Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.8.2023 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus hylkäsi editiovaatimuksen patentin loukkausta koskevassa asiassa – ei erittäin tärkeitä syitä liikesalaisuuden suojan murtamiselle

MAO:334/​2023 Purac Biochem B.V. > Arctic Biomaterials Oy ja A asiakirjan esittämisvelvollisuus – patentti 17. Markkinaoikeus toteaa, että väitetyn patentinloukkauksen arvioinnin kannalta Puracin asiakirjan esittämistä koskevien vaatimusten on sinänsä katsottava kohdistuvan sellaisiin asiakirjoihin, joilla voisi olla merkitystä asiassa todisteena. Tästä huolimatta markkinaoikeus katsoo, että nyt käsillä olevassa tilanteessa on vielä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/markkinaoikeus-hylkasi-editiovaatimuksen-patentin-loukkausta-koskevassa-asiassa-ei-erittain-tarkeita-syita-liikesalaisuuden-suojan-murtamiselle/
23.1.2020 Oikeusuutiset

Kaupungin teettämä selvitys rakennusoikeuden markkina-arvosta oli salassapidettävä tieto

KHO:2020:6 Asiakirjajulkisuus – Salassa pidettävyys – Kunnan liiketoimintaa koskeva tieto – Yksityinen liikesalaisuus – Taloudellinen vahinko – Arvio kiinteistön markkina-arvosta Puolueeton arvioija oli laatinut kaupungin toimeksiannosta kuntalain 130 §:n 2 momentissa tarkoitetun arvion kaupungin omistaman kiinteistön rakennusoikeuden markkina-arvosta. Arviokirjassa esitettyjen markkina-arvoarvioiden ja arvioinnin tarkkuutta koskevien tietojen perusteella kaupungin potentiaaliset neuvottelukumppanit…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/kaupungin-teettama-selvitys-rakennusoikeuden-markkina-arvosta-oli-salassapidettava-tieto/
25.6.2019 Oikeusuutiset

KHO: Asianajajan laatimat muistiot olivat päämiehenä olleen yhtiön liikesalaisuuksia

KHO:2019:83 Asiakirjajulkisuus – Julkisuusarvioinnin ajankohta – Valtionyhtiön liikesalaisuuden ala – Asianajosalaisuus – Yhtiön hallitustyöskentelyä koskevien tietojen julkisuus – Tarkastusmuistio – Johdannaisvastuiden selvittäminen Valtiontalouden tarkastusvirastolle osoitetut tietopyynnöt olivat koskeneet tarkastusviraston laillisuustarkastukseen ”Vastuukysymykset Finavian johdannaisvastuiden selvittämisessä” liittyvää tarkastusmuistiota. Kysymys tarkastusmuistion julkisuudesta ja salassa pidettävyydestä tuli asiaa koskevaa valitusta korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä ratkaistavaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kho-asianajajan-laatimat-muistiot-olivat-paamiehena-olleen-yhtion-liikesalaisuuksia/
30.1.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös editiovelvollisuudesta ja liikesalaisuuden murtamisesta

KKO:2019:7 Asiakirja – Asiakirjan esittämisvelvollisuus Liikesalaisuus A Oy ja B Oy vaativat riita-asiassa, että C Oy ja D Oy sekä mainitut yhtiöt omistaneet henkilöt määrätään esittämään C Oy:n ja D Oy:n yhdessä omistaman yhdysvaltalaisen yhtiön asiakirjoja. Vastapuolet kiistivät vaatimuksen sillä perusteella, että asiakirjoja ei ollut yksilöity riittävästi, niillä ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/ennakkopaatos-editiovelvollisuudesta-ja-liikesalaisuuden-murtamisesta/
13.11.2018 Oikeusuutiset

Kunnan teettämä viestintäsuunnitelma ei sisältänyt liikesalaisuuksia vaan oli julkinen asiakirja

KHO:2018:153 Asiakirjajulkisuus – Viestintäsuunnitelma – Kunnan viestintä – Yksityinen liikesalaisuus Asiassa oli kysymys siitä, sisälsikö asiakirjapyynnön kohteena ollut yksityisen yhtiön kaupungin toimeksiannosta laatima kaupungin kehittämishanketta koskeva viestintäsuunnitelma julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäviä tietoja vai oliko se julkinen asiakirja. Viranomaisen on julkisuuslain 20 §:n 2 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/kunnan-teettama-viestintasuunnitelma-ei-sisaltanyt-liikesalaisuuksia-vaan-oli-julkinen-asiakirja/
20.12.2017 Lausunnot

