Tuulivoimaloiden teho ja korkeus oli nostettavissa ilman kaavamuutosta

20.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:124 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen osayleiskaavasta – Tuulivoima – Poikkeamisen oikeudelliset edellytykset – Selvitysten riittävyys – Voimaloiden korottaminen

Tuulivoimalakohtaisilla poikkeamispäätöksillä oli myönnetty lupa poiketa osayleiskaavan kaavamääräyksistä tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden nostamiseksi 210 metristä 230 metriin sekä kaava-alueelle sijoittuvien voimaloiden kokonaistehon nostamiseksi 30 megawatista alle 45 megawattiin. Joidenkin tuulivoimaloiden osalta poikkeaminen koski lisäksi kaavamääräystä, jonka mukaan voimalan siipien pyörimisalueen tuli sijoittua kokonaisuudessaan tuulivoimaloiden alueen aluerajauksen sisäpuolelle. Poikkeamispäätökset koskivat yhteensä seitsemän tuulivoimalan rakentamista.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko poikkeamisten myöntämiselle ollut maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset oikeudelliset edellytykset, vai oliko mahdollisuus tuulivoimaloiden tehon ja kokonaiskorkeuden kasvattamiseen sekä tuulivoimaloiden aluetta koskevasta aluerajauksesta poikkeamiseen tullut selvittää kaavamuutoksella.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kysymyksessä olevan alueen soveltuvuus tuulivoimatuotantoon oli ratkaistu lainvoiman saaneella osayleiskaavalla. Lähtökohtana myönnettyjen poikkeamisten oikeudellisia edellytyksiä arvioitaessa oli siten osayleiskaavan mahdollistama tuulivoimarakentaminen. Poikkeamisten vaikutuksia oli verrattava niihin vaikutuksiin, joita kaavan mahdollistamasta tuulivoimarakentamisesta oli kaavaa laadittaessa arvioitu aiheutuvan.

Poikkeamispäätösten mukaisesta voimaloiden korottamisesta ja kokonaistehon nostosta aiheutuvat ympäristövaikutukset eivät laadittujen selvitysten perusteella olennaisesti eronneet niistä vaikutuksista, joita osayleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakentamisesta oli kaavaa laadittaessa arvioitu aiheutuvan. Poikkeamispäätösten mukaisen hankkeen ei siten poikkeamisten laatu ja poikkeamisista aiheutuvista vaikutuksista saatu selvitys huomioon ottaen voitu katsoa johtavan vaikutuksiltaan sellaiseen rakentamiseen, joka edellyttäisi uutta kaavallista tarkastelua. Poikkeamisten myöntämiselle oli ollut osayleiskaavassa osoitetun maankäytön toteuttamiseen liittyvä erityinen syy. Poikkeamislupien myöntämiselle oli siten ollut maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt oikeudelliset edellytykset.

KHO:2023:124

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments