Generic filters
Exact matches only
30.5.2024 Oikeusuutiset

Hallitus esittää konkurssipesän hoitajille uusia keinoja selvittää velallisen toimet ennen konkurssia

Hallitus pyrkii täsmentämään konkurssipesien hallinnon valvontaa. Tarkoituksena on edistää pesänhoitajan mahdollisuuksia saada tietoa konkurssiin asetetun velallisen taloudellisesta asemasta. Lakimuutokset vastaisivat käytännön valvontatyössä tunnistettuihin täydennystarpeisiin. Pesänhoitaja tarvitsee työssään kirjanpitoaineistoa, jotta hän voi selvittää velallisen konkurssia edeltäneen toiminnan ja taloudellisen aseman sekä tehdä tarvittavat ilmoitukset rikosepäilyistä poliisille. Käytännössä pesänhoitajien on kuitenkin ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/hallitus-esittaa-muutoksia-konkurssipesien-hallinnon-valvontaan/
26.4.2024 Oikeusuutiset

KHO: Tietopyyntöä, joka koski konkurssiasiamiehen toimiston ja julkisselvittäjän välistä sähköpostiviestintää, ei voitu hylätä sillä perusteella, että julkisselvittäjä toimisi konkurssiasiamiehen lukuun

KHO:2024:66 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltaminen – Konkurssiasiamies – Julkisselvittäjä – Viranomaisen lukuun toimiva yksityinen – Konkurssiasiamiehen ja konkurssipesän julkisselvittäjän välinen sähköpostiviestintä Julkisselvityksessä olevan konkurssipesän julkisselvittäjän ei katsottu toimivan konkurssiasiamiehen lukuun siinä mielessä kuin julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitetaan. Tietopyyntöä, joka koski konkurssiasiamiehen toimiston ja julkisselvittäjän välistä sähköpostiviestintää, ei voitu…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kho-tietopyyntoa-joka-koski-konkurssiasiamiehen-toimiston-ja-julkisselvittajan-valista-sahkopostiviestintaa-ei-voitu-hylata-silla-perusteella-etta-julkisselvittaja-toimisi-konkurssiasiamiehen-luku/
15.4.2024 Oikeusuutiset

Konkurssiasiamies: Julkisselvittäjän keskustelu toimittajan kanssa ei ollut hyvän pesänhoitotavan vastaista – virheelliset tiedot tulee oikaista

KAM 2024 -1:  Hyvä pesänhoitotapa – Julkisselvittäjän medialle luovuttamat tiedot X Oy:n konkurssipesän pesänhoitajaksi oli määrätty A. Konkurssiasiamiehen hakemuksesta käräjäoikeus päätti, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä. Konkurssiasiamies määräsi A:n julkisselvittäjäksi. B vaati konkurssiasiamiestä vaihtamaan julkisselvittäjän, koska A oli B:n mukaan toiminut hyvän pesänhoitotavan vastaisesti ja lausunut konkurssipesän asioista julkisuudessa. A kiisti…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/konkurssiasiamies-julkisselvittajan-keskustelu-toimittajan-kanssa-ei-ollut-hyvan-pesanhoitotavan-vastaista-virheelliset-tiedot-tulee-oikaista/
9.4.2024 Oikeusuutiset

Konkurssien määrä edelleen nousussa

Tammi–maaliskuussa 2024 asetettiin konkurssiin 806 yritystä. Vuonna 2023 vastaavana aikana määrä oli 687. Koko viime vuoden konkurssien määrän kasvu oli merkittävää, ja sama on jatkunut tämän vuoden alun. Konkurssien määrä kasvoi 17 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Mikäli konkurssien määrän kasvu jatkuu koko vuoden 2024 alkuvuoden tahtia, tulee jälleen merkittävä kasvun…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/konkurssien-maara-edelleen-nousussa/
9.4.2024 Oikeusuutiset

KKO: Pääomalainan pääoman palautus, joka on tehty lainan erääntymisen jälkeen mutta ilman lain mukaisten maksuedellytysten täyttymistä, on takaisinsaantilaissa tarkoitetulla tavalla ennenaikainen

KKO:2024:26 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Osakeyhtiö – Pääomalaina A Oy:n velkojat olivat myöntäneet A Oy:lle pääomalainoja, jotka olivat lainaehtojen mukaan erääntyneet maksettavaksi 30.4.2018. A Oy oli 29.6.2018 maksanut velkojilleen pääomalainan pääomaa ja korkoja. A Oy oli 17.9.2018 hakenut yrityksen saneerausmenettelyn aloittamista. Saneerausmenettely oli aloitettu 19.9.2018. A Oy oli 10.10.2018…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kko-paaomalainan-paaoman-palautus-joka-on-tehty-lainan-eraantymisen-jalkeen-mutta-ilman-lain-mukaisten-maksuedellytysten-tayttymista-on-takaisinsaantilaissa-tarkoitetulla-tavalla-ennenaikainen/
9.4.2024 Oikeusuutiset

Myönnetty valituslupa: Saiko konkurssipesä pitää oikeusturvavakuutuskorvauksen – oliko asianajotoimistolla siihen parempi oikeus?

VL:2024-22: Vakuutussopimus – Oikeusturvavakuutus – Konkurssi Asianajotoimiston asianajaja oli avustanut A Oy:tä välimiesmenettelyssä. Asianajotoimisto oli tehnyt A Oy:n puolesta oikeusturvavakuutuksen mukaisen oikeusturvailmoituksen, ja vakuutusyhtiö oli antanut 28.8.2020 myönteisen korvauspäätöksen, jonka se oli lähettänyt tiedoksi sekä asianajotoimistolle että A Oy:lle. A Oy oli asetettu konkurssiin 3.8.2021. Välitystuomio oli annettu 16.8.2021, ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/myonnetty-valituslupa-saiko-konkurssipesa-pitaa-oikeusturvavakuutuskorvauksen-oliko-asianajotoimistolla-siihen-parempi-oikeus/
22.3.2024 Oikeusuutiset

Konkurssiasiamiehen toimiston toimintakertomus 2023 on julkaistu

Konkurssihakemuksia tehtiin vuonna 2023 yhteensä 3 315 kappaletta (2 656), mikä on 24,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2023 aloitettiin 2 715 (2 189) konkurssimenettelyä. Aloitettujen konkurssien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 23,9 prosentilla. Yrityssaneerausten määrä alkoi kasvaa merkittävästi 2023 vuoden alusta alkaen. Yrityssaneeraushakemusten määrä oli vuonna 2023 yhteensä 448…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/konkurssiasiamiehen-toimiston-toimintakertomus-2023-on-julkaistu/
21.2.2024 Oikeusuutiset

Konkurssipesän hoitajan palkkio maksetaan ennen massavelkoja, esim. oikeudenkäyntimaksuja

Pesänhoitopalkkio ja tuomioistuinmaksut vähävaraisessa konkurssipesässä . . .  Vaasan hovioikeuden 2.2.2024 antama ratkaisu nro 31 asiassa S 23/208 vahvistaa konkurssiasiamiehen esittämän näkemyksen pesänhoitajan oikeudesta kohtuulliseen palkkioon ja asemasta separatistivelkojana suhteessa muihin massavelkojiin. Ratkaisussa hovioikeus toteaa, että käräjäoikeus on virheellisesti leikannut pesänhoitajan palkkiota tuomioistuinmaksujen määrällä. Koska konkurssipesä on ollut varaton ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/konkurssipesan-hoitajan-palkkio-maksetaan-ennen-massavelkoja-esim-oikeudenkayntimaksuja/
22.1.2024 Oikeusuutiset

Konkurssiasiamies selvitti kyselyllä pesänhoitajien tekemien tutkintapyyntöjen laatua

KAM kartoitti pesänhoitajien tutkintapyyntöjen laatua talousrikostutkinnasta valtakunnallisella tasolla. Marraskuussa 2023 kerättiin talousrikosyksiköistä kyselyllä havaintoja pesänhoitajien tekemistä tutkintapyynnöistä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. Talousrikosyksiköissä pesänhoitajien tekemien tutkintapyyntöjen laatua pidettiin pääasiassa hyvänä. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusta nro 18 Pesänhoitajan velvollisuus tehdä rikosilmoitus ja sen liitteenä olevaa tutkintapyyntömallia pidettiin hyvänä. Mallipohjan käytöstä sinänsä tuli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/konkurssiasiamies-selvitti-kyselylla-pesanhoitajien-tekemien-tutkintapyyntojen-laatua/
12.1.2024 Oikeusuutiset

Säteilyturvallisuuskeskus ohjeistaa konkurssipesän hoitajia: Kuuluuko konkurssipesään luvanvaraisia säteilylähteitä?

Konkurssipesänhoitaja, onko konkurssipesässä röntgenlaitteita tai muita säteilylähteitä? Tyypillisimpiä säteilylähteitä ovat radioaktiivisia aineita sisältävät umpilähteet sekä erilaiset röntgenlaitteet. Säteilylähteitä käytetään hyvin monilla toimialoilla, esimerkiksi laboratorioissa, tutkimuslaitoksissa, turvatarkastuksissa ja prosessiteollisuudessa sekä lääkäri-, hammaslääkäri- ja eläinlääkäriasemilla. Selviä merkkejä säteilylähteistä ovat kirjanpidosta löytyvät STUKille suoritettavat lupa- ja valvontamaksut sekä toimitiloissa ja irtaimistossa olevat säteilyvaaramerkit.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/sateilyturvallisuuskeskus-ohjeistaa-konkurssipesan-hoitajia-kuuluuko-konkurssipesaan-luvanvaraisia-sateilylahteita/