Lausunto liikesalaisuuskäsitteen yhdenmukaistamisesta

Dnro 70/2017 Lausuntopyyntönne: TEM/1611/00.04.01/2016, 10.11.2017 LAUSUNTO KOSKIEN LIIKESALAISUUSKÄSITTEEN YHDENMUKAISTAMISTA Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa siitä, olisiko mahdollista muuttaa eri laeissa liikesalaisuuden osalta käytettävä käsite (liike- ja ammattisalaisuus, yrityssalaisuus ja yritys- ja liikesalaisuus) yhdenmukaiseksi uudessa liikesalaisuuslaissa käytettävän käsitteen kanssa, eli käsitteeksi liikesalaisuus. Lisäksi on pyydetty näkemyksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/lausunto-liikesalaisuuskasitteen-yhdenmukaistamisesta/
29.11.2017 Lausunnot

Lausunto liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän mietinnöstä

Dnro 62/2017 Lausuntopyyntönne: TEM/1611/00.04.01./2016, 18.10.2017 LAUSUNTO KOSKIEN LIIKESALAISUUSDIREKTIIVIN KANSALLISTA TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN MIETINTÖÄ Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa koskien liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmisteelleen työryhmän mietintöön sisältyvää luonnosta hallituksen esitykseksi. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa: 1 Yleistä Asianajajaliitto puoltaa esitystä siitä, että liikesalaisuusdirektiivi implementoidaan erillisellä lailla.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/lausunto-liikesalaisuusdirektiivin-kansallista-taytantoonpanoa-valmistelevan-tyoryhman-mietinnosta/
15.5.2017 Oikeusuutiset

Yleisen tuomioistuimen antama liikesalaisuutta suojaava salassapitomääräys ei sitonut viranomaista, jolta pyydettiin samaa asiakirjaa julkisuuslain nojalla

KHO:2017:82 Asiakirjajulkisuus – Liikesalaisuus – Salassapitomääräys – Yleisen tuomioistuimen antaman salassapitomääräyksen merkitys hallintoviranomaisessa ja hallintotuomioistuimessa Viranomaiselle esitetty asiakirjapyyntö kohdistui asiakirjoihin, joista osa oli määrätty riita-asiaa koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä liikesalaisuuksia sisältävinä salassa pidettäviksi. Salassapitomääräykset oli annettu oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n perusteella. Mainitussa säännöksessä tarkoitettu salassapitomääräys voi kohdistua…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/yleisen-tuomioistuimen-antama-liikesalaisuutta-suojaava-salassapitomaarays-ei-sitonut-viranomaista-jolta-pyydettiin-samaa-asiakirjaa-julkisuuslain-nojalla/
20.5.2014 Oikeusuutiset

Vakuutuslääkäreitä koskevat tiedot ovat julkisia

KHO:2014:83 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Julkinen tehtävä – Julkinen valta – Vakuutusyhtiö – Lakisääteinen vakuutus – Asiantuntijalääkäri – Palvelussuhde – Toimeksiantosuhde – Salassa pidettävä tieto – Liikesalaisuus – Ammattisalaisuus – Henkilökohtaisia oloja kuvaava tieto – Henkilöllisyys Yksityinen vakuutusyhtiö hoiti julkista tehtävää ja käytti julkista valtaa tehdessään päätöksiä lakisääteisiä vakuutuksia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/vakuutuslaakareita-koskevat-tiedot-ovat-julkisia/
16.5.2013 Oikeusuutiset

KHO totesi Kreikan kanssa tehdyt vakuusjärjestelyasiakirjat pääosin julkisiksi

KHO:2013:90: Asiakirjajulkisuus – Julkisuusperiaate – Liikesalaisuus – Osajulkisuus – Kreikan vakuussopimus Asia koski muun ohella sitä, olisiko valtiovarainministeriön tullut julkisuuslain perusteella antaa tieto niin sanottuun Kreikan vakuussopimukseen liittyvistä Suomen valtion ja eräiden kreikkalaisten pankkien välisistä sopimuksista sekä Suomen valtion, eräiden kreikkalaisten pankkien ja kansainvälisen investointipankin välisistä sopimuksista. Ministeriö oli hylännyt…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/kho-totesi-kreikan-kanssa-tehdyt-vakuusjarjestelyasiakirjat-paaosin-julkisiksi/