Kunnan teettämä viestintäsuunnitelma ei sisältänyt liikesalaisuuksia vaan oli julkinen asiakirja

13.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:153

Asiakirjajulkisuus – Viestintäsuunnitelma – Kunnan viestintä – Yksityinen liikesalaisuus

Asiassa oli kysymys siitä,
sisälsikö asiakirjapyynnön kohteena ollut yksityisen yhtiön kaupungin
toimeksiannosta laatima kaupungin kehittämishanketta koskeva
viestintäsuunnitelma julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan
perusteella salassa pidettäviä tietoja vai oliko se julkinen asiakirja.

Viranomaisen
on julkisuuslain 20 §:n 2 momentin perusteella ja kunnan kuntalain 29
§:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin tiedotettava toiminnastaan. Tähän
nähden yksityisen toimijan kunnan toimeksiannon perusteella laatiman
viestintäsuunnitelman voidaan ainoastaan poikkeuksellisesti katsoa
sisältävän suunnitelman laatijan yksityisiä liikesalaisuuksia tai muulla
perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Viestintäsuunnitelma
ei sisältänyt yksittäin tai kokonaisuutena sellaisia suunnitelman
laatimista, ideoita, strategioita, viestintämenetelmiä, viestinnän
toteuttamista tai muitakaan seikkoja koskevia tietoja, jotka olisivat
osoittaneet alan tavanomaisesta tieto- ja taitotasosta poikkeavaa
erityistä innovatiivisuutta. Sen ei myöskään voitu arvioida poikkeavan
erityisellä tavalla viranomaisten itsensä laatimista
viestintäsuunnitelmista.

Arvioitaessa
sitä, voitiinko viestintäsuunnitelman katsoa sisältävän laatijansa
yksityisiä liikesalaisuuksia, oli lisäksi otettava huomioon, että
kunnalla on lakisääteinen velvollisuus viestiä toiminnastaan ja että
suunnitelma koski kaupungin oloissa erittäin merkittävää
kehittämishanketta, johon sekä sinänsä että sitä koskevan viestinnän
toteuttamiseen kohdistui huomattava yleinen tiedonsaanti-intressi.
Viestintäsuunnitelman ei voitu katsoa sisältävän sen laatijan yksityisiä
liikesalaisuuksia.