Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.10.2020 Oikeusuutiset

Väliaikaiselle konkurssihakemusten rajoitukselle esitetään jatkoa

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla on rajoitettu velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Väliaikaisen lain voimassaoloa on tarkoitus jatkaa tammikuun 2021 loppuun asti. Väliaikaisen lain mukaan velallista ei oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut saatavaa. Velkojan, joka hakee velallista konkurssiin, on osoitettava muulla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/valiaikaiselle-konkurssihakemusten-rajoitukselle-esitetaan-jatkoa/
13.10.2020 Oikeusuutiset

AEOA: Julkisselvittäjän tehtävää on pidettävä julkisena hallintotehtävänä, jossa on noudatettava hyvän hallinnon periaatteita. Julkisen vallan käytöstä ei kuitenkaan ole kyse.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi konkurssiasiamiehen toimiston tarkastuksella 20.12.2016, että hän on ratkaisussaan 30.3.2011 (dnro 1589/4/09) oikeusasiamiehen toimivaltaa koskien katsonut, että konkurssipesän julkisselvittäjä hoitaa julkista tehtävää ja että julkisselvittäjä siten lähtökohtaisesti kuuluu oikeusasiamiehen valvottaviin. — Tarkastuskohteen edustajien puolelta nostettiin esiin kysymys siitä, miten se, että julkisselvittäjän katsotaan hoitavan julkista tehtävää, vaikuttaa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/aeoa-julkisselvittajan-tehtavaa-on-pidettava-julkisena-hallintotehtavana-jossa-on-noudatettava-hyvan-hallinnon-periaatteita-julkisen-vallan-kaytosta-ei-kuitenkaan-ole-kyse/
16.4.2020 Oikeusuutiset

Velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin rajoitetaan

Hallitus on antanut lakiesityksen, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Koronavirusepidemia aiheuttaa monille yrityksille taloudellisen ahdingon, joka ei kutenkaan useimpien osalta jää pysyväksi. Lakiesityksen tavoitteena on auttaa mahdollisimman monia yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista. – Niin sanottuja turhia konkursseja tulee nyt välttää. Osa elinkelpoisista ja hyvin voivista yrityksistä on koronavirusepidemian…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/velkojien-oikeutta-hakea-yritys-konkurssiin-rajoitetaan/
28.3.2020 Oikeusuutiset

Oikeusministeriö valmistelee esitystä, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin

Oikeusministeriö on ryhtynyt valmistelemaan hallituksen esitystä, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Näin autetaan yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksella tämä olettama tilapäisesti poistetaan. Maksukyvyttömyyden pitää olla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/oikeusministerio-valmistelee-esitysta-jolla-rajoitetaan-velkojan-oikeutta-hakea-yritys-konkurssiin/
17.1.2020 Oikeusuutiset

Osinkosaatava oli vanhentumisen osalta epäselvä eikä kelvannut perusteeksi konkurssille

KKO:2020:5 Konkurssi – Konkurssin edellytykset – Velan vanhentuminen – Osakeyhtiö B:n konkurssipesä vaati A Oy:n asettamista konkurssiin maksamattoman osinkosaatavan perusteella. A Oy vastusti vaatimusta vedoten muun ohella siihen, että saatava oli vanhentunut ja että sen oikeellisuutta voitiin siksi perustellusti epäillä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että B:n konkurssipesän saatavaa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/osinkosaatava-oli-vanhentumisen-osalta-epaselva-eika-kelvannut-perusteeksi-konkurssille/
13.12.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös osakeyhtiön saattohoidon rikosoikeudellisesta arvioinnista

KKO:2019:109 Rekisterimerkintärikos – Kirjanpitorikos Liiketoimintansa lopettavan X Oy:n osakkeet oli luovutettu B:n edustamalle yhtiölle siinä tarkoituksessa, että B huolehtii korvausta vastaan X Oy:n toiminnan lopettamisesta ja konkurssiin liittyvistä toimista. X Oy:n entinen omistaja A erosi samassa yhteydessä yhtiön hallituksesta ja B nimitettiin hallituksen ainoaksi jäseneksi, mistä B teki muutosilmoituksen kaupparekisteriin.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ennakkopaatos-osakeyhtion-saattohoidon-rikosoikeudellisesta-arvioinnista/
28.10.2019 Oikeusuutiset

Konkurssipesällä on velvollisuus tilittää panttiomaisuuden myynnistä saadut varat panttivelkojalle ilman aiheetonta viivytystä

KKO:2019:95 Konkurssi – Velkojainkokouksen päätöksen moite Panttaus Konkurssipesä oli myynyt kolme määräalaa pantatuista kiinteistöistä. Konkurssipesän ja panttivelkojien sopimuksin panttioikeus oli purettu määräalojen osalta kaupan jälkeen. Velkojainkokous päätti, että määräalojen myynnistä kertyneiden varojen tilitys tehdään vasta, kun pantatut kiinteistöt on kokonaisuudessaan realisoitu. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein velkojainkokouksen päätöstä muutettiin siten,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/konkurssipesalla-on-velvollisuus-tilittaa-panttiomaisuuden-myynnista-saadut-varat-panttivelkojalle-ilman-aiheetonta-viivytysta/
23.10.2019 Oikeusuutiset

Maksun perustuminen ulosottomiehen kanssa tehtyyn maksusuunnitelmaan ei rajoittanut takaisinsaantia konkurssipesään

KKO:2019:91 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään Ulosottokaari – Ulosmittaus – Maksusuunnitelma Velallinen oli ulosottomiehen kanssa tekemänsä maksusuunnitelman mukaisesti maksanut takaisinsaantiaikana ulosottovirastolle suorituksia, jotka oli tilitetty velkojalle. Maksut olivat peräytettävissä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 12 §:n nojalla. Vrt. KKO:1995:89   KKO:2019:91

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/maksun-perustuminen-ulosottomiehen-kanssa-tehtyyn-maksusuunnitelmaan-ei-rajoittanut-takaisinsaantia-konkurssipesaan/
27.7.2019 Oikeusuutiset

Konkurssien määrä väheni tammi – kesäkuussa 2019 edellisvuodesta 3,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–kesäkuussa 2019 pantiin vireille 1 337 konkurssia, mikä on 50 konkurssia (3,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 6 227, mikä on 517 henkilöä (7,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, kaupan, majoitus-…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/konkurssien-maara-vaheni-tammi-kesakuussa-2019-edellisvuodesta-36-prosenttia/
24.6.2019 Oikeusuutiset

Palkkaennakkon palauttamista takaisinsaantina konkurssipesään ei soviteltu

KKO:2019:60 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Palautusvelvollisuuden sovittelu A:n palkkaennakon kuittaus peräytettiin yhtiön konkurssissa siltä osin kuin palkan katsottiin olleen ilmeisessä epäsuhteessa yhtiön hyväksi tehtyyn työhön nähden. Hovioikeus katsoi, että A:n palautusvelvollisuuden sovittelua puolsivat hänen taloudellinen tilanteensa ja pyrkimyksensä yhtiön vastuiden hoitoon, ja poisti A:n palautusvelvollisuuden kokonaan. Korkein oikeus katsoi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/palkkaennakkon-palauttamista-takaisinsaantina-konkurssipesaan-ei-soviteltu/