Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.3.2015 Oikeusuutiset

Punainen risti: Pakolaisille turvattava oikeus perhe-elämään

Pakolaisten mahdollisuus perheen yhdistämiseen on vaikeutunut huomattavasti viime vuosina. Tästä kärsivät erityisesti Suomeen yksin tulevat lapset, joista moni jää maahan pysyvästi ilman vanhempiaan Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Punainen Risti ja Väestöliitto vaativatkin korjausta perheenyhdistämiskäytäntöihin. Oikeus perhe-elämään on turvattu Suomen ulkomaalaislaissa ja Suomea velvoittavissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lasta ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/punainen-risti-pakolaisille-turvattava-oikeus-perhe-elamaan/
22.9.2014 Oikeusuutiset

Valitusosoituksessa ei ollut mainintaa määräajan päättymisen kellonajasta. Valitus tutkittiin

Vakuutusoikeus: Valituksen myöhästyminen – Valituksen tutkiminen – Painava syy – Valitusosoitus – Sähköinen asiointi A:n valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä vakuutusoikeuteen saapui sähköpostitse vakuutuslaitokselle määräpäivänä vasta vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen. Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n mukaan valitusajan päättyminen määräytyi vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen mukaisesti. Tämä koski myös valituksen toimittamista sähköpostitse…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/valitusosoituksessa-ei-ollut-mainintaa-maaraajan-paattymisen-kellonajasta-valitus-tutkittiin/
17.7.2014 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Alkuvuonna eniten oleskelulupia työn ja perhesiteen perusteella

Maahanmuuttovirasto myönsi tammi-kesäkuussa 2014 yhteensä 7 887 oleskelulupaa. Määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2013 vastaavana aikana, jolloin lupia myönnettiin 7 487 Myönteisten päätösten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 9 prosenttia. Kaikista päätöksistä 83 prosenttia oli myönteisiä (2013: 74 prosenttia). Eniten lupia myönnettiin edelleen työn ja perhesiteen perusteella. Perhesiteen perustella…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/maahanmuuttovirasto-alkuvuonna-eniten-oleskelulupia-tyon-ja-perhesiteen-perusteella/
7.2.2014 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Vuonna 2013 eniten oleskelulupia saivat perheenjäsenet

Vuonna 2013 Maahanmuuttovirasto myönsi oleskeluluvan 17 503 hakijalle Suurin osa luvista myönnettiin joko perhesiteen, opiskelun tai työn vuoksi. Perhesiteen perusteella luvan sai 37 prosenttia kaikista luvan saaneista (6 460 henkilöä). Toiseksi eniten lupia saivat opiskelijahakijat, joita oli 31 prosenttia kaikista luvan saaneista (5 426 henkilöä), ja kolmanneksi eniten oleskelulupia myönnettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/maahanmuuttovirasto-vuonna-2013-eniten-oleskelulupia-saivat-perheenjasenet/
31.10.2013 Oikeusuutiset

OM: Sähköinen kiinteistökauppa mahdolliseksi marraskuun alusta

Sähköinen asiointi on 1.11.2013 lähtien mahdollista myös kiinteistökaupoissa ja muissa kiinteistöihin liittyvissä oikeustoimissa Pääosa sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevista säännöksistä tulee voimaan marraskuun alusta. Osa säännöksistä tulee kuitenkin voimaan vasta maaliskuun alusta 2015. Suurin osa kiinteistöjen luovutuksista voidaan marraskuun alusta lähtien tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä (Kiinteistökaupan verkkopalvelu…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/om-sahkoinen-kiinteistokauppa-mahdolliseksi-marraskuun-alusta/
18.7.2013 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Lähes 10 000 haki oleskelulupaa alkuvuonna

Suomesta haki oleskelulupaa tammi–kesäkuussa yhteensä 9 635 ulkomaalaista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Hakijamäärä oli lähes sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan Yleisin oleskeluluvan hakuperuste oli perheside. Yhteensä 4 174 henkilöä (43 pro-senttia hakijoista) halusi muuttaa Suomeen perheenjäsenensä luokse. Työn perusteella oleskelulupaa haki 3 036 henkilöä (32 prosenttia hakijoista) ja opiskelun…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/maahanmuuttovirasto-lahes-10-000-haki-oleskelulupaa-alkuvuonna/
25.4.2013 Oikeusuutiset

OM: Sähköinen kiinteistökauppa mahdolliseksi marraskuussa

Sähköinen asiointi tulee marraskuusta lähtien mahdolliseksi myös kiinteistökaupoissa ja muissa kiinteistöihin liittyvissä oikeustoimissa Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta. Lain sisältö on hyväksytty jo aiemmin, mutta voimaantulo jäi odottamaan sähköisten asiointijärjestelmien valmistumista. Esityksessä ehdotetaan, että pääosa säännöksistä tulee voimaan marraskuun alusta. Osa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/om-sahkoinen-kiinteistokauppa-mahdolliseksi-marraskuussa/
19.2.2013 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Aiempaa harvempi kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsen haki Suomeen

Suomesta haki oleskelulupaa vuonna 2012 yhteensä 21 264 ulkomaalaista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Hakijamäärä laski edellisvuodesta noin 11 prosentilla Keskeisin syy perhesideperusteisten hakemusten vähenemiseen lienee se, että vuoden 2012 alussa voimaan tulleiden lakimuutosten jälkeen Suomessa asuva perheenkokoaja ei ole voinut jättää hakemusta perheenjäsenensä puolesta. Nykyisin oleskelulupahakemuksen voi panna vireille vain…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/maahanmuuttovirasto-aiempaa-harvempi-kansainvalista-suojelua-saaneen-perheenjasen-haki-suomeen/
25.3.2022 Oikeusuutiset

AOA: Hyvän hallinnon palveluperiaatetta rikottu, kun seurakunnat eivät kykene toimittamaan sukuselvityksiä kohtuullisessa ajassa

Kantelija pyysi kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien menettelyä asiassa, joka koski sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten pitkiä käsittely- ja toimitusaikoja. Kantelijan mukaan seurakunnat eivät pysty toimittamaan perunkirjoitusta varten tarvittavia virkatodistuksia kohtuullisessa ajassa; esimerkiksi Vantaalla toimitusaika oli yli kahdeksan viikkoa ja Espoossa kymmenen viikkoa. Kantelija piti tilannetta kuolinpesien osakkaiden kannalta erittäin ongelmallisena…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/aoa-hyvan-hallinon-palveluperiaatetta-rikottu-kun-seurakunnat-eivat-kykene-toimittamaan-sukuselvityksia-kohtuullisessa-ajassa/
10.5.2021 Lausunnot

Lausunto työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi

Suomen Asianajajaliiton lausunto työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi (VN/3063/2020) Oikeusministeriö asetti maaliskuussa 2020 työryhmät valmistelemaan positiivista luottotietorekisteriä ja sen edellyttämää lainsäädäntöä (hanketunnus OM022:00/2020). Lainsäädännön valmistelusta vastaavan alatyöryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotus tuli laatia hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi uuden lain positiivisesta luottotietorekisteristä. Lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/lausunto-tyoryhman-mietinnosta-positiivista-luottotietorekisteria-koskevaksi-lainsaadannoksi/