PRH:lla ei toimivaltaa poistaa koko toiminimi rekisteristä rekisteröinnin osittaista kumoamista koskevan päätöksen perusteella

5.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:135 Purkuhakemus – Toiminimi – Toiminimen rekisteröinnin kumoaminen hallinnollisessa menettelyssä – Osittainen kumoaminen – Toiminimen haltijan passiivisuus – Koko toiminimen poistaminen rekisteristä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli kumonnut yhtiön toiminimen rekisteröinnin osittain, tiettyjen toimialojen osalta. PRH katsoi purkuhakemuksessaan, että sen olisi samalla tullut velvoittaa toiminimen haltija koko toiminimen rekisteröinnin kumoamisen uhalla määräajassa ilmoittamaan rekisteröitäväksi uusi toiminimi tai toimialan muutos. Päätöksessä oli sen sijaan todettu, että jos yhtiö ei tee muutosilmoitusta määräajassa, PRH merkitsee toimialan muutoksen yhtiön rekisteritietoihin viran puolesta.

Toiminimen rekisteröinnin kumoamista hallinnollisessa menettelyssä koskevista säännöksistä ja lainvalmisteluaineistosta ilmeni, että rekisteriviranomainen voi lainsäädännössä tarkoin rajatuissa tilanteissa sille tehdyn hakemuksen perusteella päättää toiminimen rekisteröinnin kumoamisesta kokonaan tai esimerkiksi tiettyjen toimialojen osalta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei rekisteriviranomaiselle ollut tässä lainsäädännössä annettu toimivaltaa tätä laajemmin tai muulla tavoin kuin kyseisten säännösten perusteella tehtävillä hallintopäätöksillä puuttua toiminimen haltijan tunnusmerkkioikeudelliseen asemaan. Toiminimilain 21 §:n viimeiseen virkkeeseen ei voitu perustaa rekisteriviranomaisen toimivaltaa poistaa koko toiminimi rekisteristä rekisteröinnin osittaista kumoamista koskevan päätöksen perusteella siinäkään tapauksessa, että toiminimen haltija ei ollut rekisteriviranomaisen kehotuksesta huolimatta tehnyt muutosilmoitusta määräajassa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi myös, että rekisteriviranomainen voi ja sen tuli oman päätöksensä täytäntöönpanemiseksi merkitä rekisteriin tieto päätöksestään yhtiön toiminimen rekisteröinnin kumoamisesta hallinnollisessa menettelyssä päätöksestä ilmenevien toimialojen osalta, vaikka rekisteriviranomaisella ei ollut toimivaltaa vahvistaa yhtiön toimialan sisältöä eikä se voinut viran puolesta tehdä toimialan muutosta koskevaa merkintää yhtiön rekisteritietoihin.

PRH:n purkuhakemus hylättiin.

KHO:2022:135

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments