Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.11.2020 Oikeusuutiset

Puolustusvoimain ulkoista viestintää tukevat valmiuskortit kuuluivat julkisuuslain soveltamisalaan

KHO:2020:114 Asiakirjajulkisuus – Julkisuusperiaate – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Viranomaisen ulkoinen viestintä – Ulkoista viestintää koskevat valmiuskortit – Puolustusvoimat Asiassa oli kysymys siitä, sovellettiinko puolustusvoimien ulkoisen viestinnän hoitamista varten laadittuihin valmiuskortteihin julkisuuslakia vai jäivätkö ne lain soveltamisalan ulkopuolelle. Valmiuskorttien tarkoitus oli tukea puolustusvoimien ulkoista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/puolustusvoimain-ulkoista-vietsinta-tukevat-valmiuskortit-kuuluivat-julkisuuslain-soveltamisalaan/
3.11.2020 Oikeusuutiset

Toimittajalla ei ollut oikeutta saada viranomaisen sisäisen koulutuksen aineistoa

KHO:2020:113 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisen asiakirja – Ei-asiakirja – Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Koulutusaineisto – Sisäinen koulutustilaisuus Poliisilaitokselle tehty tietopyyntö oli koskenut power point -dioja, jotka poliisilaitoksen henkilökuntaan kuuluva oli laatinut poliisilaitoksen sisäistä koulutustilaisuutta varten. Sekä poliisilaitos että hallinto-oikeus olivat katsoneet, että aineistoon ei sovelleta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/toimittajalla-ei-ollut-oikeutta-saada-viranomaisen-sisaisen-koulutuksen-aineistoa/
19.10.2020 Oikeusuutiset

Eduskunnan oikeusasiamies kiirehtii julkisuuslain kokonaisuudistusta, esitutkintatietojen salassapitosäännökset epäselviä

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kiirehtii viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) kokonaisuudistusta.  OA arvioi esitutkinta-asiakirjojen julkisuutta koskevaa sääntelyä Oikeustoimittajat ry:n kantelun johdosta, joka koski Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjaa.   Julkisuuslaki on tulkinnanvarainen Kantelijan mukaan esitutkinta-aineiston pääsääntöistä julkisuutta voidaan rajoittaa yksityiselämän suojan osalta ainoastaan 24 § 1 momentin 26 kohdan perusteella. Sen mukaan vain…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/eduskunnan-oikeusasiamies-kiirehtii-julkisuuslain-kokonaisuudistusta-esitutkintatietojen-salassapitosaannokset-epaselvia/
17.6.2020 Oikeusuutiset

Tietopyyntöasiaa ratkaistaessa tulee soveltaa julkisuuslain lisäksi myös yleistä tietosuoja-asetusta

KHO:2020:72 Tietosuoja – Yleinen tietosuoja-asetus – Muutoksenhakutie – Tiedonsaantioikeuden epääminen – Lokitietopyyntö – Viranomainen rekisterinpitäjänä – Unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen Verohallinto oli päätöksessään tarkastellut lokitietoja koskenutta tietopyyntöä paitsi asiakirjajulkisuutta koskevien viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) säännösten perusteella, myös rekisteröidyn oikeutta saada pääsy henkilötietoihin koskevan yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksen perusteella. Tietopyynnön…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/tietopyyntoasiaa-ratkaistaessa-tulee-soveltaa-julkisuuslain-lisaksi-myos-yleista-tietosuoja-asetusta/
14.5.2020 Oikeusuutiset

Ministerille lähetetty kansalaiskirje kuului jukisuuslain soveltamisalaan

KHO:2020:48 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisen asiakirja – Ei-asiakirja – Ministerille lähetetty kirje – Kansalaiskirje – Ministeriön asiakirja Kysymys koski sitä, kuuluiko eräs yksityishenkilön ministerille lähettämä niin sanottu kansalaiskirje julkisuuslain soveltamisalan piiriin vai ei. Ministereille lähetettyjen kansalaiskirjeiden julkisuusasemaa koskevan arvioinnin lähtökohta oli, että ministeri on paitsi poliittista luottamustehtävää hoitava…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/ministerille-lahetetty-kansalaiskirje-kuului-jukisuuslain-soveltamisalaan/
23.1.2020 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuin vahvistaa oikeuden tutustua lääkkeiden markkinoille saattamista koskevan lupahakemuksen asiakirja-aineistoon

Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-175/18, C-178/18 P ja  PTC Therapeutics International v. EMA Tutustumisoikeutta vastustavan on esitettävä selvitys niiden tietojen luonteesta, kohteesta ja ulottuvuudesta, joiden ilmaiseminen vahingoittaisi taloudellisia etuja. Unionin tuomioistuin tutki 22.2.2020 antamissaan tuomioissa PTC Therapeutics International vastaan EMA (C-175/18 P) ja MSD Animal Health Innovation ja Intervet International…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/unionin-tuomioistuin-vahvistaa-oikeuden-tutustua-laakkeiden-markkinoille-saattamista-koskevan-lupahakemuksen-asiakirja-aineistoon/
23.1.2020 Oikeusuutiset

Kaupungin teettämä selvitys rakennusoikeuden markkina-arvosta oli salassapidettävä tieto

KHO:2020:6 Asiakirjajulkisuus – Salassa pidettävyys – Kunnan liiketoimintaa koskeva tieto – Yksityinen liikesalaisuus – Taloudellinen vahinko – Arvio kiinteistön markkina-arvosta Puolueeton arvioija oli laatinut kaupungin toimeksiannosta kuntalain 130 §:n 2 momentissa tarkoitetun arvion kaupungin omistaman kiinteistön rakennusoikeuden markkina-arvosta. Arviokirjassa esitettyjen markkina-arvoarvioiden ja arvioinnin tarkkuutta koskevien tietojen perusteella kaupungin potentiaaliset neuvottelukumppanit…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/kaupungin-teettama-selvitys-rakennusoikeuden-markkina-arvosta-oli-salassapidettava-tieto/
20.1.2020 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijalla ei ollut oikeutta saada Suojelupoliisin antaman lausunnon perusteluosiota tai taustamateriaalia

KHO:2020:4 Asiakirjajulkisuus – Turvapaikanhakija – Suojelupoliisi – Suojelupoliisin turvapaikkahakemuksesta antaman lausunnon perusteluosio ja taustamateriaali – Valtion turvallisuuden ylläpitämistä koskeva asiakirja – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Menettelydirektiivi Suojelupoliisi oli antanut Maahanmuuttovirastolle lausunnon A:n turvapaikkahakemuksesta. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n hakemuksen. Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:lla oikeus saada suojelupoliisilta tieto lausunnon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/turvapaikanhakijalla-ei-ollut-oikeutta-saada-suojelupoliisin-antaman-lausunnon-perusteluosiota-tai-taustamateriaalia/
16.12.2019 Oikeusuutiset

Rikosasian avustajalla oli oikeus saada kopio valvontakameratallenteista sekä valokuvasta – mahdollisuus niihin tutustumiseen poliisin valvonnassa ei ollut riittävä tapa

Pohjois-Suomen HAO: Asiakirjajulkisuus – Esitutkinta-asiakirja – Asiakirjan antamistapa – Ääni- ja kuvatallenne – Valokuva – Henkilötiedon käsittely A:n avustajana rikosasiassa toiminut asianajaja oli pyytänyt Lapin poliisilaitokselta / Rovaniemen pääpoliisiasemalta käyttöönsä A:ta koskevat valvontakameratallenteet sekä valokuvan valvontakameratallenteesta. Rovaniemen pääpoliisiasema oli kieltäytynyt antamasta pyydettyjä tallenteita kopioina, koska tallenteet sisälsivät muita henkilöitä kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/rikosasian-avustajalla-oli-oikeus-saada-kopio-valvontakameratallenteista-seka-valokuvasta-mahdollisuus-niiden-tutustumiseen-poliisin-valvonassa-ei-ollut-riittava-tapa/
16.12.2019 Oikeusuutiset

Viranomaisen projektin palkkakulut oli julkinen tieto

KHO:2019:157 Asiakirjajulkisuus – Henkilön taloudellinen asema – Taloudellista asemaa kuvaava tieto – Palkkaa koskeva tieto – Palkkakustannus – Kustannusarvioerittely – Sitra Tietopyyntö oli koskenut erään Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) projektin kustannusarviota eriteltynä muun ohella projektia varten palkattujen määräaikaisten neuvonantajien palkkakustannusten osalta. Neuvonantajina työskenneille kahdelle henkilölle maksettu palkka oli asiassa saadun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/viranomaisen-projektin-palkkakulut-oli-julkinen-tieto/