Markkinaoikeus: Asianajotoimiston toiminimi sivullisen rekisteröimässä verkkotunnuksessa

1.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO: A > Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy
verkkotunnus – ilmeinen hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus – verkkotunnuksen merkitseminen oikeudenhaltijalle

Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy vaati Liikenne-ja viestintävirasto Traficomilta (jäljempänä “Traficom”) verkkotunnuksen tammerjuristi.fi siirtämistä vaatimuksen esittäjän käyttöön.

Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkotunnus on rekisteröity ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkotunnuksen käyttäjänä toimii yksityishenkilö, joka haluaa hyötyä vaatimuksen esittäjän nimestä ja tunnettuudesta. Vaatimuksen esittäjän mukaan yksityishenkilö on ollut heihin yhteydessä mahdollisesta yhteistyöstä kesällä 2022 ja henkilö oli jopa ehdottanut, että hän voisi hoitaa vaatimuksen esittäjän asiakkaiden toimeksiantoja. Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkosivuston taustalla toimiva henkilö on ollut hyvin tietoinen vaatimuksen esittäjän nimestä ja toimialasta. Vaatimuksen esittäjän mukaan yksityishenkilö ei ole voinut vahingossa nimetä verkkosivustoaan muistuttamaan vaatimuksen esittäjän suojattua nimeä, vaan hän on ollut hyvin tietoinen tekojensa vahingollisuudesta vaatimuksen esittäjälle.

Traficom siirsi verkkotunnuksen tammerjuristi.fi vaatimuksen esittäjälle.

A valitti päätöksestä Markkinaoikeuteen perustellen vaatimustaan seuraavasti:

Verkkotunnus tammerjuristi.fi on merkitty lakipalveluja tarjoavan sivuston käyttöön. Sivusto on rakennettu tilaustyönä ja on valittajalla ylläpidettävänä. Ennen verkkotunnuksen merkitsemistä tarkistettiin sen olevan vapaana. Verkkotunnusta ei ole merkitty hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, vaan ainoastaan lakipalvelujen tarjoamiseen.

Verkkotunnuksen käyttäjä oli yhteydessä Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:öön kesällä 2022 keskustellakseen mahdollisesta yhteistyöstä. Tämä yhteydenotto ei liity mitenkään verkkotunnuksen tammerjuristi.fi merkitsemiseen tai sen käyttöön.

Verkkotunnus on sinänsä samankaltainen kuin vastaajan verkkotunnus tammer- juristit.fi. Tämä samankaltaisuus ei ole ollut tahallista, eikä samankaltaisuuden tarkoituksena ole ollut hyötyä vastaajan nimestä tai tunnettuudesta. Verkkotunnus on merkitty ja sitä on käytetty hyvässä uskossa, eikä tarkoituksena ole ollut vahingoittaa vastaajan liiketoimintaa. Samankaltaisuudet verkkotunnusten välillä ovat olleet sattumanvaraisia, eivätkä ne ole perustuneet tarkoitushakuiseen toimintaan. Tarkoituksena ei ole ollut, että asiakkaat sekoittaisivat verkkotunnuksen vastaajan toimintaan. Sekaannuksen mahdollisuutta on pyritty aktiivisesti välttämään markkinointimateriaaleissa sekä viestinnässä asiakkaille. Valittaja voi toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä verkkosivustolla, jotta sekoittumista ei tapahtuisi. Valittaja voi myös harkita verkkotunnuksen muuttamista tai vaihtamista.

Markkinaoikeuden ratkaisun perustelut:

Valittaja ei ole esittänyt valituksenalaisen päätöksen olevan virheellinen siltä osin kuin siinä on katsottu verkkotunnuksen tammerjuristi.fi muistuttavan Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:n suojattua nimeä. Asiassa on siten erityisesti arvioitavana, onko verkkotunnus tammerjuristi.fi merkitty 13.7.2022 ilmeisessä hyötymistarkoituksessa.

Valittajan mukaan verkkotunnus tammerjuristi.fi on merkitty lakipalveluja tarjoavan sivuston käyttöön, sivusto on rakennettu tilaustyönä ja on valittajalla ylläpidettävänä. Liikenne- ja viestintävirastossa asiaa käsiteltäessä nimettyyn henkilöön on viitattu asiakkaana.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa esitetystä on pääteltävissä, että valittajan ja sen lakipalveluja tarjoavan asiakkaan välillä on toimeksiantosuhde. Niin ikään pääteltävissä on, että asiakas on määrittänyt sen palveluja koskevaa verkkosivustoa varten merkittävän verkkotunnuksen tai on vähintäänkin hyväksynyt kyseisen verkkotunnuksen valinnan ennen sen merkitsemistä.

Sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa ei ole rajattu sitä, millaista selvitystä verkkotunnuksen merkitsemisestä ja siihen liittyvästä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta voidaan ottaa huomioon. Myös verkkotunnusrekisteriin merkityn käyttäjän asiakkaan toimenpiteistä saatava selvitys saattaa olla merkityksellistä arvioitaessa sitä, onko verkkotunnus merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Markkinaoikeus toteaa, että osoitukseksi verkkotunnuksen merkitsemisen ilmeisestä hyötymistarkoituksesta ei riitä yksin tosiasiallinen hyötyminen merkitystä verkkotunnuksesta. Sen arviointi, onko verkkotunnuksen merkitsijän tarkoitus ollut oikeudettomasti hyötyä toisen suojatun tunnuksen maineesta tai tunnettuudesta, perustuu olosuhteita koskevaan kokonaisharkintaan kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Valituksessa ja Liikenne- ja viestintävirastossa esitetyn perusteella valittajan asiakas, joka on tässä asiassa myös ilmoittautunut valittajan asiamieheksi, on ollut kesällä 2022 yhteydessä Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:öön ja esittänyt yhteistyötä juridisia palveluita ja toimeksiantojen hoitamista koskien. Liikenne- ja viestintävirastossa esitetyn perusteella Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy ei ole ryhtynyt yhteistyöhön, ja valittaja on 13.7.2022 merkinnyt verkkotunnuksen tammerjuristi.fi, jota koskevilla verkkosivuilla on tarjottu lakipalveluja. Mainittu tapahtumainkulku voidaan siten katsoa riittävällä tavalla selvitetyksi.

Markkinaoikeus katsoo, että valittajaan toimeksiantosuhteessa oleva asiakas on edellä kuvattujen tapahtumien ajallisen ja asiallisen yhteyden vuoksi mitä ilmeisimmin ollut verkkotunnusta tammerjuristi.fi merkittäessä 13.7.2022 tietoinen Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:stä, sen suojatusta nimestä ja toiminnasta. Se, että valittajan asiakkaan saman toimialan palveluja tarjoavan sivuston verkkotunnukseksi on valittu tammerjuristi.fi, ei voi tämän perusteella katsoa olleen sattumaa, vaan tietoinen valinta, jolla valittajan asiakas on pyrkinyt hyötymään vastaajan suojatun nimen maineesta ja tunnettuudesta. Näissä olosuhteissa tällaisen verkkotunnuksen valintaa ei voi pitää hyväksyttävänä myöskään sillä perusteella, että verkkotunnukseen on sisältynyt paikkakuntaan viittaava sana ”tammer”. Koska valittajan on katsottava toimineen asiakkaansa toimeksiannosta ja hyötyvän siten myös välillisesti verkkotunnuksesta, asiakkaan merkitsemistarkoituksesta esitettyä selvitystä on pidettävä merkityksellisenä riippumatta siitä, että verkkotunnuksen on merkinnyt ja verkkotunnuksen käyttäjäksi on merkitty valittaja.

Edellä todetuilla perusteilla Liikenne- ja viestintäviraston ei voida katsoa ylittäneen harkintavaltaansa, kun se on arvioinut, että verkkotunnus on merkitty ilmeisessä hyötymistarkoituksessa. Valitus on näin ollen hylättävä.

MAO:608/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments