Generic filters
Exact matches only
11.6.2024 Oikeusuutiset

EIT: Todisteeksi annetun asianajajan matkapuhelimen täydellinen tutkiminen loukkasi yksityiselämän suojaa

Extraction and use by investigating judge of personal data from lawyer’s mobile phone, overstepping of judge’s remit, failure to apply procedural safeguards in respect of lawyers and their professional privilege, inadequate judicial scrutiny: violation of Article 8 Chamber judgment in the case of Bersheda and Rybolovlev v. Monaco (application nos.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/eit-todisteeksi-annetun-asianajajan-matkapuhelimen-taydellinen-tutkiminen-loukkasi-yksityiselaman-suojaa/
8.5.2024 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu asianajosalaisuudesta ja siihen liittyvästä liikesalaisuudesta valvontamenettelyssä

KHO:2024:72 Asiakirjajulkisuus – Valvontalautakunta – Asianajosalaisuus – Liikesalaisuus – Tiedot asianajajan päämiehen laskutuksesta ja sopimusehdoista – Tiedot päämiehen tunniste- ja yhteystiedoista – Perintätoimeksianto Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle oli tehty kantelu, joka koski asianajajan päämiehensä puolesta suorittamaa laskun perintää. Ulkopuolinen henkilö pyysi valvontalautakunnalta tiedot kanteluasiakirjoista, jotka valvontalautakunta luovutti osittain pyytäjälle.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/khon-ratkaisu-asianajosalaisuudesta-ja-siihen-liittyvasta-liikesalaisuudesta-valvontamenettelyssa/
24.4.2024 Oikeusuutiset

AEOA: Vangin asianajajalta saama postilähetys oli avattu virheellisesti vankilassa – säännöksiä tulee täydentää

Kantelija arvosteli Mikkelin vankilan toimintaa asianajajan asianajotoimistosta lähetettyjen asiakirjojen tarkastamisessa. Kantelijan mukaan hänen oli avattava asianajajatoimistosta lähetetty käräjäoikeuden päätöksen sisältämä paketti vartijan nähden rikosseuraamusesimiehen päätöksellä. Kantelijan mukaan lähetyksen tarkastaminen ei perustunut todelliseen syyhyn tai konkreettiseen epäilyyn. Kantelija arvosteli vankilan toimintaa myös asianajajan tapaamisen yhteydessä saamiensa asiakirjojen tarkastamisessa. Kantelijan mukaan tapaamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/aeoa-vangin-asianajajalta-saama-postilahetys-oli-avattu-virheellisesti-vankilassa-saannoksia-tulee-taydentaa/
23.4.2024 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laiksi eräiden valtiontukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle   Dnro L2024-16   Lausuntopyyntönne: VN/18042/2023, 12.3.2024 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE LAIKSI ERÄIDEN VALTIONTUKEA KOSKEVIEN EUROOPAN UNIONIN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISESTA   Asianajajaliitto kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä (”TEM”) mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden valtiontukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta, laiksi valtionavustuslain 21 §:n muuttamisesta, laiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laiksi-eraiden-valtiontukea-koskevien-euroopan-unionin-saannosten-soveltamisesta/
16.2.2024 Lausunnot

Lausunto työryhmän mietinnöstä julkisuuslain ajantasaistamisesta

Oikeusministeriö   Dnro L2023-62   Lausuntopyyntönne: VN /27452/2020, 12.12.2023 TYÖRYHMÄN MIETINTÖ JULKISUUSLAIN AJANTASAISTAMISESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä työryhmän mietintöön julkisuuslain ajantasaistamisesta. Pyydettynä lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    Huomionne yleisperusteluista sekä suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys -jaksosta (mietinnön jaksot 2–5 ja 10) Asianajajaliitto pitää kannatettavana mietinnössä esitettyä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/lausunto-tyoryhman-mietinnosta-julkisuuslain-ajantasaistamisesta/
15.12.2023 Tiedotteet

Asianajajia koskevia ohjeita ja oppaita – voimaan 1.1.2024

Vuodenvaihteessa voimaan tulevat tietoturvaa koskeva ohje ja opas sekä avoimuusrekisteriä koskeva opas täydentävät hyvää asianajajatapaa. Niillä on tarkoitus suojata asianajosalaisuutta. Asianajajien tulee huolehtia asianajosalaisuuden turvaamisesta. Asianajosalaisuus on ylikansallisilla instrumenteilla ja oikeuskäytännöllä suojattu perusoikeus, jota asianajajista annetun lain säännökset sekä asianajajia velvoittavat tapaohjeet täsmentävät. Asianajosalaisuuden rikkominen on rikosoikeudellisesti sanktioitu. Tietoturvan korkea…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/asianajajia-koskevia-ohjeita-ja-oppaita-voimaan-1-1-2024/
18.11.2023 Oikeusuutiset

Turkki rikkoi ihmisoikeussopimusta nauhoittamalla vallankaappausyrityksestä epäiltyjen tutkintavankien ja heidän asianajajiensa välisiä neuvotteluita

Canavcı and Others v. Türkiye (nos. 24074/19, 44839/19, and 9077/20) The case concerns lawyer-client confidentiality in the aftermath of the attempted coup d’état of 15 July 2016. The applicants are three Turkish nationals: Mehmet Ali Canavcı, Ramazan Çaylı and Harun Altun. All three applicants were placed in pre-trial detention in…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/turkki-rikkoi-ihmisoikeussopimusta-nauhoittamalla-vallankaappausyrityksesta-epailtyjen-tutkintavankien-ja-heidan-asianajajiensa-valisia-neuvotteluita/
14.9.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle   Dnro L2023-42   Lausuntopyyntönne: VN/16274/2022, 21.07.2023 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   Digimarkkinasäädöstä täydentävät kansalliset säädökset (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/1925)   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Johdanto   Suomen Asianajajaliitto kiittää työ-…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-kilpailu-ja-kuluttajavirastosta-annetun-lain-muuttamisesta/
23.5.2023 Oikeusuutiset

HaO: Tieto asianajajan asiakkaasta ja toimeksiannosta ovat vain tapaohjeiden perusteella vaitiolovelvollisuuden piirissä – kyse ei lailla salaiseksi määrätystä tiedosta

Poh­jois-Suo­men HAO: Asiakirjajulkisuus – Valvontalautakunta – Asianajosalaisuus – Vaitiolovelvollisuus Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta oli päättänyt toimittaa erääseen asianajajaan kohdistuneeseen valvonta-asiaan liittyvät asiakirjat tietoja pyytäneelle A:lle osittain salattuina siten, että asianajajista annetun lain (asianajajalaki) mukaiset asianajosalaisuuden piiriin kuuluvaksi katsotut tiedot ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) perusteella liikesalaisuutta koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/hao-tieto-asianajajan-asiakkaasta-ja-toimeksiannosta-ovat-vain-tapaohjeiden-perusteella-vaitiolovelvollisuuden-piirissa-kyse-ei-lailla-salaiseksi-maaratysta-tiedosta/
30.12.2022 Oikeusuutiset

Kahdelle syyttäjälle huomautus virkavelvollisuuksien vastaisesta menettelystä

Oikeuskansleri antoi huomautuksen kahdelle Etelä-Suomen syyttäjäalueen erikoissyyttäjälle. Syyttäjät olivat virkavelvollisuuksiensa vastaisesti hankkineet kantelijalta tietoja poliisin esiselvitykseen tavalla, joka oli ollut omiaan luomaan vaikutelman esitutkinnan toimittamista koskevien velvoitteiden kiertämisestä. Oikeuskansleri kiinnitti myös toisen erikoissyyttäjän huomiota velvollisuuteen noudattaa julkisuuslain menettelysäännöksiä tietopyynnön käsittelyssä.  Selvityksissään syyttäjät ilmoittivat, että kantelijalle lähetetyn viestin tarkoituksena oli vapaamuotoinen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/kahdelle-syyttajalle-huomautus-virkavelvollisuuksien-vastaisesta-menettelysta/