Ahvenanmaan tietovalvontapäällikön virkasuhteen koeaika oli ristiriidassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämän riippumattomuuden kanssa

10.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:125 Ahvenanmaa – Virkamiesasia – Tietovalvontaviranomaisen päällikkö – Koeaika – Maakunnan virkamieslaki – EU:n yleinen tietosuoja-asetus – GDPR – Toimikauden vähimmäispituus – Valvontaviranomaisen riippumaton asema – Ilmoitus virkasuhteen päättymisestä – Valituskelpoinen päätös – Muutoksenhakuoikeus

Ahvenanmaan maakunnan hallitus oli ottanut A:n palvelukseensa tietovalvontaviranomaisen (Datainspektionen) päällikön virkaan vuoden pituisella koeajalla. Maakunnan hallituksen hallinto- ja kehitysjohtaja oli maakunnan virkamieslain (tjänstemannalagen för landskapet Åland) 10 §:n 2 momentin nojalla ilmoittanut, ettei hän tulisi ehdottamaan A:n nimittämistä vakinaiseen virkaan ja että A:n virkasuhde päättyisi koeajan päättyessä. A vaati korkeimmassa hallinto-oikeudessa, että päätös virkasuhteen päättämisestä kumotaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi tämän ilmoituksen muodostavan hallintopäätöksen, jolla A:n virkasuhde oli päätetty, kumosi päätöksen ja palautti asian maakunnan hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tietosuoja-asetuksen säännökset huomioon ottaen.

A:n asemaa tietovalvontaviranomaisen päällikkönä säänneltiin kansallisten säädösten lisäksi tietosuojaviranomaisia koskevilla EU-tason säännöksillä. Jäsenvaltioissa 25.5.2018 lähtien suoraan sovellettavassa tietosuoja-asetuksessa peruslähtökohtana oli valvontaviranomaisen riippumaton asema.

Vaikka tietosuoja-asetus ei sisältänyt nimenomaisia koeaikaa koskevia säännöksiä, asetuksen 54 artiklan 1 kohdan d alakohdan sisältämä toimikauden pituutta koskeva vähimmäisvaatimus asetti rajat koeaikaa koskevien kansallisten säännösten soveltamiselle. Maakunnan virkamieslain koeaikaa koskevien säännösten soveltamista siten, että tietovalvontaviranomaisen päällikön virkasuhde olisi katsottu automaattisesti päättyneeksi koeajan kuluttua umpeen sen vuoksi, että uutta vakinaista virkanimityspäätöstä ei ollut tehty, ei siten voitu pitää tietosuoja-asetuksen toimikauden vähimmäiskestoa koskevan vaatimuksen mukaisena.

Tietovalvontaviranomaisen päällikön virkasuhteen katsominen päättyneeksi koeajan kuluttua automaattisesti ilman muutoksenhakumahdollisuutta olisi tarkoittanut, ettei A:lla olisi Suomen perustuslain, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan säännösten vastaisesti ollut tosiasiallista mahdollisuutta saattaa virkasuhteensa päättymistä koskevaa asiaa tuomioistuimen arvioitavaksi. Siihen nähden, että maakunnan virkamieslain 10 §:n nojalla asetettu koeaika ei ollut tietosuoja-asetuksen 54 artiklan 1 kohdan d alakohdassa asetetun vaatimuksen mukainen, tuli ilmoitusta, jonka mukaan A:n virkasuhde tietosuojaviranomaisen päällikkönä päättyi koeajan päättyessä, pitää sellaisena virkasuhteen päättämistä koskevana päätöksenä, johon A:lla oli maakunnan virkamieslain säännösten mukaan oikeus hakea muutosta.

Koska A:n virkasuhdetta ja sen päättämistä ei ollut arvioitu tietosuoja-asetuksen säännösten valossa, virkasuhteen päättämistä koskeva päätös oli kumottava ja asia palautettava maakunnan hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Äänestys 4−1.

KHO:2021:125

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments