskaupan-uhrin-tunnistamisesta-ja-auttamisesta-annetun-lain-muuttamis/
30.1.2024 Oikeusuutiset

Tapaturma poikettaessa työmatkalla hammashoitolaan ei ollut työtapaturma

VakO: Työtapaturma – Työmatka – Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä – Korvaussuojan piiri A oli lähtenyt töistä kotiin ja poikennut matkalla hammashoitolaan lapsensa oikomishoitoon. Tapaturma oli sattunut A:n tavanomaisella työmatkareitillä ennen poikkeamista hammashoitolaan. Vakuutusoikeus katsoi, että tavanomaiselta työmatkareitiltä tehtyä poikkeamaa, jonka on katsottava noin kaksinkertaistaneen A:n työmatkaan tavanomaisesti kuluvan ajan, on pidettävä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/tapaturma-poikettaessa-tyomatkalla-hammashoitolaan-ei-ollut-tyotapaturma/
22.1.2024 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus ei ollut voinut kumota poikkeamispäätöstä yksinomaan maakuntakaavan suunnittelumääräykseen liittyvällä perusteella

KHO:2024:7 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Suunnittelutarve ranta-alueella – Poikkeamisen edellytykset – Maakuntakaavan suunnittelumääräys Hallinto-oikeus oli kumonnut saunarakennukselle ja kokoustilalle myönnetyn poikkeamisen ranta-alueen suunnittelutarpeesta sillä perusteella, että maakuntakaavan loma-asutuksen mitoitusta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan kyseisen lammen rannalle ei ollut laskennallisesti osoitettavissa rantarakennuspaikkaa ja poikkeamisen myöntäminen aiheuttaisi siten haittaa kaavoitukselle ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/hallinto-oikeus-ei-ollut-voinut-kumota-poikkeamispaatosta-yksinomaan-maakuntakaavan-suunnittelumaaraykseen-liittyvalla-perusteella/
20.12.2023 Oikeusuutiset

Tuulivoimaloiden teho ja korkeus oli nostettavissa ilman kaavamuutosta

KHO:2023:124 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen osayleiskaavasta – Tuulivoima – Poikkeamisen oikeudelliset edellytykset – Selvitysten riittävyys – Voimaloiden korottaminen Tuulivoimalakohtaisilla poikkeamispäätöksillä oli myönnetty lupa poiketa osayleiskaavan kaavamääräyksistä tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden nostamiseksi 210 metristä 230 metriin sekä kaava-alueelle sijoittuvien voimaloiden kokonaistehon nostamiseksi 30 megawatista alle 45 megawattiin. Joidenkin tuulivoimaloiden osalta poikkeaminen koski…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/tuulivoimaloiden-teho-ja-korkeus-oli-nostettavissa-ilman-kaavamuutosta/
7.12.2023 Oikeusuutiset

KHO:n presidentti Kuusiniemi huolestunut laillisuusvalvontaan ja oikeuslaitokseen kohdistetusta kritiikistä

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi Vallanjako ja oikeusvaltion puolustaminen – puhe ylituomaripäivillä Helsingissä 7.12.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ylituomaripäivien osanottajat, ärade deltagare i överdomaredagen, perinteisesti olemme ylituomaripäivillä ottaneet luvun ja katsoneet, onko joukossa tapahtunut muutoksia. Ja onhan taas yksi muutos tapahtunut ja meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Juhana Niemi.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/khon-presidentti-kuusiniemi-huolestunut-laillisuusvalvontaan-ja-oikeuslaitokseen-kohdistetusta-kritiikista/
30.10.2023 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua karhunmetsästykseen myönnettävistä poikkeusluvista – myönnetyt poikkeusluvat lain vastaisia

Korkein hallinto-oikeus totesi, etteivät luontodirektiivin mukaan tiukasti suojeltavaan lajiin kohdistuva kannanhoidollinen metsästys itsessään tai metsästyskulttuurin säilyttäminen voineet muodostaa metsästyslain 41 a §:n 3 momentin, sellaisena kuin sitä oli tulkittava luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdan valossa, soveltamisen edellytyksenä olevaa hyväksyttävää päämäärää tiukasta suojelusta poikkeamiselle. Suomen riistakeskuksen päätöksestä ei käynyt selkeästi ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/kholta-kaksi-ratkaisua-karhunmetsastykseen-myonnettavista-poikkeusluvista-myonnetyt-poikkeusluvat-lain-vastaisia/