Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.7.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Raportoitavista rajat ylittävistä järjestelyistä

Verohallinnolle   LAUSUNTO luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Raportoitavista rajat ylittävistä järjestelyistä (VH/6107/00.01.00/2021)  Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Raportoitavista rajat ylittävistä järjestelyistä (jäljempänä ”Ohjeluonnos”) Ohjeluonnoksessa on päivitetty aiempaa Verohallinnon ohjetta Raportoivaista rajat ylittävistä järjestelyistä. Asianajajaliitto pitää erityisesti vapautetun palvelun tarjoajan velvollisuuden kuvauksen päivitystä tarpeellisena muutoksena, kuten Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-raportoitavista-rajat-ylittavista-jarjestelyista/
13.5.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta

Valtiovarainministeriölle   Lausuntopyyntönne 21.4.2022 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI ERÄIDEN RAJAT YLITTÄVIEN HYBRIDIJÄRJESTELYJEN VEROTUKSESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyitä verotuksen alalla koskevasta sääntelystä. Alla olevat kysymykset on käyty läpi Asianajajaliiton vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä, johon kuuluu suurin osa ns. isoista asianajotoimistoista. On mahdollista, että ryhmän ulkopuolelta DAC6-ilmoituksia…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-eraiden-rajat-ylittavien-hybridijarjestelyjen-verotuksesta-2/
6.5.2022 Tiedotteet

Oikeusvaltiossa yksilö saa suojan – myös valtion toimilta

Julkisessa keskustelussa rikoksiin syyllistyneet on helppo tuomita – mutta asianajajan tehtävä on varmistaa, että kaikkein vakavimmankin teon tehnyt saa asianmukaisen puolustuksen oikeudessa. Oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu, että jokaisella ihmisellä ja yhteisöllä on pääsy oikeudelliseen apuun ja yhdenvertaiseen kohteluun perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Asianajajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobssonin mukaan oikeusvaltioperiaatteen joskus juhlalliseltakin kuulostavien määritelmien…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/oikeusvaltiossa-yksilo-saa-suojan-myos-valtion-toimilta/
16.3.2022

Oikeusturvaohjelma

Asianajajat oikeusvaltion turvaajina Oikeusvaltiossa on aina valtiovallasta riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut.   Asianajajaliiton oikeusturvaohjelman kärkiä ovat: 1. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tae – asianajajat perustuslakiin  2. Riittävät työkalut valvontaan – asianajajalaki uudistettava  3. Oikeusturvan saatavuus varmistettava  4. Työtapareformi sujuvoittamaan oikeusprosesseja       

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-teemme/oikeusturvaohjelma/
31.1.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Lausuntopyyntönne: VN/4118/2019 Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen? Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä” Asianajajaliitto”) kannattaa avoimuusrekisterin perustamista päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseksi sekä luottamuksen vahvistamiseksi. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että avoimuusrekisterille asetetut tavoitteet toteutuvat. Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-avoimuusrekisterilaiksi/
17.1.2022 Lausunnot

Lausunto asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa

Lausuntopyyntönne: KA/27845/07.01.01.01.00/2021 Lausuntopyyntö asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa, ja esittää pyydettynä lau­suntona seuraavaa. Yleistä asianajosalaisuudesta Asianajajista annetun lain (496/1958) 5 c §:ssä on säädetty asianajajan salassapitovelvollisuudesta eli asianajosalaisuudesta, jota on täsmennetty asianajajia edellä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-asianajosalaisuuden-tulkinnasta-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiirien-tehtavissa-kertyvissa-arkistolain-perusteella-pysyvasti-sailytettavissa-arkistoitavissa-asiakirjatiedoissa/
4.6.2021 Lausunnot

Lausunto viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemuksista julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamisesta

Viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemukset julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyen (VN/27452/2020) Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan julkisuuslain ajantasaistamista. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2023 saakka ja sen tehtävänä on selvittää ja arvioida julkisuusperiaatteen asianmukaisen toteutumisen ja toteuttamisen ongelmakohtia ja niihin vaikuttavia toimia sekä valmistella tarvittavat lainsäädännön muutosehdotukset. Tavoitteena on nykyistä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/lausunto-viranomaisten-ja-julkista-tehtavaa-hoitavien-kokemuksista-julkisuuslain-toimivuuteen-ja-julkisuusperiaatteen-toteuttamisesta/
23.3.2020 Lausunnot

Lausunto verohallinnon raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä koskevasta ohjeluonnoksesta

Suomen Asianajajaliitto jäljempänä (”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt”. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Tausta Ohjeluonnoksen kohta 4.3.2 on ristiriidassa eduskunnan mietinnön kanssa Ohjeluonnoksen sivulla 31 esitetään Verohallinnon käsityksenä, että tiedonantovelvollisuudesta vapautetun palvelun tarjoajan olisi ”aina” ilmoitettava Verohallinnolle tietyt sivulla listatut tiedot raportoitavasta järjestelystä. Tämä kanta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/lausunto-verohallinnon-raportoitavia-rajat-ylittavia-jarjestelyja-koskevasta-ohjeluonnoksesta/
16.3.2020 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä. Asianajajaliitto pitää esitystä hyvin valmisteltuna ja haluaa esittää harkittavaksi seuraavaa täydennystä esitykseen.   Esitysluonnoksen 2 §:ssä ehdotetaan tehtäväksi tarkistuksia lain määritelmiin. Asianajajaliitto kiinnittää huomiota, että lain määritelmien muuttuessa olisi tarkoituksenmukaista pitää huolta siitä, että määritelmien muuttaminen ei johda lain aiemmissa esitöissä mainittujen määritelmien tulkinnan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta-annetun-lain-muuttamisesta/