AOKa: Asiakirjan julkisuusasian käsittely viivästyi hallinto-oikeudessa

4.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvostelee 5.10.2023 oikeuskanslerille osoittamassa kantelussaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden menettelyä asiakirjajulkisuutta koskeneessa valitusasiassa, jossa hallinto-oikeus
on antanut päätöksensä 5.10.2023. Kantelija on tyytymätön asian pitkään, yli 21 kuukauden käsittelyaikaan, ja siihen, ettei hänelle ollut ilmoitettu asian ratkaisun viivästymisestä maaliskuussa 2023 annettuun käsittelyaika-arvioon nähden.

Kantelijan valitus on tullut vireille Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa 29.12.2021. Asia on ratkaistu 5.10.2023. Asian käsittelyaika oli siten yli 21 kuukautta. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden
mukaan keskimääräinen käsittelyaika asiakirjajulkisuusasioissa, joissa annetaan varsinainen, perusteltu ratkaisu, on tällä hetkellä noin 1,5–2 vuotta. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden selvityksen mukaan kuulemiset tässä asiassa ovat kestäneet noin neljä kuukautta. Asiaa koskeva päätösesitys on jätetty tarkastukseen noin kymmenen kuukauden kuluttua kuulemisten loppuunsaattamisesta. Päätös on annettu yli seitsemän kuukautta päätösesityksen tarkastukseen jättämisen jälkeen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on selvityksessään todennut, että asiakirjajulkisuusasiat eivät ole lain mukaan kiireellisinä käsiteltäviä asioita. Hallinto-oikeuden lainkäyttöasioiden kiireellisyys-
luokituksessa nämä asiat ovat kiireellisyysluokassa 5 (asteikko 1–7, jossa luokka 1 on kiireellisin). Hallinto-oikeuden mukaan kantelijan asiassa ei ole ollut erityistä perustetta nopeutetulle
käsittelylle, mutta kokonaiskäsittelyaika on kiistatta ollut pidempi kuin olisi suotavaa. Asia on kuitenkin eri vaiheissaan pyritty käsittelemään niin joutuisasti kuin se on ollut hallinto-oikeuden
työtilanteeseen nähden mahdollista.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen:

Käytettävissä olevien tietojen perusteella kantelijan valitusasian käsittelyn voidaan katsoa viivästyneen. Viivästyminen on osittain johtunut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden menettelystä. Asian käsittelyssä on ollut vaiheita, jolloin asialle ei ole ainakaan sillä tavoin edennyt, että sille olisi tehty mitään tiettyjä käsittelytoimia. Päätösesitys on myös ollut tarkastuksessa pitempään, kuin sen tarkastamiseen voidaan kohtuudella arvioida menevän aikaa. Vaikka asiakirjajulkisuusasioita koskevat valitukset eivät olekaan lain mukaan kiireellisenä käsiteltäviä hallintotuomioistuimissa, on niiden osalta kuitenkin otettava huomioon, että asiakirjapyyntö saattaa menettää merkityksensä, jos sitä koskevan valituksen käsittely kestää kovin kauan.

Kiinnitän Hämeenlinnan hallinto-oikeuden huomiota asioiden viivytyksetöntä käsittelyä koskevien säännösten noudattamiseen.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu OKV/1920/10/2023 (pdf)

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments