Tuomari ei ollut esteellinen väitetyn ennakkoasenteen perusteella

27.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2023:9 Tuomari – Esteellisyys – Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto

Asessori oli hovioikeudessa valmisteltavakseen jaetussa riita-asiassa ennen pääkäsittelyn toimittamista lähettänyt asianosaisille kirjallisessa valmistelussa laatimansa yhteenvedon, joka oli toisen asianosaisen esittämän esteellisyysväitteen mukaan sisältänyt:

  • sellaisia seikkoja, joihin vastapuolet eivät olleet vedonneet;
  • etukäteisen kannanoton erään vaatimuksen menestymismahdollisuuteen; sekä
  • sellaisia viittauksia yhteenvedon yhteydessä asianosaisille toimitettuun oikeuskirjallisuuteen, joita vastapuolten asiamies ei ollut esittänyt ja joihin tämä ei ollut vedonnut.

Esteellisyysväitteen esittänyt asianosainen katsoi lisäksi, että asessorin menettelystä kyseiselle asianosaiselle syntyneeseen, puolueellisuutta ilmentävään kokonaisvaikutelmaan olivat mainittujen seikkojen lisäksi vaikuttaneet asessorin käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpanosta antamat määräykset.

Hovioikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että asessori ei ollut esteellinen käsittelemään asiaa, minkä vuoksi esteellisyysväite oli hylättävä.

Väitettyä esteellisyyttä arvioitaessa hovioikeus pitää olennaisena sitä, että hovioikeuden valmistelusta vastaava jäsen on kirjallisessa valmistelussa tekemänsä selvitystyön perusteella katsonut, että tosiseikkoja voidaan hänen käsityksensä mukaan arvioida asianosaisten esittämälle ja käräjäoikeudessa esillä olleelle oikeusperusteelle vaihtoehtoisen oikeusperusteen nojalla.
Siihen nähden, että väittämistaakka ei edellä todetusti ulotu oikeustosiseikkojen oikeudelliseen arviointiin, valmistelusta vastaavan jäsenen on selostetuissa olosuhteissa ollut perusteltua ilmoittaa käsityksensä asianosaisille ja varata näille tilaisuus lausua asiasta. Asianosaiset ovat tämän johdosta voineet harkintansa mukaan riitauttaa valmistelusta vastaavan jäsenen käsityksen ja esittää kantaansa tukevaa selvitystä joko pääkäsittelyssä tai saateviestin perusteella jo sitä ennen.

Vaa­HO:2023:9

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments