Vakuutuslääkäreitä koskevat tiedot ovat julkisia

20.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2014:83

Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Julkinen tehtävä – Julkinen valta – Vakuutusyhtiö – Lakisääteinen vakuutus – Asiantuntijalääkäri – Palvelussuhde – Toimeksiantosuhde – Salassa pidettävä tieto – Liikesalaisuus – Ammattisalaisuus – Henkilökohtaisia oloja kuvaava tieto – Henkilöllisyys

Yksityinen vakuutusyhtiö hoiti julkista tehtävää ja käytti
julkista valtaa tehdessään päätöksiä lakisääteisiä vakuutuksia
koskevissa asioissa. Yhtiön toimintaan sovellettiin tältä osin
julkisuuslakia sen 4 §:n 2 momentin perusteella.

Näiden
vakuutusyhtiölle kuuluvien julkisen vallan käyttöä sisältävien
lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja päätöksentekoon osallistui
asiantuntijalääkäreitä. Tiedot heidän henkilöllisyydestään eivät jääneet
julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle sillä perusteella, että he
olivat työsopimussuhteessa vakuutusyhtiöön tai antoivat lausuntoja
toimeksiantosuhteen perusteella.

Tiedon saaminen siitä,
ketkä käyttivät julkista valtaa, kuului julkisuuslain 1 §:n 1 momentista
ilmenevän julkisuusperiaatteen ydinalueeseen. Tämä tiedonsaantioikeus
koski paitsi henkilön osallistumista yksittäisen julkisen vallan käyttöä
sisältävän päätöksen tekemiseen, myös hänen kuulumistaan julkista
valtaa käyttävään organisaatioon päätöksentekoon osallistuvana.

Lakisääteisiä
vakuutuksia käsittelevän vakuutusyhtiön asiakirjoihin sisältynyt tieto
asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä tai heidän palvelus- tai
toimeksiantosuhteensa olemassaolosta, ottaen myös huomioon heidän
osallistumisensa julkisen vallan käyttämiseen, ei ollut julkisuuslain 24
§:n 1 momentin 17 tai 20 kohdassa tarkoitettu liike- tai
ammattisalaisuus tai muu vastaava salassa pidettävä liike- tai
elinkeinotoimintaa koskeva seikka. Tiedot heidän henkilöllisyydestään
tai erikoisaloistaan tai erityispätevyyksistään eivät liioin olleet
mainitun pykälän 1 momentin 32 kohdassa tarkoitettuja henkilökohtaisia
oloja kuvaavia salassa pidettäviä tietoja. Tiedot eivät muillakaan
perusteilla olleet salassa pidettäviä.

Asiassa ei
korkeimmassa hallinto-oikeudessa ollut kysymys siitä, oliko tietopyynnön
esittäjällä oikeus saada vakuutusyhtiön henkilörekisteriin sisältyneet
tiedot asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä julkisuuslain 16 §:n 3
momentin mukaisilla tavoilla eli kopiona, tulosteena tai sähköisessä
muodossa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments