EOA:lta huomautus Valtiontalouden tarkastusviraston johdolle lainvastaisesta virkasopimuksesta

21.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija pyysi tutkimaan valtiontalouden tarkastusviraston ja sen virkamiehen kesken 24.5.2016 solmitun virkasuhteen päättymissopimuk-sen lainmukaisuuden. Virkasopimuksessa oli sovittu virkasuhteen jatkumisesta ilman työ- ja virkapaikallaolovelvoitetta, irtisanoutumisen ajankohdasta, palkkauksesta, eräistä etuuksista, lomien korvaamisesta, viraston työtilojen ja -välineiden käytöstä, asian käsittelystä muissa viranomaisissa ja muusta jatkokäsittelystä, viraston edustajana esiintymisestä, sopimuksen irtisanomisesta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.
Kantelun liitteenä olleesta sopimuksesta ilmeni muun muassa seuraavaa.

  • Virkasopimuksen palvelussuhdetta koskevien sopimusehtojen 1 kohdan mukaan virkasuhde oli jatkunut sopimuksen voimaan tulon jälkeen ilman työ- ja virkapaikallaolovelvoitetta 31.7.2018 saakka.
  • Sopimuksen 3 kohdan mukaan asianomaiselle virkamiehelle oli mak-settu palkkaus 1.6.2016–30.11.2016 sen suuruisena, kuin se oli ollut sopimuksen voimaan tulon ajankohtana. Ajalla 1.12.2016–31.7.2018 maksettavan palkan säännöllisen kuukausipalkan suuruus oli ollut 48 % sopimuksen voimaan tulon ajankohtana asianomaiselle virkamie-helle maksetusta säännöllisestä kuukausipalkasta.
  • Sopimuksen 6 kohdan mukaan asianomaisella virkamiehellä ei ollut oikeutta käyttää sopimuksen voimaan tulon jälkeen tarkastusviraston työtiloja ja työvälineitä, jotka hän oli ollut velvollinen sopimuksen voimaan tullessa välittömästi palauttamaan.

===

Edellä esitetyn perusteella katson, että virkamiehen velvollisuus tehdä työtä on eduskunnan virkamieslain 44 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu virkamiehen velvollisuus, josta lain 49 §:n 1 momentin mukaan ei saa sopia virkasopimuksessa. Näin ollen katson, että puheena oleva virkasopimus on lainvastainen.
Totean, että saamissani selvityksissä ei ole kerrottu, mikä on ollut perimmäinen syy näin poikkeuksellisen virkasopimuksen tekemiselle. Toisin sanoen, mikä on ollut se ”vastike”, jonka työnantaja on virkasopimuksesta ja sen mukaisesta palkan maksamisesta saanut. Kun tätä ei ole tuotu esiin, tulkitsen, että sillä ei selvityksen antajien mielestä ole merkitystä sopimuksen laillisuuden arvioinnin kannalta.
Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin no-jalla annan valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajalle ja johtajalle huomautuksen vastaisen varalle edellä kohdassa 3.2 selostetusta lainvastaisesta menettelystä.

Valtiontalouden tarkastusviraston virkasuhteen päättymissopimuksen laillisuus (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments