KHO: Asianajajan laatimat muistiot olivat päämiehenä olleen yhtiön liikesalaisuuksia

25.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:83 Asiakirjajulkisuus – Julkisuusarvioinnin ajankohta – Valtionyhtiön liikesalaisuuden ala – Asianajosalaisuus – Yhtiön hallitustyöskentelyä koskevien tietojen julkisuus – Tarkastusmuistio – Johdannaisvastuiden selvittäminen

Valtiontalouden tarkastusvirastolle osoitetut tietopyynnöt olivat koskeneet tarkastusviraston laillisuustarkastukseen ”Vastuukysymykset Finavian johdannaisvastuiden selvittämisessä” liittyvää tarkastusmuistiota. Kysymys tarkastusmuistion julkisuudesta ja salassa pidettävyydestä tuli asiaa koskevaa valitusta korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä ratkaistavaksi niiden olosuhteiden valossa, jotka vallitsivat tietopyyntöjen johdosta annetun tarkastusviraston päätöksen antamishetkellä. Valituksen johdosta ei siten tullut arvioitavaksi, oliko tarkastusmuistion julkisuusasema myöhemmin mahdollisesti muuttunut tuon ajankohdan tilanteeseen verrattuna.

Julkisuuslaista tai muustakaan laista ei ilmennyt perustetta katsoa, että valtion kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden liikesalaisuuden ala olisi yhtiön tällaisen omistusrakenteen takia suppeampi kuin muunlaisessa omistuksessa olevien yhtiöiden. Liikesalaisuuden alan ulottuvuuden kannalta ei myöskään ollut merkitystä sillä seikalla, että yhtiötä tai sen toimintaa koskevat tiedot olivat tulleet viranomaisen haltuun valvontatoimen yhteydessä.

Tarkastusmuistiosta ilmeni tietoja Finavia Oyj:n oikeudellisina neuvonantajina toimineiden asianajajien johdannaisvastuuasian eräiden käsittelyvaiheiden yhteydessä laatimista selvityksistä ja esittämistä näkemyksistä. Tällaisen oikeudellisen neuvonnan yhteydessä esitetyt selvitykset ja näkemykset kuuluivat asianajajista annetun lain 5 c §:n 1 momentissa tarkoitetun asianajajan salassapitovelvollisuuden piiriin, ellei hänen päämiehensä halunnut tästä omaksi suojakseen säädetystä velvoitteesta luopua. Kun otettiin huomioon, että Finavia Oyj oli halunnut pitää kysymyksessä olevat tiedot salassa sekä se, että asianajajan ja hänen päämiehensä välisen tietojenvaihdon luottamuksellisuudella on merkitystä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin yleisten toteutumisedellytysten kannalta, tietoja oli pidettävä yhtiön julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuina liikesalaisuuksina.

Tarkastusmuistiosta ilmeni tietoja Finavia Oyj:n hallituksen päätöksistä, hallituksen jäsenten käymistä keskusteluista ja esittämistä näkemyksistä, hallituksen jäsenten ja yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden toimista ja muista vastaavan kaltaisista yhtiön sisäistä työskentelyä ja päätöksentekoa koskevista tai kuvaavista seikoista, asioiden käsittelyyn liittyvistä selvityksistä sekä toimintaa koskevista havainnoista ja arvioinneista. Viranomaisen asiakirjaan sisältyvinä tämän kaltaisia tietoja ei voitu pelkästään edellä kuvatun kaltaisen luonteensa tai ominaisuutensa perusteella pitää julkisuuslain perusteella salassa pidettävinä liikesalaisuuksina.

Finavia Oyj:n hallituksessa käytyjä keskusteluja ja muuta hallitustyöskentelyn yksityiskohtaista sisältöä ja päätöksentekoa koskevien ja kuvaavien seikkojen, asioiden käsittelyyn liittyvien selvitysten sekä toimintaa kuvaavien havaintojen ja arviointien julkiseksi tulemisen oli katsottava vaikuttavan yrityksen yleisiin toimintaedellytyksiin. Tarkastusmuistioon tutustumisen perusteella korkein hallinto-oikeus katsoi, että kyse oli näiltä osin julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettävistä tiedoista. Korkein hallinto-oikeus myös totesi, että osa näistä tiedoista oli salassa pidettäviä jo oikeudellista neuvontaa tai välimiesmenettelyn tai sovintosopimuksen yksityiskohtaista sisältöä koskevina.

Äänestys 4-1. Esittelijän eriävä mielipide.

Avainsanat