Lausunto liikesalaisuuskäsitteen yhdenmukaistamisesta

20.12.2017 | Lausunnot

Dnro 70/2017

Lausuntopyyntönne: TEM/1611/00.04.01/2016, 10.11.2017
LAUSUNTO KOSKIEN LIIKESALAISUUSKÄSITTEEN YHDENMUKAISTAMISTA

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä “Asianajajaliitto”) lausuntoa siitä, olisiko mahdollista muuttaa eri laeissa liikesalaisuuden osalta käytettävä käsite (liike- ja ammattisalaisuus, yrityssalaisuus ja yritys- ja liikesalaisuus) yhdenmukaiseksi uudessa liikesalaisuuslaissa käytettävän käsitteen kanssa, eli käsitteeksi liikesalaisuus. Lisäksi on pyydetty näkemyksiä siitä, onko terminologian yhtenäistäminen mahdollista toteuttaa uuden liikesalaisuuslain säätämisen yhteydessä.

Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa:

1 Liikesalaisuuskäsitteen yhdenmukaistaminen
Asianajajaliitto puoltaa esitystä siitä, että terminologia yhdenmukaistetaan eri laeissa, siltä osin kuin toisistaan poikkeavilla käsitteillä tarkoitetaan samaa asiaa. Rinnakkaisten käsitteiden olemassaolo tuottaa epäselvyyttä ja antaa sijaa tarpeettomalle tulkinnalle.
Vaikka liike-, ammatti- ja yrityssalaisuudella tarkoitetaan eri laeissa hyvin pitkälle samaa asiaa ja tästä syystä Asianajajaliitto kannattaakin termien yhdenmukaistamista, tulee huolehtia siitä, ettei terminologian yhdenmukaistamisella supisteta sitä tiedon joukkoa, jota kullakin lailla on tarkoitus suojata.

Jo esimerkiksi rikoslain kokonaisuudistuksessa katsottiin tarve yläkäsitteelle ”joka kattaisi sekä liike- että ammattisalaisuuden ja myös muun niihin rinnastettavan tiedon” . Tällöin rikoslaissa päädyttiin termiin ”yrityssalaisuus”.

Oikeuskirjallisuuden mukaan pelkällä ammattisalaisuudella tarkoitetaan vapaiden ammattien harjoittajien, kuten lääkäreiden ja asianajajien salaisuuksia, vaikka asianomaiset eivät harjoittaisikaan varsinaista liiketoimintaa, sekä lähinnä teknisluonteisia salaisuuksia. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että esimerkiksi rikoslain osalta tällainen aiemmin ammattisalaisuudeksi katsottava tieto saa jatkossakin suojaa ja että tämä huomioidaan esimerkiksi lain esitöissä yrityssalaisuustermin muuttamisen yhteydessä.

2 Terminologian yhtenäistäminen uuden liikesalaisuuslain säätämisen yhteydessä
Asianajajaliitto puoltaa myös esitystä siitä, että terminologia yhtenäistetään uuden liikesalaisuuslain säätämisen yhteydessä, mikäli tämä on aikataulullisesti mahdollista.

Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 2017

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI
Asianajaja Ilona Tulokas, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu immateriaalioikeuden asiantuntijaryhmässä.