Yleisen tuomioistuimen antama liikesalaisuutta suojaava salassapitomääräys ei sitonut viranomaista, jolta pyydettiin samaa asiakirjaa julkisuuslain nojalla

15.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:82

Asiakirjajulkisuus – Liikesalaisuus – Salassapitomääräys – Yleisen tuomioistuimen antaman salassapitomääräyksen merkitys hallintoviranomaisessa ja hallintotuomioistuimessa

Viranomaiselle esitetty
asiakirjapyyntö kohdistui asiakirjoihin, joista osa oli määrätty
riita-asiaa koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä liikesalaisuuksia
sisältävinä salassa pidettäviksi. Salassapitomääräykset oli annettu
oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10
§:n perusteella. Mainitussa säännöksessä tarkoitettu salassapitomääräys
voi kohdistua ja olla sitova ainoastaan oikeudenkäyntiasiakirjan
suhteen. Lain esitöistä ilmeni muun ohella, että liikesalaisuuksien
osalta salassapitomääräystä pyytäneen näkemykselle ja esittämälle oli
ollut tarkoitus antaa käytännössä ratkaiseva merkitys. Liikesalaisuutta
oli oikeudenkäynneissä pääsäännön mukaisesti suojattu asianosaisten
tahdon mukaisesti, eikä lailla ollut tarkoitettu muuttaa tuota
käytäntöä. Edelleen esitöistä ilmeni, että salassapitomääräyksen
antamista koskevan asian käsittelystä ei ollut tarkoitus muodostaa
suhteettoman raskasta prosessia.

Hallintoviranomaisen
asiakirjapyynnön johdosta tekemässä julkisuuslain säännöksiin
perustuvassa julkisuusarvioinnissa oli puolestaan lähtökohtana
arvioinnin asiakirja- ja tietokohtaisuus sekä se, että julkisuuden
rajoituksia ei julkisuusperiaatteen tarkoitus huomioon ottaen tullut
tulkita laventavasti. Yrityksen salassapitotahdolla ja esittämällä
selvityksellä ei ollut ratkaisevaa asemaa arvioitaessa sitä, sisältääkö
pyydetty asiakirja liikesalaisuuksia, vaan salassapidon perusteita oli
arvioitava objektiivisesti.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta
yleisissä tuomioistuimissa annetun lain nojalla annetut
salassapitomääräykset eivät olleet sitovia ratkaistaessa julkisuuslain
nojalla samoja asiakirjoja koskevaa asiakirjapyyntöä
hallintoviranomaisessa ja käsiteltäessä asiakirjapyyntöasiaa koskevia
valituksia hallintotuomioistuimissa. Asiakirjojen julkisuutta ja salassa
pidettävyyttä koskeva arviointi oli tullut tehdä ja tuli tehtäväksi
itsenäisesti, yleisissä tuomioistuimissa annettujen
salassapitomääräysten ja niiden perustana olevien arvioiden sitomatta
tuota harkintaa.

KHO:2017:82

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments