Poliisilla oli oikeus saada sairaanhoitopiiriltä tieto, oliko kadonneeksi ilmoitettu henkilö sairaalassa

27.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:80 Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tiedonsaantioikeus – Poliisin tiedonsaantioikeus henkilön mahdollisesta olosta sairaalassa – Salassa pidettävä terveystieto – Kadonneen henkilön löytämiseksi tarpeelliset toimenpiteet – Todistamiskielto

Poliisi oli pyytänyt suorittaessaan poliisilain 1 luvun 1 §:n 2 momentin mukaista tehtävää kadonnen henkilön löytämiseksi HUS-kuntayhtymältä tiedon siitä, oliko kadonneeksi ilmoitettu ikääntynyt ja muistisairas henkilö mahdollisesti sairaalassa. Pyydettyä tietoa ei annettu ja hallinto-oikeus hylkäsi poliisilaitoksen valituksen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tieto henkilön olosta sairaalassa oli julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella salassa pidettävä. Kun kysymys oli poliisin oikeudesta saada salassa pidettävä terveystieto tai sellaiseen verrattavissa oleva tieto esimerkiksi kadonneen henkilön olinpaikasta tämän hengen ja terveyden suojelemiseksi, tiedon luovuttamiseen poliisille henkilön mahdollisesta olinpaikasta liittyi sekä painava yleinen etu, mutta myös painava yksityinen etu. Yleisen edun näkökulmasta tiedon saaminen oli tarpeen kadonneen henkilön etsintätoimien oikeaksi kohdentamiseksi ja niiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. Samalla tiedon antaminen palveli myös kadonneen henkilön hengen ja terveyden suojaamista. Kokonaisuutena arvioituna korkein hallinto-oikeus katsoi, että poliisin lakisääteiseen tehtävään liittyvää tiedonsaanti-intressiä oli tällaisessa tapauksessa pidettävä painavampana kuin tarvetta suojata asianomaisen henkilön yksityiselämää ja yksityisyyttä.

Koska kysymys oli poliisille kuuluvan tehtävän kannalta tarpeellisesta tiedosta, poliisilla oli poliisilain 4 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti lähtökohtaisesti oikeus saada pyytämänsä tiedot julkisuuslain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain salassapitosäännösten estämättä. Asiassa oli kuitenkin lisäksi arvioitava, rajoittiko tiedon antamista se, että poliisilain mukaan tiedon käyttö todisteena olisi rajoitettua tai kiellettyä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 14 §:n mukainen todistamiskielto ei rajoittanut poliisin tiedonsaantioikeutta asiassa.

KHO:2024:80

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments