Perustuslaki edellytti oikeutta valittaa virkamiehen siirrosta alempaan tehtävään

8.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:87 Virkamiesasia – Puolustusvoimat – Siirto vaativuusluokaltaan ja palkkaukseltaan alempaan tehtävään – Valituskielto – Perusoikeusmyönteinen tulkinta

A oli puolustusvoimissa logistiikkarykmentin esikunnan päätöksellä määrätty palvelun asianmukaista järjestämistä varten siirtymään siviilivirassaan toiseen vaativuusluokaltaan ja palkkaukseltaan alempaan tehtävään. Hallinto-oikeus oli jättänyt A:n valituksen tutkimatta, koska päätös koski sellaista puolustusvoimista annetun lain 41 §:ssä tarkoitettua tehtävään määräämistä, johon ei saman pykälän 3 momentin mukaan saanut hakea muutosta valittamalla. Hallinto-oikeus totesi perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 51/2006 vp) viitaten, ettei voitu katsoa, että kyseisen lainkohdan soveltaminen olisi Suomen perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että puolustusvoimista annetun lain 41 §:n 3 momentin sisältämän valituskiellon soveltaminen johtaisi siihen, ettei A:lla olisi käytettävissään oikeussuojakeinoa, vaikka alempaan tehtävään siirtämistä koskeva päätös vaikutti heikentävästi hänen etuihinsa ja oikeuksiinsa. Perustuslakivaliokunnan lausunnosta (PeVL 51/2006 vp) ei ollut saatavissa yksiselitteistä vastausta siihen, miten valituskiellon soveltamisalaa olisi tältä osin perustuslain 21 §:n valossa tulkittava. Korkein hallinto-oikeus viittasi myöhempään, vastaavan kaltaista valituskieltoa koskevaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain lainvalmisteluaineistoon, ja totesi, että ainakin nyttemmin tämän kaltaisen valituskiellon ei ole katsottu voivan kohdistua päätökseen, joka merkitsee siirtoa alemman tasoiseen virkaan tai tehtävään. Tällaisessa tulkinnallisesti jossain määrin epäselvässä tilanteessa valituskieltosäännöksen alaa oli tulkittava perusoikeusmyönteisesti eli suppeasti.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2020:87

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments