KHO totesi Kreikan kanssa tehdyt vakuusjärjestelyasiakirjat pääosin julkisiksi

16.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2013:90: Asiakirjajulkisuus – Julkisuusperiaate – Liikesalaisuus – Osajulkisuus – Kreikan vakuussopimus

Asia koski muun ohella sitä, olisiko valtiovarainministeriön
tullut julkisuuslain perusteella antaa tieto niin sanottuun Kreikan
vakuussopimukseen liittyvistä Suomen valtion ja eräiden kreikkalaisten
pankkien välisistä sopimuksista sekä Suomen valtion, eräiden
kreikkalaisten pankkien ja kansainvälisen investointipankin välisistä
sopimuksista. Ministeriö oli hylännyt asiakirjoja koskevat tietopyynnöt
pääosin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että sopimukset sisälsivät eräitä
tietoja, joita voitiin pitää pankkien julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20
kohdassa tarkoitettuina yksityisinä liikesalaisuuksina. Toisaalta nämä
tiedot olivat sen luonteisia, että niitä voitiin pitää
liikesalaisuuksina ainoastaan, mikäli ne olivat yhdistettävissä
sopimusosapuolina oleviin pankkeihin. Sopimuksiin sisältyvät
liikesalaisuudet eivät siten asiakirjojen antamisen yhteydessä
paljastuisi, jos ne eivät samalla olleet yhdistettävissä
sopimusasiakirjoista ilmenevään tietoon osapuolina olevista pankeista.

Osassa valtiovarainministeriön päätöksestä tehdyistä valituksista
oli erityisesti vaadittu sopimusten sisällön julkistamista, toisissa
erityisesti sopimusosapuolina olevien pankkien nimien julkistamista.
Tilanteessa, jossa pankkien nimien antaminen yhdessä sopimusten sisällön
julkistamisen kanssa olisi johtanut pankkien liikesalaisuuksien
paljastumiseen, korkein hallinto-oikeus harkitsi oikeaksi
julkisuusperiaatteen mahdollisimman laajan toteutumisen turvaamiseksi ja
julkisuuslain 10 § huomioon ottaen ratkaista asiat siten, että
ministeriö velvoitettiin antamaan tieto sopimusasiakirjojen sisällöstä
pankkien nimiä ja muita niitä koskevia tai niihin liittyviä
yksilöintitietoja paljastamatta.

KHO:2013:90

Tiedote:14.5.2013 – Suomen ja Kreikan vakuussopimus lähes kokonaan julkinen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments