Konkurssiasiamies: Julkisselvittäjän keskustelu toimittajan kanssa ei ollut hyvän pesänhoitotavan vastaista – virheelliset tiedot tulee oikaista

15.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KAM 2024 -1:  Hyvä pesänhoitotapa – Julkisselvittäjän medialle luovuttamat tiedot

X Oy:n konkurssipesän pesänhoitajaksi oli määrätty A. Konkurssiasiamiehen hakemuksesta käräjäoikeus päätti, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä. Konkurssiasiamies määräsi A:n julkisselvittäjäksi. B vaati konkurssiasiamiestä vaihtamaan julkisselvittäjän, koska A oli B:n mukaan toiminut hyvän pesänhoitotavan vastaisesti ja lausunut konkurssipesän asioista julkisuudessa. A kiisti B:n esittämät väitteet.

Asiassa tuli sovellettavaksi mm. konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksen nro 5 luvun 8 suositukset:

Tietojen antaminen sivulliselle tai tiedotusvälineille kuuluu pesänhoitajalle. Pesänhoitajan on kuitenkin otettava huomioon, että konkurssipesän toiminta ei ole julkista vaan velkojien yksityistä itsehallintoa.
Se, ettei jokin velallista tai konkurssipesää koskeva tieto ole konkurssilain 14:13 §:n nojalla salassa pidettävä, ei tarkoita, että pesänhoitajalla olisi yksiselitteinen oikeus antaa tieto sivulliselle tai tiedotusvälineille.
Pesänhoitaja voi kuitenkin pyynnöstä antaa sivulliselle ja tiedotusvälineille konkurssivelallista ja konkurssimenettelyä koskevat julkiset perustiedot.
Muita julkisia tietoja pesänhoitaja voi antaa, jos siihen on pesän hoitamista edistävä tai muu hyväksyttävä syy.
Jos velalliseen tai konkurssipesään kohdistuu huomattavaa julkista mielenkiintoa ja tietojen antaminen tiedotusvälineille olisi pesän edun mukaista, pesänhoitajan tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa keskustella tiedottamistavasta ja tiedottamisen sisällöstä suurimpien velkojien kanssa. Pesänhoitaja voi tarvittaessa laatia tiedotteen tai järjestää tiedotustilaisuuden tiedotusvälineiden edustajille, jotta tiedottaminen voidaan järjestää tehokkaasti ja keskitetysti.
Pesänhoitajan on tarvittaessa tuotava tiedottamisen tapa ja sisältö velkojien päätettäväksi velkojainkokouksessa.
A oli käynyt toimittajien kanssa keskusteluja yleisellä tasolla aineistosta, joka tiedotusvälineillä oli hallussaan. Varsin laaja asiakirja-aineisto oli saatu julkisista rekistereistä, viranomaisilta ja tuomioistuimesta. Aineistosta ei käynyt ilmi, että A olisi antanut tiedotusvälineille konkurssilain 14 luvun 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla salassa pidettävää tietoa, tai että A olisi menetellyt hyvän pesänhoitotavan vastaisesti. Aineistosta kävi ilmi, että A oli antanut tiedotusvälineille konkurssiin liittyviä julkisia perustietoja. Asiassa kiinnitettiin julkisselvittäjän huomiota siihen, että virheelliset tiedot tulee oikaista, jos sellaista havaitsee.

Toimenpidepyyntö ei antanut aihetta konkurssiasiamiehen toimenpiteisiin.

Diaari 74/31/23 12.3.2024

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments