Generic filters
Exact matches only
4.4.2024 Oikeusuutiset

AOKa: Asiakirjan julkisuusasian käsittely viivästyi hallinto-oikeudessa

Kantelija arvostelee 5.10.2023 oikeuskanslerille osoittamassa kantelussaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden menettelyä asiakirjajulkisuutta koskeneessa valitusasiassa, jossa hallinto-oikeus on antanut päätöksensä 5.10.2023. Kantelija on tyytymätön asian pitkään, yli 21 kuukauden käsittelyaikaan, ja siihen, ettei hänelle ollut ilmoitettu asian ratkaisun viivästymisestä maaliskuussa 2023 annettuun käsittelyaika-arvioon nähden. Kantelijan valitus on tullut vireille Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa 29.12.2021. Asia…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/aoka-asiakirjan-julkisuusasian-kasittely-viivastyi-hallinto-oikeudessa/
15.1.2024 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä moitteita asioiden käsittelyn viivästymisestä eri viranomaisissa

Potilasvakuutuskeskuksen käsittelyaika (pdf) Julkaistu 15.1.2024, Ratkaistu 14.12.2023, dnro 7744/2022 Asian käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa (pdf) Julkaistu 15.1.2024, Ratkaistu 20.12.2023, dnro 6395/2022 Oikeusaputoimiston menettely (pdf) Julkaistu 15.1.2024, Ratkaistu 22.12.2023, dnro 7470/2022 Ulkomailla syntyneen lapsen rekisteröiminen väestötietojärjestelmään (pdf) Julkaistu 15.1.2024, Ratkaistu 15.12.2023, dnro 4065/2022 Digi- ja väestötietoviraston käsittelyajat (pdf) Julkaistu 9.1.2024, Ratkaistu 29.12.2023,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/oikeusasiamiehelta-moitteita-asioiden-kasittelyn-viivastymisesta-eri-viranomaisissa/
9.1.2024 Oikeusuutiset

DVV:n ruuhkautumisongelma helpottanut – eräät käsittelyajat edelleen pitkiä

Eduskunnan oikeusasiamiehelle saapui vuonna 2020 ja etenkin vuonna 2021 sekä edelleen vuonna 2022 lukuisia kanteluita, joissa oli kysymys Digi- ja väestötietoviraston (jälj. myös DVV) käsittelyajoista eräissä viraston tehtäväluokkiin väestötietopalvelut, notaari- ja oikeudelliset vahvistuspalvelut sekä tiedonhallinta ja viestintä kuuluvissa asioissa. Myös vuonna 2023 saapui joitakin käsittelyaikoja koskevia kanteluita. Valtaosassa näistä kanteluista…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/dvvn-ruuhkautumisongelma-helpottanut-eraat-kasittelyajat-edelleen-pitkia/
12.12.2023 Oikeusuutiset

Moitteita poliisille: asiassa, jossa jo päätetty suorittaa esitutkinta, päätettiin 16 kuukauden kuluttua, ettei esitutkintaa suoritetakaan

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Oulun poliisilaitoksen huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen. Lisäksi hän kiinnitti sen rikosylikonstaapelin huomiota huolellisuuteen virkatoimissa.  Poliisi oli runsaat vuosi ja neljä kuukautta kantelijan tutkintapyynnön tekemisestä päättänyt olla toimittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti esitutkinnan toimittamisedellytysten arviointiin kulunutta aikaa kohtuuttoman pitkänä ja arvioi,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/moitteita-poliisille-asiassa-jossa-jo-paatetty-suorittaa-esitutkinta-paatettiin-16-kuukauden-kuluttua-ettei-esitutkintaa-suoritetakaan/
10.11.2023 Oikeusuutiset

YLE: Helsingin hovioikeuden vuodet 2024 ja 2025 alkavat olla pääkäsittelyiden osalta loppuunmyytyjä

Oikeudenkäyntien järjestäminen Helsingin hovioikeudessa takkuaa Helsingin hovioikeus on ilmoittanut syyttäjille sekä syytettyjen ja uhrien avustajille istuntopäiviä pahimmillaan jopa vuodelle 2026. Istuntojen aikatauluttaminen näin pitkälle on yllättänyt, vaikka Helsingin hovioikeuden ruuhkaisuus ja pitkät käsittelyajat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Helsingin hovioikeudessa on hurja ruuhka – ”Tilanne kauhistuttaa”, sanoo seksuaalirikossyytettä ajav…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/yle-helsingin-hovioikeuden-vuodet-2024-ja-2025-alkavat-ollaa-paakasittelyiden-osalta-loppuunmyytyja/
26.10.2023 Oikeusuutiset

Rule of Law index 2023 julkaistu – Suomen asema ennallaan, yleisvertailussa kolmantena

Eilen 25.10.2023 julkaistun Rule of Law indexin mukaan tilanne on maailmanlaajuisesti huononemaan päin. Tiedotteesta: The rule of law has once again eroded in a majority of countries this year, according to the World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2023. More than 6 billion people live in a country…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/rule-of-law-index-2023-julkaistu-suomen-asema-ennallaan-yleisvertailussa-kolmantena/
23.10.2023 Oikeusuutiset

AOka: Valvova viranomainen ei voi perustaa oikeudellista arviotaan yksistään valvottavan virkamiehen ilmoitukseen menettelynsä asianmukaisuudesta

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen huomiota vaatimuksiin laillisuusvalvonnan itsenäisyydestä ja uskottavuudesta. Päätöksen mukaan valvova viranomainen ei voi perustaa omaa itsenäistä oikeudellista arviotaan pelkästään virkamiehen ilmoitukseen menettelynsä asianmukaisuudesta.  Kantelija arvosteli esitutkinnan kestoa. Poliisihallitus ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos totesivat, ettei esitutkinta ollut aiheettomasti viivästynyt enää poliisin aiemman kanteluratkaisun jälkeen. Tutkinnanjohtajan selvityksestä ei…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/aoka-valvova-viranomainen-ei-voi-perustaa-oikeudellista-arviotaan-yksistaan-valvottavan-virkamiehen-ilmoitukseen-menettelynsa-asianmukaisuudesta/
5.9.2023 Oikeusuutiset

EIT: Belgian valtion puututtava rakenteellisiin ongelmiin, joiden vuoksi riita-asioiden käsittely viipyy kohtuuttomasti

In today’s Chamber judgment  in the case of Van den Kerkhof v. Belgium (application no. 13630/19) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 6 § 1 (right to a fair hearing within a reasonable time) of the European Convention on Human…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/eit-belgian-valtion-puututtava-rakenteellisiin-ongelmiin-joiden-vuoksi-riita-asioiden-kasittely-viipyy-kohtuuttomasti/
14.8.2023 Oikeusuutiset

Käräjätuomarille moite kolme vuotta yhdeksän kuukautta kestäneestä riita-asian käsittelystä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin tietoon näkemyksensä, että tämän käsiteltävänä olleen riita-asian käsittelyyn oli kulunut asian laatuun ja laajuuteen nähden asianosaisten kannalta kohtuuttoman pitkä aika. Riita-asiaa, joka selvityksen mukaan ei ollut ollut erityisen laaja tai monimutkainen, oli käsitelty käräjäoikeudessa yli kolme vuotta yhdeksän kuukautta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan asian…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/karajatuomarille-moite-kolme-vuotta-yhdeksan-kuukautta-kestaneesta-riita-asian-kasittelysta/
5.7.2023 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerilta moiteet: Aluesyyttäjä harkitsi 20 kuukautta aloittaako esitutkinnan poliisirikosasiassa

Oikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen aluesyyttäjän huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ja sen aloittamista edeltävät toimenpiteet ilman aiheetonta viivästystä. Kantelijan arvostelemassa asiassa kului 20 kuukautta yksinomaan sen arvioimiseen, toimitetaanko esitutkintaa vai ei.  Asianajajan laatimasta tutkintapyynnöstä oli ilmennyt keskeiset tapahtumatiedot eikä asiassa ollut tarvetta hankkia laajaa aineistoa esitutkinnan toimittamiskynnyksen arvioimiseksi. Asiassa ei ilmennyt…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/oikeuskanslerilta-moiteet-aluesyyttaja-harkitsi-20-kuukautta-aloittaako-esitutkinnan-poliisirikosasiassa/