KHO:n ratkaisu asianajosalaisuudesta ja siihen liittyvästä liikesalaisuudesta valvontamenettelyssä

8.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:72 Asiakirjajulkisuus – Valvontalautakunta – Asianajosalaisuus – Liikesalaisuus – Tiedot asianajajan päämiehen laskutuksesta ja sopimusehdoista – Tiedot päämiehen tunniste- ja yhteystiedoista – Perintätoimeksianto

Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle oli tehty kantelu, joka koski asianajajan päämiehensä puolesta suorittamaa laskun perintää. Ulkopuolinen henkilö pyysi valvontalautakunnalta tiedot kanteluasiakirjoista, jotka valvontalautakunta luovutti osittain pyytäjälle. Hallinto-oikeus katsoi, ettei luovuttamatta jätettyjen asiakirjojen salassapidolle ollut miltään osin perusteita.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella perintätoimeksiantosuhteen olemassaoloa olisi tullut pitää asianajajista annetun lain 5 c §:ssä tarkoitettuna yksityisenä salaisuutena. Tietoa perintätoimeksiannosta ei ollut pidettävä myöskään mainitussa pykälässä tai julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuna liikesalaisuutena. Muutakaan laissa säädettyä perustetta toimeksiantosuhteen olemassaoloa koskevan tiedon salassapidolle ei asiassa ollut käynyt ilmi. Päämiehen yhteystietojen tai yhtiön yhteyshenkilön tunnistetietojen salaamiselle ei liioin ollut laissa säädettyä perustetta.

Asiakirjoihin sisältyvät tiedot päämiehen ja kantelijan väliseen sopimussuhteeseen liittyvästä laskutuksesta ja sopimusehdoista sen sijaan olivat liikesalaisuuksia ja sellaisina salassa pidettäviä sekä asianajajista annetun lain 5 c §:n että julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella.

KHO:2024:72

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments