Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.3.2020 Oikeusuutiset

Pelkän toiminimen luovutuksen myötä verkkotunnuksen aikaprioriteetti lasketaan siitä, kun uusi haltija on ilmoittanut toiminimen rekisteröitäväksi

Markkinaoikeus: Kajon Oy > Helsingin Taksit Oy  verkkotunnus – verkkotunnuksen merkitseminen oikeudenhaltijalle – toiminimi – aikaprioriteetti Kajon Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätökse, koska Liikenne- ja viestintävirasto on katsonut virheellisesti, että Kajon Oy on merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi hyötymistarkoituksessa käyttöönsä. Kajon Oy on merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi 16.11.2016 vilpittömässä mielessä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/pelkan-toiminimen-luovutuksen-myota-verkkotunnuksen-aikaprioriteetti-lasketaan-siita-kun-uusi-haltija-on-ilmoittanut-toiminimen-rekisteroitavaksi/
23.5.2018 Lausunnot

Lausunto tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta

Dnro 18/2018   Viite: Lausuntopyyntönne TEM/912/00.04.01/2016, 20.3.2018 LAUSUNTO TAVARAMERKKILAIN KOKONAISUUDISTUSTA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ   Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa koskien tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteelleen työryhmän mietintöön sisältyvää luonnosta hallituksen esitykseksi.    Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.   1 Yleistä Asianajajaliitto puoltaa esitystä siitä, että useilla osittaisuudistuksilla…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-tavaramerkkilain-kokonaisuudistuksesta/
28.6.2017 Oikeusuutiset

MTV Oy:n tavaramerkkiä ei rekisteröity sekaantumisvaaran vuoksi

KHO:2017:109 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Toiminimi – Rauhanomainen rinnakkaiselo tai -käyttö – Rekisteröintisuostumus – Viran puolesta tutkiminen – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli hylännyt MTV Oy:n tavaramerkin mtvSPORT (kuvio) rekisteröintiä koskevan hakemuksen. Rekisteröinnistä olisi päätöksen mukaan seurannut sekaannusvaara kolmeen aikaisempaan EU-tavaramerkkiin, jotka koostuivat kirjainyhdistelmästä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/mtv-oyn-tavaramerkkia-ei-rekisteroity-sekaantumisvaaran-vuoksi/
10.3.2016 Oikeusuutiset

Väärä muutoksenhakuohje ei ollut sellainen virhe, joka olisi johtanut valituskulujen korvaamiseen

KHO:2016:26 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Viranomaisen virhe – Virheellinen valitusosoitus – Valituskelpoinen asiaratkaisu – Tulkinnanvaraisuus Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta oli päätöksellään kehottanut toiminimi A:ta 1.9.2014 mennessä hakemaan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa. Päätöksen mukaan toiminnasta saattoi aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, minkä vuoksi lautakunta oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/vaara-muutoksenhakuohje-ei-ollut-sellainen-virhe-joka-olisi-johtanut-valituskulujen-korvaamiseen/
13.12.2018

Asianajotoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita

Asianajotoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita Lakien ja Asianajajaliiton sääntöjen lisäksi tähän säädöskokoelmaan kuuluvista asiakirjoista ohjeet ovat asianajajia velvoittavia ja niiden laiminlyömisestä voi olla asianajajalle valvonnallisia seuraamuksia (alle viisi vuotta sitten kumotut säädökset ja ohjeet ovat tällä sivulla valvonnallisista syistä). Sen sijaan oppaat, lomakkeet ja muut ovat luonteeltaan suositusluonteisia ja asianajajien…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaksi/suorita-asianajajatutkinto/asianajotoimintaa-koskevia-saadoksia-ja-ohjeita/
2.7.2018 Oikeusuutiset

Verkkotunnuksen merkitsemistä ei siirretty sen aiemmalle käyttäjälle

Markkinaoikeus: A ja B > Viestintävirasto verkkotunnuksen merkitseminen oikeudenhaltijalle – vakiinnuttaminen A on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää verkkotunnuksen X.fi merkittäväksi hänen käyttöönsä. Inhimillisen virheen vuoksi palveluntuottaja ei ollut uudistanut valittajan verkkotunnusta, jolloin vastaaja on merkinnyt sen nimiinsä. Verkkotunnus X.fi on ollut valittajan henkilökohtaisessa ja hänen perheensä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/verkkotunnuksen-merkitsemista-ei-siirretty-sen-aiemmalle-kayttajalle/
23.1.2017 Oikeusuutiset

Epämääräisten tilaajavastuulain mukaisiksi väitettyjen asiakirjojen aitous olisi tullut tarkistaa. Seuraamusmaksu.

KHO: Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Laiminlyöntimaksu – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Asiakirjan aitous A Oy oli työsuojelun vastuualueen toimittamassa tarkastuksessa esittänyt B Oy:n kanssa tekemäänsä sopimukseen liittyvänä tilaajavastuulain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisena selvityksenä kaksi asiakirjaa, jotka oli otsikoitu todistuksiksi verojen maksamisesta. Todistuksissa oli käytetty eri kirjoitustyylejä ja -kokoja.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/epamaaraisten-tilaajavastuulain-mukaisiksi-vaitettyjen-asiakirjojen-aitous-olisi-tullut-tarkistaa-seuraamusmaksu/
30.11.2016 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä tavaramerkeistä

KHO:n ratkaisuissa kyse mm. etusijasta KHO:2016:191 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etusija – Erottamiskyky – Vakiintunut tunnus – Aikaisempi rinnakkaisrekisteröinti Tavaramerkkilain aikaisempaan oikeusperusteeseen perustuvaa etusijaa koskeva säännös ei soveltunut tavaramerkin MENU (kuvio) rekisteröinnin edellytyksiä koskevaan arviointiin. Hakijan oma tavaramerkkioikeus, joka oli etuoikeudeltaan esterekisteröintiä aikaisempi, saattoi kuitenkin estetavaramerkin erottamiskykyä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/kaksi-ennakkopaatosta-tavaramerkeista/
16.8.2016 Lausunnot

Lausunto osakeyhtiölain muutostarpeista

Dnro 29/2016 Lausuntopyyntönne: OM 32/41/2015, 18.5.2016LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA KOSKIEN OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARPEITA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 18.5.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien arviomuistiota (”Arviomuistio”) voimassa olevan osakeyhtiölain muutostarpeista. Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu arviomuistiossa esitetyn johdosta seuraavaa. 1 YLEISKOMMENTTI ARVIOMUISTION PERUSTELUISTA Asianajajaliitto pitää Arviomuistiossa esitettyjä yleisiä perusteluita, muun muassa elinkeinoelämän ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/lausunto-osakeyhtiolain-muutostarpeista/