KHO: Tietopyyntöä, joka koski konkurssiasiamiehen toimiston ja julkisselvittäjän välistä sähköpostiviestintää, ei voitu hylätä sillä perusteella, että julkisselvittäjä toimisi konkurssiasiamiehen lukuun

26.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:66 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltaminen – Konkurssiasiamies – Julkisselvittäjä – Viranomaisen lukuun toimiva yksityinen – Konkurssiasiamiehen ja konkurssipesän julkisselvittäjän välinen sähköpostiviestintä

Julkisselvityksessä olevan konkurssipesän julkisselvittäjän ei katsottu toimivan konkurssiasiamiehen lukuun siinä mielessä kuin julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitetaan. Tietopyyntöä, joka koski konkurssiasiamiehen toimiston ja julkisselvittäjän välistä sähköpostiviestintää, ei voitu hylätä sanotun säännöksen perusteella.

(25) Julkisuuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 30/1998 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa on lain 5 §:n 2 momentin kohdalla todettu muun ohella, että ”toimeksiannolla tarkoitetaan tilanteita, joissa viranomaiselle kuuluvan tehtävän suorittaa erillisen sopimuksen mukaan kyseiseen viranomaiseen kuulumaton yksityinen henkilö tai organisaatio riippumatta siitä, kuinka laajan tehtävän suorittamisesta on kysymys. Siten esimerkiksi ministeriön asiantuntijalle antamat asiantuntijan hallussa lausuntoa varten olevat asiakirjat ovat viranomaisen asiakirjoja samoin kuin viranomaisen rekisteri, jonka ylläpitotehtävät on annettu yksityiselle tietojenkäsittelyn palveluyritykselle. Edellä kuvatun sääntelyn tarkoituksena on varmistaa ennen muuta se, ettei ostopalvelujen lisääntynyt käyttö hallinnossa johtaisi julkisuusperiaatteen soveltamisalan kaventumiseen.”

(39) Korkein hallinto-oikeus toteaa, että konkurssipesien julkisselvityksen yhtenä tarkoituksena on estää talousrikollisuutta ja harmaata taloutta. Kuitenkin siinäkin tapauksessa, että julkisselvittäjän tehtäviin voitaisiin katsoa kuuluvan julkisen tehtävän piirteitä, julkisselvittäjän ei voida katsoa käyttävän tehtävissään julkista valtaa.
(40) Tämän kantansa tueksi korkein hallinto-oikeus viittaa muun ohella Marietta Keravuori-Rusasen väitöskirjassa Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä (2008) esitettyyn. Keravuori-Rusasen mukaan pesänselvityksessä kysymys on toiminnasta korostetusti yksityisen edun nimissä. Konkurssilain kommentaariteoksessa (Mikko Könkkölä – Tuula Linna 2020) on puolestaan todettu, että julkisselvittäjän tehtävissä ei ole kysymys viranomaistoiminnasta, vaikka julkisselvityksen kustannukset maksetaankin valtion varoista. Konkurssiasiamiehen viittaamassa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa vuodelta 2020 on todettu, että julkisselvityksessä ei ole kysymys julkisuuslaissa tarkoitetusta julkisen vallan käytöstä.
(41) Julkisselvittäjää ei siten julkisuuslain 4 §:n 2 momentin perusteella koske, mitä viranomaisesta julkisuuslaissa säädetään.
(42) Tietopyynnön kohteena olevia konkurssiasiamiehen toimiston virkamiehen ja B Oy:n konkurssipesän julkisselvittäjän välisiä sähköpostiviestejä ei näin ollen ole pidettävä kahden viranomaisen välillä tapahtuneeseen viestienvaihtoon kuuluvina asiakirjoina.
(43) Kysymyksessä olevia sähköpostiviestejä on pyydetty konkurssiasiamieheltä, jonka hallussa viestit ovat. Viestit ovat näin ollen julkisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja, ja ne voivat jäädä lain soveltamisalan ulkopuolelle ainoastaan sanotun pykälän 4 momentissa säädetyn perusteella.
(44) Julkisuuslain 5 §:n 4 momentti koskee muun ohella viranomaisten ja niiden lukuun toimivien yksityisten ja yhteisöjen välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuja asiakirjoja.

(46) Julkisuuslain 5 §:n 4 momentista ei siten johdu, että edellä tarkoitetut konkurssiasiamiehen toimiston virkamiehen ja B Oy:n konkurssipesän julkisselvittäjän väliset sähköpostiviestit jäisivät julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle, vaan niihin sovelletaan sanotun pykälän 2 momentin perusteella mainittua lakia. Konkurssiasiamies ei siten ole voinut hylätä A:n tietopyyntöä näiden sähköpostiviestien osalta päätöksessään mainitulla perusteella.
(47) Edellä lausutun vuoksi ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden ja konkurssiasiamiehen päätökset on kumottava ja asia on palautettava konkurssiasiamiehelle uudelleen käsiteltäväksi tietopyynnön ratkaisemiseksi edellä tarkoitettujen sähköpostiviestien osalta noudattaen julkisuuslain säännöksiä tiedon antamisesta viranomaisen asiakirjasta.

KHO:2024:66

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments